Thursday, 11.21.2019, 9:23 PMWelcome Guest | RSS
UNIVERSITATEA SPIRU HARET CENTRUL TEHNOLOGIC CLUJ-NAPOCA
Meniu
Poll
Rate my site
Total of answers: 79
Statistici

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Intrare

SOCIOLOGIE


Apariţii 2009


ŞTEFAN COSTEA
CLASICI AI SOCIOLOGIEI UNIVERSALE
(ISBN 978-973-163-310-7, 208 p., 21,8 lei)
Lucrarea îşi propune să reliefeze rolul şi locul moştenirii sociologice clasice europene în efortul de înţelegere a problematicii sociale contemporane. Consecvent acestui obiectiv, autorul prezintă o imagine sintetică a acestei sociologii prin cele mai reprezentative concepţii, teorii şi doctrine şi prin tipurile de personalităţi şi de lucrări considerate cele mai importante, tematic şi problematic. Astfel, în lucrare sunt tratate: începuturile, esenţa şi încheierea clasicismului sociologic; temele centrale abordate în cadrul teoriilor, sistemelor şi şcolilor sociologice clasice; specificul şi substanţa abordărilor teoretice şi metodologice dezvoltată de principalii reprezentanţi ai sociologiei clasice ş.a.

Apariţii 2008


AUREL V. DAVID
DOCTRINE, POLITICI ŞI STRATEGII DE SECURITATE
(ISBN 978-973-163-221-6, 380 p.)
Forma şi conţinutul cursului sunt orientate spre dezvoltarea unei culturi strategice, ca parte organică a culturii naţionale, în vederea pregătirii specialiştilor necesari instituţiilor din domeniul securităţii naţionale, precum şi ai organizaţiilor cu competenţe în domeniul securităţii naţionale şi internaţionale.
Însuşirea riguroasă a reperelor teoretice oferite de acest curs este destinată: formării de deprinderi în domeniul investigării mediului de securitate şi elaborării studiilor de securitate naţională şi internaţională, cu ajutorul instrumentelor de cercetare oferite de sociologie; formării de specialişti pentru cercetarea sociologică a domeniului securităţii naţionale şi internaţionale, în vederea pregătirii experţilor în elaborarea doctrinelor, politicilor şi strategiilor de securitate naţională, prin receptarea oportunităţilor şi provocărilor mediului de securitate; fundamentării unor metodologii în domeniul studiilor de securitate, cu relevanţă în planul politicilor publice în securitatea naţională şi internaţională, precum şi al elaborării unor proiecte legislative în acest domeniu; fundamentării unor analize privind situaţia geopolitică prezentă şi de perspectivă a României, necesară atât societăţii civile, cât şi clasei politice româneşti în conturarea alternativelor geostrategice ale României. 

LAURA GORAN BĂZĂREA, MIHAELA MĂRĂŞESCU
INTRODUCERE ÎN PSIHOSOCIOLOGIA SPORTULUI
(ISBN 978-973-725-980-6, 116 p)
Lucrarea se adresează, în primul rând, studenţilor de la toate facultăţile (indiferent de forma de învăţământ pe care o frecventează). Ea este utilă, în egală măsură, şi tuturor celor interesaţi de lumea sportivă, de activitatea sportivă în general, şi mai ales de sportul de performanţă. Centrată pe o problemă de actualitate, din perspectiva psihologiei şi a sociologiei, lucrarea abordează relaţia care se instituie între nivelul şi corespondenţa imaginii de sine a sportivului de performanţă şi performanţele profesionale din cadrul organizaţiilor sportive. 

CRISTIAN MIHAI POMOHACI, DANIELA PÂRLEA A
NALIZA DATELOR Ediţia a II-a
(ISBN 978-973-163-162-2, 180 p)
Lucrarea reprezintă o sinteză a prezentării domeniului analizei datelor, fiind structurată în cinci capitole, care tratează rolul şi locul acestei discipline în cercetarea sociologică şi psihologică, noţiunile legate de prezentarea datelor (realizarea de diagrame, de scheme, despre Microsoft Power Point), instrumentele de stocare a rezultatelor, adică noţiuni despre baze de date şi grafuri.
Lucrarea se adresează studenţilor de la facultăţile de sociologie şi psihologie pe care îi îndrumă în înregistrarea, analiza şi prelucrarea datelor cu ajutorul informaticii.
 
EMILIAN M. DOBRESCU
SOCIOLOGIE ECONOMICĂ Ediţia a III-a
(ISBN 978-973-163-188-2, 176 p)
Lucrarea este destinată studenţilor de la facultăţile cu profil sociologic şi economic.
După o introducere în sociologia economică, conţinând concepte de bază în domeniu, autorul dezvoltă teme esenţiale pentru înţelegerea acestei ramuri a sociologiei, dintre care menţionăm: relaţia sociologiei economice cu ştiinţele socio-umane şi societatea civilă, teorii şi doctrine din secolele XVII-XX, concepţii despre om şi societate, comportamentul economic, relaţiile economice ca relaţii interumane, sistemul economico-social.
În completarea cunoştinţelor teoretice, autorul prezintă în Anexe o serie de articole din Legea nr. 15, din 7 august 1990, privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cât şi din Hotărârea de Guvern nr. 266, din 10 iunie 1993, privind ramurile şi domeniile în care funcţionează regiile autonome de interes naţional. De asemenea, sunt prezentate subiecte, teste şi răspunsuri pentru evaluarea cunoştinţelor de sociologie economică.
 
EMILIAN M. DOBRESCU
SOCIOLOGIA COMUNICĂRII ŞI COMUNICAŢIILOR
(ISBN 978-973-163-181-3, 164 p)
Lucrarea prezintă bazele unei sociologii a comunicării, ca ştiinţă a analizării mesajelor construite de emiţător pe măsura unui anumit receptor, mesaje condiţionate de contextul transmiterii lor. Autorul face pentru prima dată, în literatura de specialitate, diferenţierea între comunicare, ca act esenţial, şi comunicaţie, care cuprinde mijloacele tehnice de realizare a unei comunicări.
Sunt prezentate tipurile şi funcţiile comunicării, teoriile asupra comunicării umane, canalele şi conţinuturile comunicaţionale, metodologia analizei de conţinut, precum şi principalele mijloace specifice de comunicare: radioul şi televiziunea, filmul şi teatrul, presa şi cartea.
 
NELA MIRCICĂ
INTRODUCERE ÎN POLITICI SOCIALE
(ISBN 978-973-163-153-0, 132 p.)
Această lucrare reprezintă o analiză exhaustivă a politicilor sociale. Se adresează deopotrivă studenţilor (viitori specialişti în sociologie şi nu numai) şi specialiştilor în ştiinţele socio-umane.
Lucrarea urmăreşte, printre altele, însuşirea şi utilizarea unui limbaj consensual în domeniul politicilor sociale, care să reprezinte un cadru unitar de abordare a problemelor specifice de către toţi studenţii în ştiinţele sociale, cât şi de viitorii specialişti în acest domeniu. Totodată, lucrarea oferă posibilitatea formării unei perspective asupra evoluţiei societăţii româneşti în contextul integrării europene. Propune instrumente de lucru pentru dezvoltarea abilităţilor de cercetare, a capacităţii de a găsi soluţiile cele mai potrivite cu situaţiile concrete întâlnite.

Apariţii 2007

CRISTIAN MIHAI POMOHACI
INFORMATICĂ UTILIZATĂ PENTRU APLICAŢII ÎN SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE Ediţia a II-a
(ISBN 978-973-163-004-5, 132 p.)
Lucrarea reprezintă o introducere în informatică, prezentând anumite concepte specifice acestui domeniu. Sunt evidenţiate noţiuni utile în utilizarea Windows, editorul de texte Word, utilizarea Excel, aplicaţii în Excel.
Cartea cuprinde, la sfârşitul fiecărui capitol, exerciţii şi teme pentru seminar.
Lucrarea se adresează studenţilor de la facultăţile de psihologie, sociologie, şi, în general, tuturor celor interesaţi de acest domeniu relativ tânăr.

ROŞCA DAN
INTRODUCERE ÎN SOCIOLOGIA POPULAŢIEI ŞI DEMOGRAFIE Ediţia a IV-a
(ISBN 978-973-725-930-1, 120 p.)
Lucrarea se adresează studenţilor facultăţilor de Sociologie şi Psihologie, constituind o iniţiere în domeniul sociologiei populaţiei şi al demografiei.
Demografia, subliniază autorul, este investită cu o mare răspundere, aceea de a studia populaţia, fenomenele demografice, relaţiile dintre populaţie şi mediul înconjurător şi, mai larg, dintre populaţie şi celelalte subsisteme componente ale sistemului social global, pentru a oferi o cunoaştere multilineară, indispensabilă deciziilor de politică socială, politică economică, politică culturală.
Sunt prezentate răspândirea populaţiei pe Terra, structura populaţiei în funcţie de caracteristicile demografice, fenomenele de natalitate, fertilitate, nupţialitate, divorţialitate, moralitate. Autorul prezintă aspecte importante ale mişcării migratorii a populaţiei, precum şi teorii despre populaţie şi politici demografice actuale şi viitoare.

VIRGILIU CONSTANTINESCU-GALICENI
SOCIOLOGIA COMUNITĂŢILOR RURALE
(ISBN 978-973-163-023-6, 392 p.)
Lucrarea constituie primul volum al unui tratat mai amplu consacrat Sociologiei comunităţilor rurale. În cultura românească, şi nu numai, nu există încă o lucrare relativ extinsă asupra fenomenalităţii rurale. Efect al unui îndelungat efort didactic şi de investigaţie de teren, cartea oferă o imagina de ansamblu asupra fenomenelor şi proceselor rurale atât în istoria, cât şi în contemporaneitatea lor. Această imagine este întemeiată pe o concepţie modernă, şi anume, aceea a „sistemelor autoregenerative”, care permite autorului să formuleze noi principii de abordare a problematicii rurale şi să surprindă noi perspective de evoluţie a satului în cadrul societăţii informatizate. Lucrarea este utilă unui mare număr de specialişti şi studenţi din domeniile sociologiei, psihologiei, economiei, cât şi celor care îşi desfăşoară activitatea în agricultură.
 
Florian TĂNĂSESCU
ISTORIE SOCIALĂ Ediţia a V-a
(ISBN 978-973-725-942-4, 296 p.)
Lucrarea tratează: Originile şi evoluţia istoriei sociale; Sursele istoriei sociale; Spaţiul de manifestare a istoriei sociale; Sintezele sociale; Destinul european al lumii româneşti: Natură, om, comunitate românească; Tendinţe de periferializare a comunităţilor sud-est europene; Comunităţi rurale şi urbane; Structuri şi raporturi sociale; Societate-naţiune.
Fiecare temă este însoţită de o sinteză, care răspunde punctual la pro-blemele prezentate, de termeni-cheie şi de o bibliografie minimală, precum şi de Întrebări pentru verificarea şi fixarea cunoştinţelor.

CARMEN FURTUNĂ
SOCIOLOGIE GENERALĂ
(ISBN 978-973-163-020-5, 336 p.)
Aflata la a IV-a ediţie, lucrarea de faţă este construită pornind de la câteva teme majore, de bază, fiecare dintre ele aducându-şi contribuţia la mai buna înţelegere a societăţii ai cărei membri suntem. Acestea sunt: tema lumii în mişcare, cea a globalizării vieţii sociale şi, nu în ultimul rând, cea care priveşte relaţia individ-societate, personal-social, teme structurate în zece capitole.
De asemenea, autoarea propune o serie de întrebări de verificare şi fixare a cunoştinţelor, pentru a incita studenţii la reflecţie critică, pentru a pune în valoare capacitatea de analiză şi sinteză a acestora.
 
NADIA FLOREA, MIHAELA ŢĂRANU
PEDAGOGIE Curs de formare iniţială pentru cariera didactică
(2007, ISBN: 978-973-725-847-2, 296 p.,15 lei)
Lucrarea reprezinta un manual util tuturor celor care aspira la o cariera didactica.
Este structurata in patru module, fiecare dintre acestea continand etapele principale care trebuie parcurse in demersul didactic.
Educatia este considerata un domeniu esential in dezvoltarea personala si in cea a societatii, iar aceasta lucrare fundamenteaza teoretic aceasta idee.

MONICA DELICIA AVRAMESCU
DEFECTOLOGIE ŞI LOGOPEDIE
(2007, ISBN: 978-973-725-868-7, editia a III-a, 296 p., 17 lei)
Cursul aprofundeaza studiul diferitelor handicapuri ale oamenilor, printre care: deficienta mintala, deficienta de vedere, deficienta de auz, deficientele fizice si psihomotorii, tulburarile de comportament, deficientele de limbaj si deficientele multiple (polihandicapul). Pe langa notiunile teoretice dedicate fiecarei deficiente in parte, cum ar fi: particularitatile, tipologia, caracterizarea, studiul cuprinde si informatii privitoare la diagnosticarea si recuperarea handicapurilor. 

DAN ROŞCA
INTRODUCERE IN SOCIOLOGIA POPULAŢIEI SI DEMOGRAFIE Editia a III-a
(2007, ISBN 978-973-725-866-3, 120 p., 9,8 lei)
Lucrarea isi propune sa formeze studentilor nostri abilitati in ceea ce priveste analiza fenomenelor demografice, in conexiune cu principalele fenomene extrademografice. Lucrarea furnizeaza un set coerent de informatii privind populatia ca subsistem al sistemului social global, principalele variabile si fenomene demografice si modalitatile de analiza si masurare a acestora, caracteristicile semnificative ale starii si miscarii populatiei la nivel intern si international.
Lucrarea se adreseaza studentilor de la facultatile de sociologie si, in general, publicului larg, dornic de a se familiariza cu principalele concepte cu care opereaza demografia si de a cunoaste problemele populatiei nationale si mondiale.

CONSTANTIN CUCIUC
SOCIOLOGIA RELIGIILOR
(2007, (10)973-725-692-1 (13)978-973-725-692-8, 216 p., 13,1 lei)
Sociologia religiei studiaza modul in care transcendentul (sacrul, divinul, prezenta lui Dumnezeu) se manifesta in viata societatii si in comunitatile de credinciosi. O atentie deosebita se acorda fenomenului religios, comunitatilor religioase si rolului religiei in viata societatii. Fenomenul religios este cercetat din perspectiva sacrului.
Pentru credinciosi sacrul reprezinta o realitate, o referinta esentiala in tot ceea ce fac. Cursul dezbate semnificatia si caracteristicile sacrului ca premisa a surprinderii originii si esentei religiei si a religiozitatii. Prin adeziunea la grupurile religioase, credinciosii formeaza comunitati (biserici, organizatii, ordine monahale, congregatii, asociatii s.a.).
Sociologul observa trainicia unei comunitati religioase pe baza convietuirii acesteia in contextul social. Capacitatea de autoreglare a comunitatilor este o conditie a adaptarii religiei la evolutia istorica. De aceea, structurile religioase organizatorice se adapteaza permanent ordinii actuale, se modernizeaza sau pier.
Din aceasta perspectiva, cursul analizeaza statutul religiei in viata societatii, ponderea diferitilor factori – naturali si sociali – care influenteaza viata sociala.

ŞTEFAN COSTEA (coord.), IRINA CRISTEA, DUMITRU DUMITRESCU, MARIA LARIONESCU, LUCIAN STANCIU, FLORIAN TĂNĂSESCU
ISTORIA SOCIOLOGIEI ROMÂNELŞTI
(2007, (10)973-725-673-5 (13)978-973-725-673-7, 416 p., 18,4 lei)
In forma publicata, lucrarea se situeaza la mijlocul distantei dintre o lucrare stiintifica de specialitate de nivel superior si un manual de sociologie de nivel universitar sau postuniversitar, pentru ca, prin caracterul si continutul ei, raspunde exigentelor esentiale ale ambelor categorii de lucrari.
Ea cuprinde, pe de o parte, datele esentiale privind mecanismele si procesele genezei si dezvoltarii sociologiei ca stiinta in tara noastra, locul si rolul sociologiei in stiinta si cultura nationala, contributiile romanesti la dezvoltarea sociologiei ca stiinta.
Pe de alta parte, ea prezinta elementele explicative de baza cu privire la: inceputurile sociologiei in Romania; sursele sale constitutive; orientarile si curentele principale ale sociologiei romanesti; sociologia romaneasca interbelica si din anii 1945-1989; situatia actuala si perspectivele sociologiei romanesti contemporane.

AURELIAN BONDREA S
OCIOLOGIA OPINIEI PUBLICE SI A MASS-MEDIA Editia a III-a
(2007, 978-973-725-734-5, 320 p., 14,8 lei)
Cartea reprezinta o cercetare complexa si multilaterala, din perspectiva predominant sociologica, a principalelor dimensiuni si aspecte subsumate domeniilor opiniei publice si comunicarii de masa.
Iatã cateva dintre capitolele cartii: Sociologia opiniei publice – ramura a opiniei publice; functiile si dinamica opiniei publice; sondajele de opinie; procesul de comunicare – modele, modelare, limbaj; teorii si paradigme in studiul sociologic al comunicarii de masa ş.a.
Fiecare capitol este insotit de: Rezumat; Concepte-cheie; Intrebari de control; Bibliografie.

AUREL V. DAVID
SOCIOLOGIA NAÞIUNILOR
(ISBN: 978-973-725-747-5 2007, 384 p., 15 lei)
Lucrarea prezintă – în cele 12 teme – o amplã analiză a problematicii naţiunii, din perspectivã sociologică.
Temele sunt urmãtoarele: naţiunea ca expresie a capacităţii oamenilor de a produce organizări sociale conştiente de sine, derivate din dreptul ginţilor; naţiunea ca obiect de studiu sociologic, generat de interacţiunile dintre oameni pentru satisfacerea necesităţilor sociale; procesele sociale care întreţin organizarea şi funcţionalitatea naţiunilor, perenitatea lor: etno-spiritualitatea şi patria; statul naţional ca expresie politico-juridică şi administrativă a puterii poporului (democraţia); starea naţiunii (starea de drept şi starea de fapt), precum şi starea de securitate a naţiunii; starea de insecuritate a naţiunii şi implicaţiile ideologizării totale; situaţiile critice, ca premisã sau consecinţă a stării de crizã şi criza politico-militarã sau distrugerea democraţiei şi abordarea strategică a securităţii naţiunii.

CRISTIAN MIHAI POMOHACI, DANIELA PÂRLEA
ANALIZA DATELOR
(2007, ISBN: 978-973-725-753-6, 180 p., 10,9 lei)
Lucrarea reprezinta o incercare sinteza de prezentare a domeniului analizei datelor, fiind structurata in cinci capitole, care trateaza rolul si locul acestei discipline in cercetarea sociologica si psihologica, notiunile legate de prezentarea datelor (realizarea de diagrame, de scheme, despre Microsoft Power Point), instrumentele de stocare a rezultatelor, adica notiuni despre baze de date si grafuri.
Lucrarea se adreseaza studentilor de la facultatile de sociologie si psihologie.

CRISTIAN MIHAI POMOHACI
INFORMATICĂ UTILIZATĂ PENTRU APLICAŢII IN SOCIOLOGIE SI PSIHOLOGIE
(2007, 978-973-725-745-1, 132 p., 8,3 lei)
Lucrarea reprezinta o introducere in informatica, prezentand anumite concepte specifice acestui domeniu. Sunt evidentiate notiuni utile in utilizarea Windows, editorul de texte Word, utilizarea Excel, aplicatii in Excel.
Cartea cuprinde, la sfarsitul fiecarui capitol, exercitii si teme pentru seminar.
Lucrarea se adreseaza, in special, tuturor studentilor de la facultatile de psihologie, sociologie, si, in general, tuturor celor interesati de un domeniu relativ tanar.

CARMEN FURTUNĂ
SOCIOLOGIE GENERALĂ Ediţia a III-a
(2007, ISBN 978-973-725-802-1, 336 P., 16,3 lei)
Aflata la a III-a editie, lucrarea de fata este construita pornind de la cateva teme majore, de baza, fiecare dintre ele aducandu-si contributia la mai buna intelegere a societatii ai carei membri suntem. Acesta sunt: tema lumii in miscare, cea a globalizarii vietii sociale si, nu in ultimul rand, cea care priveste relatia individ-societate, personal-social, teme structurate in zece capitole.
De asemenea, autoarea propune o serie de intrebari de verificare si fixare a cunostintelor, pentru a incita studentii la reflectie critica, pentru a pune in valoare capacitatea de analiza si sinteza a acestora.

ION CAUC, BEATRICE MANU, DANIELA PÂRLEA, LAURA GORAN
METODOLOGIA CERCETĂRII SOCIOLOGICE – METODE ŞI TEHNICI DE CERCETARE – Editia a III-a
(2007, ISBN 978-973-725-856-4, 132 p., 8,9 lei)
Lucrarea trateaza metodologia cercetarii sociologice, prezentand cunoasterea stiintifica a realitatii sociale, etapele cercetarii sociologice, ancheta sociologica si sondajul de opinie publica, ancheta pe baza de chestionar, ancheta pe baza de interviu, documentele sociale in cercetarea sociologica, analiza continutului comunicarii, metoda observatiei sociologice, experimentul in investigatia sociologica, cercetarea sociometrica.
Cautare
Calendar
«  November 2019  »
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930