Thursday, 11.21.2019, 10:23 PMWelcome Guest | RSS
UNIVERSITATEA SPIRU HARET CENTRUL TEHNOLOGIC CLUJ-NAPOCA
Meniu
Poll
Rate my site
Total of answers: 79
Statistici

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Intrare

EDUCATIE FIZICA SI SPORT


Apariţii 2009


ZENOVIC GHERASIM, MARIA ANDRONIE, NICOLAIE POPESCU-BODORIN
INFORMATICĂ MANAGERIALĂ în activitatea de educaţie fizică şi sport ediţia a II-a
(ISBN 978-973-163-426-5, 256 p., 29 lei)
În realizarea lucrării, autorii au urmărit atingerea următoarelor obiective: fixarea noţiunilor de bază din management, în general, şi din informatica manage-rială, în special; iniţierea în cunoaşterea diagramelor organizaţionale care eviden-ţiază abordarea integrată a suportului informaţional în management; folosirea produsului informatic Microsoft Excel în asistarea deciziei; prezentarea noţiunilor de bază din teoria bazelor de date şi iniţierea în folosirea sistemului de gestiune a bazelor de date relaţionale Microsoft Access; iniţierea în prelucrarea distribuită a datelor şi în crearea site-urilor Web prin folosirea limbajului HTML; iniţierea în cunoaşterea metodei de management prin proiecte şi în utilizarea instrumentului informatic Microsoft Project 2000; cuprinderea unui număr cât mai diversificat de aplicaţii de management al activităţilor specifice educaţiei fizice şi sportului.

ŞTEFAN CRISTIAN SĂNDULACHE
BASCHET. Lucrări practice
(ISBN 978-973-163-444-9, 188 p., 28,4 lei)
Cartea se constituie într-o apariţie editorială dedicată lucrărilor practice, de fapt, structurării antrenamentelor pe care le reclamă însuşirea jocului de baschet de către studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport, în special, cei din primii ani de studiu.
În alcătuirea planurilor de lecţii practice s-a avut în vedere, în primul rând, respectarea verigilor obişnuite ale unor asemenea demersuri didactice: cunoaşterea colectivului de studenţi, iniţierea şi consolidarea deprinderilor specifice ramurii sportive respective şi, în final, verificarea gradului de însuşire a cunoştinţelor teoretice şi a gradului deprinderilor practice dobândite după parcurgerea întregului ciclu al lecţiilor. Lucrarea se bazează atât pe folosirea unor mijloace şi metode devenite clasice în asemenea cazuri, dar şi pe adaptarea lor la posibilităţile unor grupe de studenţi care dispun de o anumită bază materială.

LOREDANA BANICĂ
PSIHOMOTRICITATE. PSIHOPATOLOGIE. PSIHOTERAPIE
(ISBN 978-973-163-430-2, 128 p., 15,7 lei)
Lucrarea se adresează studenţilor de la specializarea kinetoterapie, pentru a le susţine pregătirea ca viitori specialişti într-o profesie care presupune nu numai cunoştinţe tehnice, ci şi familiarizarea şi aprofundarea cunoştinţelor legate de psihologie.
Autoarea analizează conceptul de psihism şi caracteristicile sale de funcţionare, descrie tulburările psihomotricităţii şi unele caracteristici psihologice asociate acestui gen de tulburări, pune accent pe antrenamentul mintal şi modul în care acesta poate fi aplicat în kinetoterapie, precum şi pe tehnicile de respiraţie şi relaxare.
Fără a epuiza problematica psihologică implicată de kinetoterapie, autoarea încearcă să ofere studenţilor un manual sintetic şi accesibil, care să constituie un instrument de bază şi totodată un stimulent pentru a aprofunda această problematică.

GEORGETA NICULESCU, ELENA BUHOCIU, RALUCA ŢUGUI
CAIET DE PRACTICĂ PENTRU KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ
(ISBN 978-973-163-436-4, 116 p., 16,4 lei)
Structurat pe fiecare tip de activitate cuprinsă în planul de învăţământ, Caietul de practică oferă informaţii utile studentului referitoare la conţinutul teoretic şi practic pe care trebuie să-l parcurgă şi modul cum trebuie să acţioneze. De asemenea, la dispoziţia studenţilor sunt puse fişe specifice pe care aceştia trebuie să le completeze pentru cazurile concrete întâlnite.

SEPTIMIU FLORIAN TODEA
JOCURI DE MIŞCARE ediţia a II-a
(ISBN 978-973-163-408-1, 216 p., 19 lei)
Prezenta lucrare este concepută ca un instrument metodologic pentru profe-sori, învăţători, antrenori, cărora le oferă posibilitatea de a selecţiona şi utiliza diferite exerciţii şi sisteme de acţionare prezentate în vederea alcătuirii progra-melor de activitate, a proiectelor didactice, în scopul includerii acestor jocuri de mişcare în conţinutul lecţiilor, la toate clasele şi grupele de copii, de elevi, de tineri şi sportivi.
De asemenea, recomandăm această lucrare şi studenţilor de la specializarea kinetoterapie, care pot găsi în cuprinsul acesteia numeroase jocuri de mişcare, utilizabile cu succes în activitatea practică.

ELENA-LUMINIŢA SIDENCO
MASAJUL ÎN KINETOTERAPIE ediţia a II-a
(ISBN 978-973-163-402-9, 321 p., 29 lei)
Lucrarea, acum, la a doua sa ediţie, este dedicată unui domeniu extrem de complex, ce aparţine, cu precădere, medicinii recuperatorii. Este vorba despre masaj, practică larg răspândită, cu un impact puternic nu numai în lumea activităţilor sportive, ci şi în viaţa şi tratamentul persoanelor nevoite, dintr-un motiv sau altul, să apeleze la o astfel de cale pentru revenirea la viaţă normală.
Masajul, ca atare, a cunoscut, de-a lungul timpului, numeroase modificări şi nu puţine îmbunătăţiri, dobândind chiar trăsături specifice, în funcţie de un anumit areal cultural, de influenţele etnografice, de credinţele şi tradiţiile zonelor geografice unde a fost practicat. Având în vedere acest fapt, lucrarea a fost structurată de către autoare în cinci părţi, începând cu analizarea „masajului medical clasic”, continuând cu evidenţierea cerinţelor şi a virtuţilor „drenajului limfatic”, aplecându-se apoi asupra „masajului reflex” şi, în sfârşit, despicând „firul în patru” în privinţa „reflexoterapiei”.
Autoarea, dincolo de scopul ei didactic sau poate tocmai de aceea, priveşte şi tratează masajul ca pe o extrem de eficace terapie în slujba eforturilor dedicate recuperării tuturor celor ajunşi în situaţia de a apela la astfel de metode reparatorii şi subliniază, în acest sens, în cadrul volumului, că practicarea masajului (act de mare responsabilitate) implică un desăvârşit profesionalism generat, la rându-i, de o cunoaştere temeinică a corpului şi a organismului uman.

FLORIAN SEPTIMIU TODEA, FLORENTINA I. POPESCU
CAIET DE PRACTICĂ DE ANTRENOR în ramura sportivă….. ediţia a II-a
(ISBN 978-973-163-396-1, 24 p., 6,1 lei)
Pentru a deveni antrenor sportiv, un absolvent al studiilor de licenţă va obţine, la absolvirea facultăţii, după examenul de licenţă, Carnetul de antrenor – categoria a IV-a, care-i va da dreptul să profeseze ca antrenor al echipelor şi sportivilor din structurile sportive de învăţământ sau în cele sportive de performanţă şi care au ca obiectiv: depistarea copiilor, a tinerilor dotaţi pentru practicarea sportului de perfor-manţă; iniţierea; învăţarea tehnicii de bază în ramura de sport pentru care a optat; organizarea de competiţii sportive la nivel local pentru începători ş.a.

MIHAI EPURAN, GRAZIELA ELENA VÂJIALĂ
METODOLOGIA CERCETĂRII ÎN EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
(ISBN: 978-973-163-277-3, 300 p., 24,2 lei)
Cursul urmăreşte, în principal, două scopuri importante: 1) să formeze studenţilor înţelepciunea înţelegerii modului cum se constituie ştiinţa despre homo se movens, care sunt legităţile şi canoanele care stau la baza obţinerii cunoaşterii obiective a activităţilor corporale şi a rostului lor în punerea bazei bio-psiho-sociale a calităţii vieţii; 2) să-i înveţe să citească şi să evalueze critic o lucrare ştiinţifică; să ştie să proiecteze independent o astfel de lucrare prin formulare logică a ipotezei şi structurare corectă a designului şi metodelor cercetării empirice; să fie capabil să autoevalueze măsura în care au realizat ceea ce şi-au propus pentru ameliorarea cunoaşterii şi practicii din demeniu.

CLAUDIU TEUŞDEA
TENIS. NOŢIUNI DE BAZĂ Ediţia a II-a
(ISBN: 978-973-163-376-3, 136 p., 12,8 lei)
Prin structură şi conţinut, cursul are caracter practico-metodic oferind o concepţie modernă de învăţare-perfecţionare a tehnicii şi tacticii jocului de simplu, jocului de dublu, în concordanţă cu cerinţele jocului competiţional actual.
Cursul prezintă chinograme, greşeli de execuţie, soluţii de corectare ale principalelor procedee tehnice, scheme tehnico-tactice pentru jocul de simplu, dublu, elemente de bază ale regulamentului de joc.

NICOLAE POSTOLACHE
ISTORIA EDUCAŢIEI FIZICE, SPORTULUI ŞI OLIMPISMULUI
(ISBN 978-973-163-218-6, 244 p., 28,3 lei)
Lucrarea prezintă principalele momente ale evoluţiei fenomenului sportiv universal, în vederea surprinderii istoriei sale de-a lungul secolelor.
Sunt utilizate variate şi numeroase surse bibliografice şi iconografice vizând popoarele Orientului antic, antichitatea greacă şi romană, Evul mediu, epoca Renaşterii, epoca modernă şi contemporană.


Apariţii 2008


GEORGE CRISTIAN CĂTUNĂ, MIHAELA ALUPOAIE
HANDBAL. Lecţii practice

(ISBN 978-973-163-275-9, 140 p.)
Se află la îndemâna studenţilor, care se pregătesc să devină profesori de educaţie fizică şi sport, o culegere (un „caiet”, s-ar putea spune) care conţine structura semestrială a lecţiilor practice destinate învăţării şi aprofundării jocului de handbal.
Volumul care grupează cele 28 de teme practice (câte 14 pentru anul I şi 14 pentru anul al II-lea) are ca scop „instruirea şi parcurgerea procesului didactic specific ce vizează desfăşurarea unui conţinut sistematizat şi unitar”.
Caracterul metodic al conceperii fiecărei lecţii în parte, cu atenta detaliere a etapelor ce trebuie parcurse de către cursanţi pentru însuşirea temei respective, constituie un ghid extrem de util nu numai pentru studenţii facultăţilor cu profil sportiv, ci şi pentru viitorii antrenori sau chiar pentru toţi cei care vor să-şi însuşească, într-un mod cu adevărat ştiinţific, tainele jocului de handbal.

NICOLAE POSTOLACHE
HANDBAL. Iniţiere (I)
(ISBN 978-973-163-282-7; 978-973-163-281-0, vol.1; 140 p.)
Lucrarea este destinată tuturor acelor ce vor să să se apropie de jocul de handbal, nu numai în calitate de viitori practicanţi, ci şi ca formatori (antrenori, profesori) ai jucătorilor de mâine. De altfel, principalii beneficiari ai informaţiilor furnizate de paginile acestei cărţi sunt, aşa cum precizează însuşi autorul ei, cu precădere, studenţii facultăţilor de educaţie fizică.
Având în vedere un asemenea scop, volumul a fost structurat în şase capitole, temeinic organizate şi susţinute de numeroase argumente teoretice şi practice: Repere în apariţia şi evoluţia handbalului, Precizări terminologice, Principalele metode şi mijloace de predare-învăţare-evaluare, Îndrumarea instruirii, Evaluarea şi autoevaluarea cunoştinţelor dobândite şi Cercul sportiv, un început de performanţă. Tainele jocului de handbal sunt desluşite începând cu istoria acestui sport şi continuând cu prezentarea regulilor şi tehnicilor de acomodare, a metodelor de antrenament, a căilor de acces spre marea performanţă.

GALINA FLOREA
DICŢIONAR SPORTIV FRANCEZ - ROMÂN
(ISBN: 978-973-163-299-5, 232 p.)
Dicţionarul sportiv francez-român este conceput cu scopul de a înlesni studierea lexicului limbii franceze din lumea sporturilor.
Termenii generali sunt prezentaţi separat (în capitolul de început), după care urmează (în ordine alfabetică) domeniile specializate cu lexicul şi expresiile lor caracteristice (atletism, baschet, box, canotaj etc.).
Această metodă de prezentare a terminologiei sportive este binevenită şi uşurează lucrul cu textele din manual, chiar dacă duce în mod inevitabil la o oarecare redundanţă (repetare de termeni). Deschizând dicţionarul la tipul de sport prezentat în textul manualului, apare întreaga gamă de termeni şi expresii legate de activitatea sportivă respectivă.

GALINA FLOREA
DICŢIONAR SPORTIV ROMÂN-FRANCEZ

(ISBN 978-973-163-186-8, 228 p)
Dicţionarul sportiv francez-român este conceput cu scopul de a înlesni studierea lexicului limbii franceze din lumea sporturilor.
Termenii generali sunt prezentaţi separat (în capitolul de început), după care urmează (în ordine alfabetică) domeniile specializate cu lexicul şi expresiile lor caracteristice (atletism, baschet, box, canotaj etc.).
Această metodă de prezentare a terminologiei sportive este binevenită şi uşurează lucrul cu textele din manual, chiar dacă duce în mod inevitabil la o oarecare redundanţă (repetare de termeni). Deschizând dicţionarul la tipul de sport prezentat în textul manualului, apare întreaga gamă de termeni şi expresii legată de activitatea sportivă respectivă

MARIANA POPA, MIHAELA POIENARIU
INFORMATICĂ APLICATĂ ÎN EDUCAŢIE FIZICĂ, SPORT ŞI KINETOTERAPIE LUCRĂRI PRACTICE
(ISBN 978-973-163-216-2, 208 p)
Culegerea vine în ajutorul celor care vor să se iniţieze în tainele operării cu calculatorul. Ea este utilă studenţilor Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, specializările „Educaţie Fizică şi Sport” şi „Kinetoterapie şi motricitate specială”, antrenorilor, kinetoterapeuţilor, dar şi altor utilizatori de tehnică de calcul.

LOREDANA BANICĂ
PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI FIZICE SI SPORTIVE

(ISBN: 978-973-163-139-4, 100 p)
Lucrarea se adresează studenţilor Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport şi încearcă să răspundă necesităţii viitorilor profesori de educaţie fizică şi sport sau antrenorilor de a cunoaşte mecanismele psihologice ce stau la baza activităţii sportive pentru a putea realiza cu succes modelarea comportamentelor elevilor şi pregătirea de performanţă a sportivilor.
Autoare încearcă să ofere studenţilor atât explicaţii logice şi clare asupra conceptelor şi mecanismelor psihologice, cât şi câteva instrumente de intervenţie psihologică, pentru situaţii cât mai apropiate de concret.

GEORGETA-IOANA GHEORGHE
TEORIA ACTIVITĂŢILOR MOTRICE
(ISBN 978-973-163-127-1, 148 p)
Lucrarea abordează problemele fundamentale ale domeniului: principalele concepte, idei şi obiective ale motricităţii şi activităţii de educaţie fizică şi sportivă.
Lucrarea este structurată în patru capitole, fiecare prezentând concepte, noţiuni de bază, tematic specifice etc.
„Teoria activităţilor motrice” este o lucrare adresată atât studenţilor de la facultăţile de profil, cât şi diverselor categorii de profesori de educaţie fizică şi specialiştilor din domeniul sportului de performanţă sau al sportului pentru toţi.

DOINA MUREŞAN
KINETOTERAPIA ÎN AFECŢIUNILE PEDIATRICE
(ISBN 978-973-163-193-6, 168 p)
Lucrarea de faţă se adresează tuturor studenţilor de la specializarea kinetoterapie, precum şi tuturor celor interesaţi de pregătirea teoretică şi practică necesară aplicării metodelor şi mijloacelor de kinetoterapie în tratarea şi recuperarea diverselor afecţiuni pediatrice.
Materialul prezentat este structurat pe două părţi, prima tratează puericultura – nou-născutul, creşterea şi dezvoltarea normală a copilului, atitudinea corporală normală etc., iar cea de-a doua parte tratează patologia pediatrică, unde sunt prezentate aproape toate bolile care pot fi întâlnite şi la vârsta adultă.

ELENA SABĂU
REFACERE – RECUPERARE Kinetoterapie în activitatea sportivă
(ISBN 978-973-163-195-0, 200 p)
Pregătirea sportivă modernă presupune solicitări complexe, de natură psihofizică. În contextul creşterii potenţialului biopsihomotric al sportivilor, al maximizării capacităţii de performanţă, al creşterii numărului de competiţii şi antrenamente, o intervenţie prin care se poate eficientiza şi valorifica pregătirea o constituie procesul de refacere a capacităţii de efort.
Alături de celelalte componente ale antrenamentului sportiv, respectiv, pregătirea fizică, tehnică, tactică, teoretică, psihologică şi biologică, refacerea capacităţii de efort întregeşte pregătirea sportivă modernă. Aceasta se realizează prin recuperare, odihnă, dietă, masaj, oxigenare, hidroterapie, kinetoterapie, talasoteraie, hidrotermoterapie, psihoterapie.

GHEORGHE BURLACU
JUDO – Aprofundare
(ISBN 978-973-163-222-3, 2008, 136 p)
Prezentul curs reprezintă un pas important în procesul de perfecţionare a pregătirii studenţilor de la facultăţile de profil, a specialiştilor din domeniu, a sportivilor şi metodiştilor specializaţi în disciplinele de combat, a tuturor celor care participă la dezvoltarea acestei minunate discipline sportive, care are la bază echilibrul realizat între spiritul, reacţiile şi sentimentele practicanţilor.
Lucrarea, în cele 12 capitole ale sale, cuprinde date semnificative privind istoricul judo-ului, elemente fundamentale din metodica pregătirii, legăturile omniprezente dintre pregătirea fizică, tehnică şi cea tactică, de mare importanţă fiind datele privind pregătirea fizică în judo şi dezvoltarea capacităţii de efort a practicanţilor, dirijarea conţinutului pregătirii, aspectele privind dezvoltarea calităţilor motrice, criteriile de selecţie a viitorilor practicanţi ai judo-ului şi aspectele referitoare la pregătirea psihologică a judokanilor.

FLORENTINA POPESCU
BASCHET. Aprofundare
(ISBN 978-973-163-119-6, 188 p)
Lucrarea se adreseaza studentilor de la facultăţile de educatie fizica si sport, viitori profesori sau antrenori, dar si celor interesati in aprofundarea baschetului.
Structurata pe 8 capitole, lucrarea trateaza teme precum: orientari si tendinte manifestate in continutul si structura antrenamentului, staff-ul unei echipe de performanta, factorii antrenamentului sportiv, modelarea in jocul de baschet, planificarea si programarea antrenamentului etc.

ADIN COJOCARU, MARILENA IONIŢĂ
VOLEI Aprofundare
(ISBN 978-973-163-114-1, 160 p.)
Lucrarea se adresează studenţilor de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport şi îşi propune să scoată în evidenţă acele cunoştinţe acumulate, mai deosebite, mai profunde, care să atingă problematica pregătirii sportive la copii şi juniori.
Printre temele abordate de autori numim: selecţia şi pregătirea copiilor şi juniorilor, model şi modelare la copii şi juniori, efortul şi refacerea în jocul de volei, voleiul în şcoală şi competiţia la copii şi juniori.

ALEXANDRU MUREŞAN
VOLEI
(ISBN 978-973-163-157-8, 120 p)
Cursul este structurat în 9 capitole (din care două capitole sunt consacrate Anexelor), şi anume: Scurt istoric, Tehnica jocului; Tactica jocului; Metodica învăţării voleiului; Serviciul de jos din faţă; Locul voleiului în lecţia de educaţie fizică şi sport din treapta gimnazială; Prevederi ale regulamentului jocului de volei.
În Anexe sunt cuprinse: Planuri anuale de pregătire, Programe analitice, Bibliografii etc.
Cursul este destinat studenţilor din facultăţile de educaţie fizică şi sport, profesorilor de educaţie fizică, ce predau la clasele V-VIII (IX).

ELENA MUREŞAN
ÎNOT. Aprofundare
(ISBN 978-973-163-088-5, 96 p)
Lucrarea se adresează studenţilor Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, viitori antrenori şi profesori de înot şi sintetizează cunoştinţele şi metodele utilizate în aprofundarea înotului.
Bazat pe bibliografia existentă, manualul tratează zonele de efort, metodele clasice şi moderne, dezvoltarea calităţilor motrice specifice înotătorilor, conţinutul lecţiei de antrenament, planificarea lui, alături de observaţii şi indicaţii motrice la obiect.

ELENA SABĂU, PAULA IVAN, TOMA PETRESCU, DANIEL GHEORGHE
ATLEISM Aprofundare
(ISBN 978-973-163-166-0, 300 p)
Lucrarea este structurată în trei părţi distincte, respectiv: partea I analizează regulamentul şi tehnica specifică probelor atletice, aspectele fundamentale privind mecanismul de execuţie. În această parte se abordează toate probele atletice (şi cele din afara ariei curriculare gimnaziale şi liceale); partea a II-a cuprinde aspecte metodologice legate de predarea exerciţiilor de atletism, conform unei succesiuni logice, în scopul însuşirii rapide a unei execuţii corecte şi eficiente.
În această parte sunt cuprinse numai probele care nu au fost abordate în cursul de bază; partea a III-a abordează problematica antrenamentului sportiv din atletism, şi anume aspectele legate de copii şi juniori. Aici sunt analizate cu precădere următoarele aspecte: cerinţele metodice generale, planificarea şi selecţia în grupele de copii şi juniori, principalele mijloace de pregătire, precum şi modelele concrete de pregătire pe probe şi grupe de probe.
Cursul tratează aspectele teoretice şi metodice cele mai importante ale disciplinei, care completează activitatea prestată de studenţi la lecţiile practice.

CRISTINA JELEASCOV, IOANA-MARIA BUŢU
GIMNASTICĂ RITMICĂ DE BAZĂ
(ISBN 978-973-163-120-2, 204 p)
Lucrarea ne introduce în lumea gimnasticii ritmice, o lume plină de armonie, manifestată prin mişcare şi muzică.
Sunt prezentate teoria gimnasticii ritmice de bază, orientare şi concepte moderne cu privire la desăvârşirea mişcării artistice, conţinutul gimnasticii ritmice, conceptul de pregătire în gimnastica ritmică şcolară.

NICULESCU GEORGETA
GIMNASTICĂ AEROBICĂ - Aprofundare

(978-973-163-128-8, 184 p)
Lucrarea este structurată pe opt capitole care prezintă informaţii ample cu privire la gimnastica aerobică, oferind posibilitatea aprofundării aspectelor teoretice în conexiune cu cele practice. Autoarea abordează probleme precum: selecţia în gimnastica aerobică de performanţă, conţinutul acestei ramuri a gimnasticii, antrenamentul şi planificarea sa, pregătirea gimnaştilor începători, sistemul de arbitraj.
Cartea se adresează studenţilor de la facultăţile de educaţie fizică şi sport, specialiştilor, antrenorilor, profesorilor, în acest domeniu.

GEORGETA NENCIU
BIOMECANICA ÎN EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Aspecte generale Ediţia a II-a
(ISBN 978-973-163-194-3, 128 p.)
Lucrarea premiază activitatea motrică din domeniul educaţiei fizice şi sportului, cu toate aspectele sale generale. Sunt studiate noţiunile de fizică aplicate la organismul uman, tipurile biomecanice de activitate musculară, principalele lanţuri ale corpului, legile biomecanicii, principii generale de anatomie funcţională şi biomecanică.
Cartea se adresează studenţilor de la facultăţile de sport.

DANIEL GHEORGHE
TEORIA ANTRENAMENTULUI SPORTIV Ediţia a II-a
(ISBN 978-973-163-197-4, 132 p)
Cursul analizează noţiunile şi conceptele de bază din domeniul antrenamentului sportiv.
Principalele probleme abordate pe care ştiinţa sportului le-a rezolvat sau încearcă să le rezolve sunt : selecţia, efortul sportiv, raţionalizarea, sistematizarea, algoritmizarea, modelarea, programarea, planificarea, refacerea-recuperarea, forma sportivă, evaluarea.
Lucrarea se adresează studenţilor sportivi precum şi celor care practică sportul profesionist.

SEPTIMIU FLORIAN TODEA
TEORIA EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTIVE
(ISBN 978-973-163-196-7, 132 p)
În lucrare sunt abordate problemele fundamentale ale domeniului: principalele concepte, noţiuni, categorii şi obiective ale educaţiei fizice şi sportului. Un capitol este destinat cercetării ştiinţifice în domeniul educaţiei fizice şi sportului.
Lucrarea se adresează atât studenţilor de la facultăţile de profil, cât şi diverselor categorii de profesori de educaţie fizică şi specialiştilor din domeniul sportului de performanţă sau al sportului pentru toţi. 


Apariţii 2007CARMEN BUŞNEAG
TERAPIA OCUPAŢIONALĂ
(ISBN 978-973-725-913-4, 172 p)
Lucrarea este dedicată terapiei ocupaţionale, văzută ca o componentă a recuperării medicale a celor care au suferit accidente diverse, în urma cărora au dobândit un anumit grad de invaliditate.
Terapia ocupaţională, alături de balneoclimatologie, fizioterapie, masaj, kinetoterapie şi ergoterapie conduc la ameliorarea stării bolnavului şi la a-i reda acestuia un mod de viaţă util societăţii.
Sunt analizate diversele metode de terapie ocupaţională, adaptate fiecărui tip de afecţiune, fie ea fizică sau psihică.
Volumul este ilustrat corespunzător şi se încheie cu o bibliografie sugestivă.

GRAZIELA-ELENA VÂJIALĂ
BIOCHIMIA EFORTULUI Ediţia a III-a
(ISBN 978-973-725-974-5, 140 p)
Lucrarea debutează cu noţiuni introductive de chimie şi biochimie, analizarea protidelor, lipidelor, glucidelor şi continuă cu metabolismul mineral, biochimia contracţiei musculare, enzimele, vitaminele, hormonii şi susţinătoarele de efort, precum şi lista claselor de substanţe şi metode interzise în domeniul sportului.
Cursul este util tuturor celor care activează ca dieteticieni şi kinetoterapeuţi în sfera sportivă.

CRISTINA JELEASCOV
CURS DE DANS SPORTIV
Lucrare se adreseazã studenţilor Facultatii de Educaþie Fizicã şi Sport şi încearcã sã ne introducã în minunata lume a dansului sportiv, dar în acelaşi timp sã ne şi prezinte noţiuni generale despre acesta, noţiuni precum istoricul şi evoluţia dansului sportiv pe plan naţional şi internaţional, caracteristicile acestuia.
De asemenea, autoarea ne prezintã noţiunile tehnice de bazã în dansurile standard şi în cele latino-americane, modul în care se realizeazã pregatirea şi antrenamentul în dansul sportiv, dar şi informaţii legate de competiţiile de dans sportiv şi modul în care dansul ajutã la dezvoltarea personalitãţii.

FLORENTINA POPESCU
BASCHET. JOC SPORTIV ADAPTAT
Lucrarea se adreseazã în deosebi studenţilor cu specializare educaţie fizicã şi kinetoterapie, care studiazã atât componentele fundamentale ale jocului de baschet, cât şi specificitatea aplicãrii acestor componente la nivelul cerinţelor actuale ale jocului adaptat oamenilor cu nevoi speciale.
Cursul contribuie la întregirea profilului viitorului kinetoterapeut, oferindu-i cunoştinţe teoretice şi practico-metodice specifice acestui profil.
Prin iconografia prezentatã în text, lucrarea dã posibilitatea fiecãrui profesor de educaþie fizicã şi sport sã-şi completeze un bagaj minim de cunoştinþe pentru a conduce lecţiile cu teme din baschet, în învãţãmântul gimnazial.

CLAUDIU TEUSDEA
TENIS DE CAMP. CAIET DE LUCRARI PRACTICE
(2007, ISBN: 978-973-725-745-1, 80 p., 10,8 lei)
Lucrarea, care se adreseaza studentilor de la Facultatea de Educatie Fizica si Sport, prin structura si continut, are un caracter practico-metodic oferind o conceptie moderna de invatare si perfectionare a tehnicii si tacticii jocului de simplu, jocului de dublu, in concordanta cu cerintele jocului competitional actual.
Caietul prezinta mijloacele pentru invatarea si perfectionarea procedeelor tehnice, schemelor tehnico-tactice specifice jocului de simplu, jocului de dublu. De asemenea, sunt prezentate elementele de baza ale regulamentului de joc, probe practice, precum si probe specifice selectiei primare.

MARIANA POPA, MIHAELA GHEORGHE
INFORMATICA APLICATĂ IN EDUCATIE FIZICĂ, SPORTIVĂ SI KINETOTERAPIE
(2007, (10)973-725-681-6 (13)978-973-725-681-2, 136 p., 10 lei)
Lucrarea reprezinta o introducere in informatica, prezentand anumite concepte specifice acestui domeniu. Sunt evidentiate notiuni de baza in utilizarea sistemului de operare Windows, editorul de texte Word, utilizarea Excel, aplicatii in Excel, initiere in Access.
Lucrarea se adreseaza, in special, studentilor de la facultatile de educatie fizica si sport, si, in general, tuturor celor interesati de un domeniu relativ tanar.

SIMONA ANEMARI TEODORESCU
LEGISLATIA EDUCATIEI FIZICE SI SPORTULUI
(2007, ISBN: 978-973-725-639-3, 280 p., 23,6 lei)
Adresandu-se in primul rand, studentilor din facultatile de educatie fizica si sport, dar si specialistilor, cercetatorilor in domeniu, lucrarea abordeaza, intr-o maniera comparatista, problematica legislatiei privind organizarea si conducerea activitatii de educatie fizica si sport atat in Romania, cat si in alte tari europene.
Sunt examinate in mod sistematic, analitic reglementarile generale, dar si cele speciale referitoare la aceasta problematica, evolutia legislatiei romanesti in perioadele de dinainte de 1929 si dupa, pana in 2006, resursele materiale ale miscarii sportive, organizarea si conducerea sportului romanesc si european, formarea si perfectionarea cadrelor.

OLGA DJAMO
ANATOMIE

(2007, 240 p., ISBN: 978-973-725-765-9)
Structurata in 11 capitole, lucrarea trateaza anatomia corpului uman, fiind prezentate, in mod analitic, aparatele: cardiovascular, respirator, digestiv, urinar, genital.
La sfarsitul fiecarui capitol a fost alcatuit un set de intrebari de autoevaluare, menit sa contribuie la verificarea notiunilor teoretice acumulate de catre cititor, iar la sfarsitul manualului, pentru o intelegere mai buna a materialului, a fost introdus un atlas.
Prin structura, cat si prin tematica abordata, lucrarea se constituie un instrument util in pregatirea studentilor.
vezi cuprins
Cautare
Calendar
«  November 2019  »
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930