Thursday, 11.21.2019, 9:39 PMWelcome Guest | RSS
UNIVERSITATEA SPIRU HARET CENTRUL TEHNOLOGIC CLUJ-NAPOCA
Meniu
Poll
Rate my site
Total of answers: 79
Statistici

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Intrare

RELATII INTERNATIONALE SI STUDII EUROPENE


Apariţii 2009


ADRIAN PRICOPI (coordonator), BIANCA DROC, CLAUDIU D. BUTCULESCU
DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT Vol. I
(ISBN 978-973-163-487-6 (general), 978-973-163-488-3 (I), 200 p., 19,3 lei)
Volumul tratează succint elemente privind partea generală a dreptului internaţional privat, respectiv: noţiunea dreptului internaţional privat, calificarea şi trimiterea în dreptul internaţional privat, ordinea publică, frauda legii, conflictele mobile de legi etc. Pe lângă prezentarea abordărilor tradiţionale în domeniu, sunt prezentate şi elemente de drept internaţional specifice sistemelor de drept common-law.
Trebuie menţionată şi includerea unui capitol cu privire la contracte în dreptul internaţional privat, în care sunt prezentate amănunţit contractele, sunt descrise atât noţiunile generale, cât şi particularităţile privind încheierea, modificarea şi încetarea contractelor.
La sfârşitul lucrării au fost incluse teste grilă, pentru autoevaluarea studenţilor, aceştia putându-şi verifica nivelul cunoştinţelor, în vederea pregătirii examenului.
Un element de noutate îl constituie introducerea Breviarului cu privire la anumite principii şi reguli de drept internaţional privat. Majoritatea expresiilor latineşti (lex loci, lex fori etc.) sunt explicate în mod concis pentru a ajuta studenţii în aprofundarea acestei discipline. (din Cuvântul-înainte al coordonatorului)

ION DRAGOMAN
DREPTUL EUROPEAN AL DREPTURILOR OMULUI
(ISBN 978-973-163-393-0, 296 p., 41,5 lei)
Un curs universitar despre dreptul european al drepturilor omului apare drept absolut firesc în programa de studii a unei facultăţi de relaţii internaţionale şi studii europene. Astfel este acoperită o disciplină care îşi justifică pe deplin raţiunea de a fi, mai ales acum, după ce şi România a devenit parte a Uniunii Europene. După 1 ianuarie 2007, pentru prima dată în zbuciumata noastră istorie, avem şansa de a ne afla sub umbrela celei mai puternice construcţii politice şi economice de pe mapamond. Faptul în sine, dincolo de sentimentul de satisfacţie pe care-l provoacă, incumbă şi o serie întreagă de obligaţii şi de eforturi prin care racordarea la Europa să fie una reuşită.
Ne aflăm în faţa unui elaborat ştiinţific de ţinută. Profesorul Dragoman dă dovadă că stăpâneşte un domeniu dificil, complex şi oarecum nou în mediul universitar românesc. Sunt suficiente motive să credem că manualul se va bucura de o bună primire din partea studenţilor noştri. (din Cuvântul-înainte, semnat de prof. univ. dr. Gheorghe Onişoru)

Apariţii 2008


RAMONA MIHĂILĂ
CURRENT ISSUES Second Edition
(ISBN: 978-973-163-311-4, 180 p.)
Lucrarea este un curs practic de limbă engleză care abordează o tematică diversă şi actuală, surprinzând aspecte contemporane ale existenţei noastre, grupate în 14 capitole.
Astfel, fiecare capitol cuprinde câte un text, exerciţii pe marginea sa, precum şi câte o problemă de gramatică explicată şi însoţită de aplicaţii.
La final, în secţiunea Anexe, găsim: o listă a verbelor neregulate, Euro acronime, o listă de abrevieri, cuvinte folosite în presă, precum şi o cheie a exerciţiilor.
TAMARA CEBAN (sous la direction de), GABRIELA ILIUŢĂ,DAN STERIAN, SEBASTIAN CHIRIMBU
DISCOURS DIPLOMATIQUE
(ISBN 978-973-163-050-2, 104 p)
Lucrarea este un manual de franceză destinat studenţilor Facultăţii de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene şi tuturor celor care urmează o carieră în domeniu.
Cursul cuprinde cinci lecţii având ca teme cariera diplomatică, mediul diplomatic, regulile protocolului. Este o metodă funcţională de învăţare rapidă, axată pe texte informative şi aplicaţii practice.
La finalul lucrării se găsesc: un tabel cu formule de politeţe, folosite în diplomaţie, modele de redactare a scrisorilor oficiale, cheia exerciţiilor şi bibliografie.

ION DRAGOMAN
PROTECŢIA JURIDICĂ A DREPTURILOR OMULUI
(ISBN 978-973-163-255-1, 288 p)
Relaţiile internaţionale şi studiile europene actuale au în centrul preocupărilor lor modalităţile creatoare şi eficace prin care sunt protejate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. În ultimele decenii au fost dezvoltate şi s-au aplicat la nivel statal, regional şi mondial politici adecvate de protecţie juridică şi nejuridică a drepturilor individuale şi colective. Iar criteriul de delimitare între statul de drept şi regimul totalitar, între democraţie şi dictatură, între buna guvernare şi cea ineficientă a devenit respectul faţă de libertăţile umane fundamentale.
Unor astfel de comandamente şi preocupări le răspunde şi lucrarea de faţă.
Cele trei părţi ale lucrării tratează: Statutul şi drepturile omului; Organizaţiile internaţionale şi drepturile omului; Dreptul la intervenţia umanitară în teoria şi practica relaţiilor internaţionale. Lucrarea mai cuprinde Abrevieri şi o amplă bibliografie de specialitate.

PĂIUŞAN-NUICĂ CRISTINA
ISTORIA RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE ŞI A DIPLOMAŢIEI (1945-2008)
(ISBN 978-973-163-160-8, 216 p)
Cursul prezintă istoria relaţiilor internaţionale în perioada 1945-2008 şi este destinat uzului studenţilor facultăţilor de relaţii internaţionale.
Lucrarea este structurată în douăsprezece capitole care tratează tematic şi cronologic principalele evenimente: conflicte, negocieri, alianţe derulate între anii 1945 şi 2008, şi se bazează pe o bibliografie bogată, fundamentală pentru studiul istoriei relaţiilor internaţionale.

ION DIACONU
RELAŢIILE INTERNAŢIONALE în epocile modernă şi contemporană
(ISBN 978-973-163-220-9, 224 p)
Lucrarea urmăreşte evoluţia relaţiilor internaţionale în epocile modernă şi contemporană.
Sunt explicate aspectele generale ale relaţiilor internaţionale, momentul de început al epocii moderne – pacea westfalică (1648), perioada de până la Congresul de la Paris (1856), relaţiile internaţionale în perioadele 1856-1920, 1920-1940, în timpul celui de-al doilea război mondial, din perioada războiului rece până în zilele noastre.
În finalul volumului se află concluzii şi bibliografie.

Apariţii 2007


RODICA ŞTEFAN
ENGLISH LANGUAGE FOR DIPLOMACY Applications Ediţia a III-a revizuită
(ISBN 978-973-163-083-0, 144 p)
Lucrarea este o culegere de exerciţii bazate pe folosirea limbajului specific folosit în diplomaţie.
Este structurată în două părţi: prima parte conţine şapte lecţii, axate pe texte, exerciţii de vocabular, iar partea a doua care conţine, de asemenea, şapte lecţii, se concentrează pe gramatică aplicată în numeroase exerciţii.

DRAGOŞ FRĂSINEANU
GEOPOLITICA Ediţia a II-a revăzută şi adăugită
(ISBN 978-973-725-917-2, 332 p.)
Lucrarea reprezintă o sinteză a aspectelor majore ce caracterizează lumea contemporană. Bogăţia de informaţii, ca şi opiniile autorului asupra unor probleme de mare actualitate din domeniul geopoliticii vin în sprijinul cunoaşterii mai concrete şi profunde de către cei interesaţi să aibă o viziune cuprinzătoare asupra schimbărilor majore ale perioadei contemporane. În cele opt capitole ale volumului sunt evidenţiate, rând pe rând, aspecte teoretice (Statutul epistemologic al geopoliticii; Analiza geopolitică; Organizarea spaţiului geopolitic), istoriografice (Evoluţia gândirii geopolitice) (Domeniul geopolitic statal; Domeniul geopolitic regional şi global; Geopolitica stărilor conflictuale; Teme geopolitice majore ale secolului XXI). Lucrarea este însoţită de o serie de fişe biografice şi bibliografice.

IONEL OLTEANU
DREPT EUROPEAN AL DREPTURILOR OMULUI Vol. I. Drept material european al drepturilor omului Ediţia a IV-a
(ISBN 978-973-725-923-3 general, 978-973-725-924-0 Vol. I, 288 p.)
Adresându-se, în primul rând, studenţilor de la facultăţile de drept şi de studii internaţionale, inclusiv europene, cursul universitar doreşte să fie îndeosebi o expresie concretă a pedagogiei de integrare europeană. Structurat în două volume: Drept material european al drepturilor omului şi, respectiv, Drept procesual european al drepturilor omului, lucrarea tratează partea substanţială a drepturilor şi libertăţilor garantate de principalele instrumente juridice europene aplicabile, respectiv mecanismele, procedurile şi jurisdicţiile prin intermediul cărora aceste drepturi şi libertăţi sunt făcute să fie respectate.
Primul volum cuprinde următoarele părţi: I. Introducere în dreptul european al drepturilor omului şi II. Regimul juridic al drepturilor şi libertăţilor garantate.
O bogată bibliografie la zi şi anexe: Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale amendată prin protocolul nr. 11, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi protocoalele la această din urmă convenţie, completează volumul.

STĂNESCU-STANCIU TEODORA
INTEGRAREA EUROPEANĂ ŞI EUROATLANTICĂ A ROMÂNIEI Ediţia a II-a revăzută şi adăugită

(ISBN 978-973-725-919-6, 228 p.)
Cartea cuprinde trei părţi distincte: Prima parte se axează pe trecerea în revistă a principalelor evenimente şi acţiuni definitorii în procesul afirmării coeziunii europene. A doua parte analizează principalele teorii şi direcţii identificate în traiectul istoric al integrării europene, dar şi al procesului de globalizare. Partea a treia reprezintă efectiv analiza parcursului României spre structurile europene şi euroatlantice.

TEODORA STĂNESCU-STANCIU
ISTORIA INTEGRĂRII EUROPENE
(ISBN 978-973-725-998-1, 200 p)
Lucrarea abordează problematica integrării europene atât din perspectiva ţărilor candidate, cât şi a Uniunii Europene. Ea prezintă pe de o parte parcursul statelor din Europa centrală şi orientală de la căderea comunismului până la aderarea acestora la structurile europene, iar pe de altă parte, evoluţia instituţiilor europene, exemplul României constituind un studiu de caz al acestui proces. Istoria integrării europene se prezintă ca un instrument util de lucru şi prin modul în care a fost concepută, fiecare capitol al cărţii fiind însoţit de o bibliografie şi de un ansamblu de texte de comentat.

ION DIACONU
RELAŢIILE INTERNAŢIONALE în epocile modernă şi contemporană
(ISBN 978-973-163-220-9, 224 p)
Lucrarea urmăreşte evoluţia relaţiilor internaţionale în epocile modernă şi contemporană.
Sunt explicate aspectele generale ale relaţiilor internaţionale, momentul de început al epocii moderne – pacea westfalică (1648), perioada de până la Congresul de la Paris (1856), relaţiile internaţionale în perioadele 1856-1920, 1920-1940, în timpul celui de-al doilea război mondial, din perioada războiului rece până în zilele noastre.
În finalul volumului se află concluzii şi bibliografie.

GHEORGHE ONIŞORU
RELAŢII INTERNAŢIONALE Ediţia a II-a
(ISBN 978-973-725-922-6, 240 p.)
Structurată în două părţi, lucrarea este o introducere în problematica relaţiilor internaţionale. Destinată studenţilor, cartea are menirea de a-i familiariza pe aceştia din urmă cu o serie de termeni de specialitate şi teorii specifice domeniului. Prima parte prezintă noţiuni de ordin teoretic, în timp ce partea a două se ocupă de analiza aprofundată a elementelor ce ţin de managementul relaţiilor internaţionale şi de evoluţia acestora.
Lucrarea se doreşte a fi un util instrument de lucru menit a stârni interesul pentru studiul aprofundat al domeniului relaţiilor internaţionale.

SORIN CRISTESCU
RELATII POLITICO-DIPLOMATICE SI MILITARE EUROPENE
(2007, 978-973-725-739-0, 192 p., 11,5 lei)
Lucrarea prezinta intr-o viziune coerenta contextul istoric international, negocierile diplomatice, inclusiv culisele lor, realizarea marilor aliante politice si militare, documentele fundamentale ale acestora, confruntarile militare, tratatele de pace, reunirile diplomatice, indeosebi cele la nivel inalt, care au marcat istoria Europei moderne si contemporane.

GHEORGHE ONIŞORU
RELATII INTERNATIONALE
(2007, 978-973-725-748-2, 240 p., 12,6 lei)
Cursul se adreseaza studentilor Facultatii de Relatii Internationale si Studii Europene, ca si ai altor facultati, principala sa menire fiind aceea de a-i familiariza cu problematica vasta generata a domeniului deosebit de complex al relatiilor internationale. Cartea este structurata in doua parţi:
I. Sistemul international: teorie si caracteristici.
II. Managementul organizatiilor internationale.
Lucrarea reprezinta atat un util instrument de lucru, cat si un indemn pentru aprofundarea cunostintelor intr-un camp fertil al cunoasterii stiintifice.

HORIA – MARIUS VÂRGOLICI
INFORMATICÃ APLICATÃ
(2007, p. 232, 12,2 lei)
Lucrarea de faţã rãspunde întrebãrilor tuturor acelora care vor sa afle informaţii despre lumea calculatoarelor şi despre utilitare larg rãspândite, cum sunt editorul profesional Word, utilitarul de calcul tabelar Excel şi utilitarul PowerPoint.
Primul capitol prezintã evenimentele de rãscruce în istoria informaticii dintr-o perspectivã tehnicã, iar al doilea capitol cuprinde informaţii referitoare la aspectele practice ale componentelor calculatorului.
În capitolul al treilea, sunt prezentate noţiuni despre partea software şi despre sistemele de operare; capitolul urmãtor conţine teme legate de utilizarea editorului profesional Word.
Ultimele douã capitole cuprind informatii referitoare la utilizarea programelor Excel si PowerPoint.

ŞTEFAN LACHE
ROMÂNIA ÎN RELAŢIILE INTERNAŢIONALE (1939-2006)
(2007, 400 p., lei)
Lucrarea contribuie la cunoaşterea relaţiilor internaţionale ale României din ajunul celui de-al doilea rãzboi mondial pânã la intrarea în Uniunea Europeanã. Este o primã încercare de tratare diacronicã a unui subiect de o complexitate maximã cum este cel privind evoluţia societãţii române şi sub impactul unor ample mutaţii geopolitice, generate de marea conflagraţie din anii 1939-1945, de „rãzboiul rece”, care i-a urmat, de prãbuşirea regimului socialist totalitar din Europa Centralã şi de Sud-Est şi, nu în ultimul rând, de extinderea proceselor de integrare europeanã şi euroatlanticã desfãşurate în ultimul deceniu al secolului XX şi la începutul secolului XXI.
Structura tematicã a lucrãrii este adecvatã programei analitice a disciplinei România în relaţiile internaţionale, studiatã la Facultatea de Relaţii Internaþionale şi Studii Europene din cadrul Universitãţii Spiru Haret. S-au avut în vedere, de asemenea, programele unor discipline similare ce se predau la Facultatea de Istorie, a aceleiaşi Universitãţi, inclusiv ale celor destinate studiilor de masterat.

TEODORA STĂNESCU STANCIU
INTEGRAREA EUROPEANA SI EUROANTLANTICA A ROMANIEI
(2007, (10)973-725-659-x (13)978-973-725-659-1, 220p., 15,8 p.)
Cursul – adresat studentilor de la Facultatea de Relatii Internationale si Studii Europene – cuprinde trei parti distincte: prima parte se axeaza pe trecerea in revista a principalelor evenimente si actiuni considerate definitorii in procesul afirmarii si consolidarii coeziunii europene, cat si in cel al formarii NATO; a doua parte analizeaza principalele teorii si directii identificate in traiectul istoric al integrarii europene, dar si al globalizarii, evidentiind in acest sens rolul si pozitia Romaniei; a treia parte analizeaza efectiv parcursul Romaniei spre structurile europene si euroatlantice.
Cautare
Calendar
«  November 2019  »
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930