Thursday, 11.21.2019, 10:45 PMWelcome Guest | RSS
UNIVERSITATEA SPIRU HARET CENTRUL TEHNOLOGIC CLUJ-NAPOCA
Meniu
Poll
Rate my site
Total of answers: 79
Statistici

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Intrare

ECONOMIE 2


Apariţii 2007

RODICA TRANDAFIR, I. DUDA (coordonator), AURORA BACIU, RODICA IOAN, SILVIU BÂRZĂ
MATEMATICI PENTRU ECONOMIŞTI Ediţia a III-a
(ISBN 978-973-163-054-0, 336 p)
Cartea cuprinde prezentările din punct de vedere teoretic după cum urmează: elemente de algebră liniară, programare liniară, elemente de analiză matematică, teoria probabilităţilor şi statistică matematică, elemente de teoria grafurilor, elemente de matematici financiare, elemente de matematici actuariale, modele matematice de teoria stocurilor şi elemente de teoria aşteptării.
Expunerea materialului teoretic este însoţită de exemple.

GHEORGHE MANOLESCU
BĂNCI ŞI CREDIT Ediţia a II-a
(ISBN 978-973-163-075-5, 488 p)
Cartea prezintă, explică şi interpretează aspectele şi problemele esenţiale, definitorii ale sistemului bancar, ale firmei bancare şi ale creditării bancare, evidenţiind instituţii, instrumente, tehnici şi finalităţi ale finanţării bancare, precum şi perspectivele evolutive ale acestora.
Destinată în principal studenţilor de la facultăţile cu profil economic-financiar, cartea reprezintă partea a doua a cursului de Monedă, fiind continuarea primei părţi a cursului, intitulată Moneda şi politicile monetare.
Sunt abordate intercondiţionat banca, diversitatea acesteia şi managementul băncii, componentă esenţială a sistemului financiar, pe de o parte, şi creditarea bancară, ca flux determinant al finanţării economiei, pe de altă parte.
Fiecare capitol cuprinde, similar primei părţi a cursului în afara conţinutului explicativ şi interpretativ şase descriptori complementari : scop şi obiective, introducere, sumarul capitolului, termeni-cheie, teste şi întrebări de autoevaluare, bibliografie selectivă.

MARIUS DANIEL MAREŞ (coordonator), DOINA FUSARU, GABRIEL MIHAI
OFFICE XP Instrumente birotice
(ISBN 978-973-163-105-9, 208 p)
Informatica şi, ca urmare, birotica au pătruns în mod nemijlocit în viaţa unităţilor economice, rezolvând principalele probleme de gestiune a informaţiei financiar-contabile.
Din aceste motive, prezenta lucrare oferă cititorului un bogat material referitor la editoarele de texte, la produsele orientate şi dedicate lucrului cu foi de calcul, sub cel mai răspândit şi utilizat pachet de programe Microsoft Office XP.
Cartea se adresează studenţilor de la facultăţile economice, precum şi tuturor persoanelor care doresc să se iniţieze şi să se specializeze în ceea ce priveşte posibilitatea utilizării avizate a produselor program Word, Excel şi Power Point.

CONSTANTIN POSEA
FINANŢE PUBLICE
(ISBN 978-973-725-921-9, 192 p.)
Cursul tratează principalele teme privind finanţele publice: conţinutul economic; rolul şi funcţiile finanţelor; mecanismul financiar; cheltuielile publice; resursele finanţelor publice; impozitele; politica fiscală; presiunea şi evaziunea fiscală; creditul public; datoria publică; bugetul; trezoreria finanţelor publice şi instituţii financiare internaţionale.
Prin modul în care a fost concepută, lucrarea oferă întreaga gamă de probleme ce se cer a fi însuşite de către studenţi pe parcursul cursului, sintetizând principalele procese şi fenomene specifice finanţelor publice şi fiscalităţii cu care se pot confrunta în activitatea practică.

MARIANA-ELENA BALU
STATISTICĂ APLICATĂ ÎN ECONOMIE Studii de caz – probleme Ediţia a III-a
(ISBN 978-973-163-037-3, 368 p.)
Lucrarea prezentă vine în ajutorul studenţilor facultăţilor economice pentru a uşura descifrarea elementelor de bază ale statisticii.
Întrebările care deschid fiecare capitol verifică însuşirea teoriei pentru a putea trece la aplicaţiile practice prezentate în studiile de caz.
Sunt prezentate în lucrare, pe capitole, probleme rezolvate, specifice tematicii programei analitice, cu grade diferite de dificultate ce variază de la simplu spre probleme de sinteză, dar şi exemplificări de rezolvare folosite pentru examenele de semestru.
De asemenea, sunt prezentate şi probleme propuse, cu răspunsurile lor, care să constituie o bază pentru pregătirea studenţilor.

MARIANA-ELENA BALU
BAZELE STATISTICII
(ISBN: 978-973-163-074-8, 368 p)
Statistica apare ca o ştiinţă de graniţă, o ştiinţă metodologică, un gen de „omnibuz” al cunoaşterii empirice, care a devenit indispensabilă pentru cunoaşterea fenomenelor din natura şi societate.
Volumul tratează, în prima parte, noţiuni ale statisticii, indicatori ai tendinţei centrale, indicatori de variaţie, sondajul statistic, regresia şi corelaţia, serii cronologice, indici statistici. Iar în a doua parte, câteva noţiuni de macroeconomie, dintre care Sistemul conturilor naţionale, Balanţa de plăţi externe, datoria externă, potenţialul economic. Toate aceste noţiuni sunt considerate fundamentale pentru formarea viitorilor economişti, care vor trebui să se încadreze exigenţelor practicii economice într-un mediu concurenţial.

ION GÂF-DEAC
ECONOMETRIE
(ISBN: 978-973-725-968-4, 236 p.)
Lucrarea reprezintă descrierea modernă, în viziune originală, a temelor şi subiectelor actuale în sfera preocupărilor econometrice.
Prin manualul universitar de faţă, studiul econometriei se realizează în manieră nouă în România, prin examinarea originală efectuată de către autor a elementelor aparţinând ştiinţei procedeelor şi mijloacelor de transformare economică măsurată.

ION PETRESCU
MANAGEMENT GENERAL Concepte şi aplicaţii
(ISBN 978-973-725-973-8, 328 p.)
Lucrarea sintetizează cunoştinţele de bază ale problematicii abordate, integrând într-un tot organic teoria şi practica managerială. Prin structura şi conţinutul său de idei, prin maniera de abordare, cartea – curs universitar – formulează răspunsuri pertinente la întrebări majore care privesc dezvoltarea şi perfecţionarea activităţii întreprinderilor, modernizarea managementului la diferite structuri manageriale, plasarea vieţii umane pe terenul unui management durabil.

MIHAI ILIE
OPERAŢIUNI DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI – INSTRUMENTE, MODALITĂŢI, TEHNICI – Ediţia a III-a revăzută şi adăugită
(ISBN 978-973-725-926-4, 236 p.)
Cu un profund caracter tehnic, lucrarea se adresează atât operatorilor în domeniu, cât şi, în mare măsură, viitorilor specialişti interesaţi de dobândirea unei culturi economice şi dornici să cunoască în profunzime aspectele practice ale activităţii în domeniul operaţiunilor de încasări şi plăţi cu şi fără numerar, în lei şi valută, interne şi internaţionale.

MIRCEA BOULESCU
AUDIT ŞI CONTROL FINANCIAR Ediţia a II-a
(ISBN 978-973-725-920-2, 304 p.)
Lucrarea tratează, pe larg, tematica conceptului de audit şi control financiar, pornind de la explicarea conceptului şi continuând cu organizarea şi metodologia auditului intern, autorul dedică apoi o secţiune amplă controlului financiar public.
Sunt explicate tipurile de control financiar folosite, forurile îndreptăţite să efectueze aceste controale; la sfârşitul fiecărui capitol sunt prezentate întrebări şi teme pentru evaluarea pregătirii.

MARINICĂ DOBRIN
CONTABILITATEA SOCIETĂŢILOR DE ASIGURĂRI
(ISBN 978-973-725-884-7, 248 p.)
Lucrarea tratează probleme specifice teoriei şi practicii contabilităţii asigurărilor, contribuind la aprofundarea pregătirii economice a studenţilor, în condiţiile armonizării acestei problematici cu Directivele europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate.
Analizele se bazează pe experienţa şi cazuistica unor societăţi naţionale, transnaţionale şi multinaţionale care operează în domeniul vast al asigurărilor.

IONESCU LUMINITA (coord.), ELENA DIACONU, CARMEN FLORENTINA NEAGOE
CONTABILITATE PUBLICĂ
(ISBN 978-973-725-927-1, 204 p)
Reforma contabilităţii publice din România se integrează în procesul general de reformă contabilă europeană, având la bază directivele europene, respectiv Directiva a IV-a europeană privind conturile anuale şi Directiva a VII-a privind conturile consolidate, precum şi Sistemul European de Conturi.
Lucrarea prezintă aspecte specifice contabilităţii de angajamente şi, de asemenea, particularităţi ale închiderii exerciţiului bugetar la entităţile publice. Sunt, totodată, analizate aspecte specifice ale contabilităţii finanţării din bugetul de stat, bugetele locale, fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi contabilitatea finanţării din fonduri externe nerambursabile, particularităţi ale contabilităţii trezoreriei.

LUMINIŢA ŞERBULESCU, AURELIAN A. BONDREA, DANIEL ADRIAN GARDAN, PETRONELA IULIANA GEANGU
MANAGEMENTUL MĂRCII ŞI AL IMAGINII DE MARCĂ
(ISBN: 978-973-725-737-6, 280p)
Lucrarea de faţă îşi aduce o contribuţia la elucidarea unor aspecte specifice legate de managenentul mărcilor, de conceptualizarea şi operaţionalizarea acestora în planul comunicării de marketing a organizaţiilor.
Astfel, pornind de la noţiuni fundamentale precum capital şi valoare economică a mărcii, cititorii se familiarizează cu o serie de caracteristici şi procese specifice creării şi gestionării mărcilor, poziţionării acestora pe piaţă, cu noţiuni referitoare la locul şi rolul mărcilor în ansamblul comunicării de marketing etc.

ION POPESCU, MARIN COMŞA, LAURA UNGUREANU
PREVIZIUNEA, PREMISĂ A DEZVOLTĂRII DURABILE
(ISBN 978-973-163-067-0 general, ISBN 978-973-163-069-4 vol. II, 232 p.)
Lucrarea este consacrată analizei aprofundate a tematicii abordate, în cadrul a două volume, adresate studenţilor facultăţilor cu profil economic, dar şi specialiştilor, cercetătorilor în domeniu.
Al doilea volum conţine aplicaţii – studii de caz, exemple numerice, cuprinzând următoarele capitole: funcţii matematice utilizate în fundamentarea şi elaborarea programelor; modelarea matematică a fenomenelor economice; soluţii pentru probleme de tip microeconomic; soluţii pentru probleme de tip macroeconomic.

ION POPESCU, MARIN COMŞA, LAURA UNGUREANU
PREVIZIUNEA, PREMISĂ A DEZVOLTĂRII DURABILE
(ISBN 978-973-163-067-0 general, 978-973-163-068-7 vol. I, 268 p.)
Lucrarea este consacrată analizei aprofundate a tematicii abordate, în cadrul a două volume, adresate studenţilor facultăţilor cu profil economic, dar şi specialiştilor, cercetătorilor în domeniu.
Primul volum, consacrat bazelor teoretice şi metodologice ale ştiinţei despre viitor sau previziunii, cuprinde următoarele capitole: cerinţe obiective ale studiilor prospective; tendinţe şi valori în cercetarea prospectivă; clasificarea sau tipologia prognozelor; fiabilitatea sau gradul de încredere în prognoze; fundamentarea, elaborarea şi adoptarea prognozelor; modul de abordare a viitorului sau ipoteze de lucru; ierarhia şi echilibrul în sistemele mari, complexe.

Constantin ENACHE, Constantin MECU (coordonatori)
ECONOMIE POLITICĂ Volumul II. Macroeconomie. Mondoeconomie Ediţia a VI-a
(ISBN: 978-973-163-025-0 general, 978-973-163-027-4, 376 p.)
Lucrarea prezintă un studiu aprofundat al macroeconomiei şi mondoeco-nomiei, prin analizarea tuturor elementelor caracteristice celor două domenii: creşterea şi dezvoltarea economică, problema dezvoltării ţărilor rămase în urmă din punct de vedere economic, venitul, consumul, economiile şi investiţiile, fluctuaţiile activităţii economice, şomajul, inflaţia, statul şi economia, bunăstarea şi sărăcia, distribuţia veniturilor, probleme ale economiei româneşti în perioada de tranziţie, concepte şi structuri ale economiei mondiale, regionalism şi globalizare.
Lucrarea continuă şi aprofundează domeniul economiei politice (tratat în primul volum) şi se adresează studenţilor de la facultăţile economice şi de la celelalte facultăţi care au ca disciplină Economia politică, dar şi celor interesaţi în cunoaşterea teoriei economice, în condiţiile economiei de piaţă.

Constantin ENACHE, Constantin MECU (coordonatori)
ECONOMIE POLITICĂ Volumul I. Introducere în studiul economiei. Microeconomie. Tipuri de pieţe şi formarea veniturilor fundamentale Ediţia a VI-a
(ISBN: 978-973-163-025-0 general, 978-973-163-026-7, 328 p.)
Lucrarea prezintă o introducere în studiul economiei, a microeconomiei, tipurile de pieţe şi formarea veniturilor fundamentale. Astfel, sunt analizate eco-nomia şi ştiinţa economică, economia de piaţă şi agenţii economici, elementele de microeconomie, precum piaţa, cererea şi oferta, comportamentul consumatorului, comportamentul producătorului, combinarea factorilor de producţie, costul de producţie, tipuri de pieţe şi formarea veniturilor fundamentale (concurenţa şi formarea preţurilor, piaţa muncii şi salariul, profitul şi renta, piaţa monetară, dobânda, piaţa capitalului, piaţa valutară, externalităţi şi bunuri publice).
Acest curs este destinat pregătirii studenţilor de la facultăţile economice şi de la celelalte facultati în care se predă Economia politică.

MARIA GÂF-DEAC
MANAGEMENT GENERAL Teorie şi practică
(2007, ISBN 978-973-725-881-6, 224 p.)
Lucrarea se adreseaza, in principal, studentilor de la facultatile cu profil economic pentru disciplina Management general. In egala masura, aceasta se adreseaza practicienilor, managerilor din firme, companii, institutii, dar si cercetatorilor.
Printre temele abordate de autoare mentionam: Bazele organizarii si conducerii, Bazele managementului firmei, Decizia in managementul general modern, Metode si tehnici de management, Managerii si relatiile manageriale etc.

MARIA GÂF-DEAC
INDRUMAR PENTRU MANAGEMENT GENERAL
(2007, 192 p., ISBN 978-973-725-900-4)
Lucrarea prezinta un indrumar in management, prin aplicarea principiilor si regulilor sale fundamentale. Studiul teoretic al organizarii si conducerii foloseste in maniera esentiala formarii viitorilor specialisti – astazi studentilor ai facultatilor economice, umanist-sociale sau tehnice. Intr-un asemenea context se dovedeste a fi necesara si stringent utila lucrarea ce vizeaza aplicatiile manageriale, insotite de studii de caz si seminarizare.
In Partea I a cartii sunt prezentate planurile de seminarii (in numar de 15), in Partea a II-a a Indrumarului sunt redate un numar de 14 aplicatii manageriale, iar in Partea a III-a un numar de studii de caz reprezentative. Partea a IV-a a lucrarii cuprinde teste de autoevaluare, necesare studentilor pe parcursul studiului individual. Indrumarul se incheie cu prezentarea, in Partea a V-a, a elementelor metodice de studiu si seminarizare, care se refera la modul de intocmire a referatelor-eseu, iar in Partea a VI-a cu descrierea modului de sustinere a testelor online.
Sunt prezentate listele cu subiecte pentru examen si cu subiecte orientative pentru temele de referat-eseu in domeniul managementului.

MARIA ANDRONIE
ANALIZA SI PROIECTAREA SISTEMELOR INFORMATICE DE GESTIUNE
(ISBN: 978-973-725-849-6, 2007, 360 p.)
Lucrarea este destinata studentilor facultatilor cu profil economic care studiaza disciplina Informatica de gestiune (PSI). Totodata, poate fi utila tuturor celor care doresc sa-si insuseasca cunostintele de baza cu privire la realizarea proiectului unui sistem de gestiune performant.
Obiectivul cursului este prezentarea sistematica si argumentata, insotita de exemple, a cunostintelor necesare economistilor pentru proiectarea sistemelor informatice folosite de organismele economice in desfasurarea activitatilor de gestiune specifice, inclusiv prezentarea minimului necesar de cunostinte tehnice care le permit intelegerea modului de functionare si de utilizare a componentelor hardware si software utilizate la implementarea sistemelor informatice de gestiune.

LUMINIŢA IONESCU, LIANA GÂDĂU
CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR PUBLICE (teste-grila si aplicatii practice)
(2007, ISBN 978-973-725-845-8, 88 p.)
Lucrarea trateaza o serie de aspecte particulare cu privire la organizarea sistemului bugetar, institutiile publice, principiile procedurii bugetare, planul de conturi, particularitati ale finantarii activelor, materialelor si situatiilor financiare anuale. Sunt promovate notiuni noi care sa familiarizeze studentii cu problematica abordata.
In continutul lucrarii se gasesc si teste grila si aplicatii practice.
Lucrarea este destinata studentilor de la facultatile economice, dar si celorlalti specialisti in economie, practicieni sau teoreticieni.

IOAN CONDOR, SILVIA CRISTEA
DREPT FISCAL Vol. II
(ISBN: 978-973-725-826-7 G, 978-973-725-828-1 v. II, 2007, 320 p.)
Continuare a primului volum, aparut in aceeasi Editura, la inceputul anului 2007, volumul al doilea trateaza mai ales impozitele si taxele datorate de persoanele juridice. Astfel, sunt tratate amplu: Impozitul pe profit; Impozitul pe dividende; Taxa pe valoarea adaugata; Accize si alte taxe speciale; Impozite si taxele locale; Elemente de drept procesual fiscal.
Volumul se adreseaza studentilor si masteranzilor Facultatilor de Drept si Administratie Publica, specialistilor si cercetatorilor in domeniu, dar si altor categorii de cititori.

GHEORGHE RĂBOACĂ, DUMITRU CIUCUR, MARIN COMŞA
METODOLOGIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ECONOMICE
(2007, ISBN: 978-973-725-820-5, editia a IV-a, revazuta si adaugita, 268 p., 13,8 lei)
Manualul universitar este elaborat pornind de la exigentele cercetarii stiintifice economice si ale nevoii de implicare tot mai puternica a acesteia in activitatea economica, in toate structurile organizationale si nivelurile de agregare.
Structura sa cuprinde: stiinta economica in perioada contemporana; cunoasterea stiintifica economica, cu toate procesele sale; managementul cercetarii stiintifice; documentarea-invatarea in cercetarea stiintifica; explicarea fenomenului economic; formularea si verificarea ipotezelor si concluziilor stiintifice; prognozarea fenomenelor economice; redactarea si sustinerea publica a lucrarii stiintifice economice.

LUCIAN POPESCU, AURELIAN VIRGIL BĂLUŢĂ
METODE SI PROCEDEE DE CALCULAŢIA COSTURILOR
(2007, ISBN: 978-973-725-844-1, editia a II-a, revazuta si adaugita, 292 p., 17,9 lei)
In scopul stabilirii exacte a costurilor si a implicatiilor pe care le au in mecanismul decizional, doctrina si practica economica au dezvoltat o serie de metode si procedee de calculatie si analiza. Cunoasterea ipotezelor de lucru, ale metodologiei si indicatorilor folositi de fiecare metoda in parte va fi realizata prin parcurgerea materialului din acest curs.
Structurata in doua parti, lucrarea prezinta notiunile de baza ale calculatiei si analizei costurilor, impreuna cu un set semnificativ de aplicatii, la nivelul de astazi al cercetarii si practicii economice.

TITEL NEGRU
ASIGURĂRI
(2007, ISBN: 978-973-725-848-9, 224 p., 11,7 lei)
Lucrarea urmareste, pe de o parte, sa contribuie la imbogatirea literaturii de specialitate, dar pe de alta parte, sa ofere un suport stiintific adecvat desfasurarii cat mai eficiente a pregatirii celor interesati de domeniul asigurarilor.
Problematica asigurarilor in Romania este abordata in contextul evolutiv impus de integrarea in Uniunea Europeana.
Lucrarea este structurata în 14 capitole, in care sunt expuse argumentele de ordin teoretic si practic, ce fundamenteaza asigurarile si reasigurarile in societatea contemporana.

C. MECU, NEDELEA PĂRĂLUŢĂ, CRISTINA BARNA, RALUCA ZORYOLIU, CRISTIAN UTA, DANIELA PASNICU
ECONOMIE POLITICĂ Aplicatii practice Editia a III-a
(2007, ISBN: 978-973-725-770-3, 112 p., 11,5 lei)
Aceasta carte este destinata pregatirii studentilor de la facultatile cu profil economic si de la celelalte facultati in care se preda disciplina Economie politica, indiferent de forma de invatamant, dar si altor persoane interesate de studiul teoriei si aplicatiilor economice.
Lucrarea este structurata in 25 de capitole care urmaresc aprofundarea conceptelor de teorie economica, prezentate în manualul universitar Economie politica, elaborat de Catedra de Economie Politica a Universitatii Spiru Haret sub coordonarea profesorilor universitari doctori Constantin Enache si Constantin Mecu.

MIRCEA BOULESCU, LIANA GÂDĂU
AUDIT INTERN SI ENTITAŢI ECONOMICE
(2007, ISBN: 978-973-725-860-1, 229 p., 2007, 12, 9 lei)
Lucrarea de fata este structurata pe 14 capitole si se adreseaza studentilor de la facultatile cu profil economic, si nu numai.
Autorii au incercat sa acopere intrutotul conceptul de audit intern, pornind de la o ampla definire a conceptului si a categoriilor sale, si continuand cu prezentarea Camerei Auditorilor Financiari din Romania, misiunea, competentele si responsabilitatile privind auditul intern, programul de asigurare si imbunatatire a calitatii auditului, natura activitatilor sale, planificarea activitatilor si, nu in ultimul rand, insasi realizarea misiunii de audit intern.

AURELIAN VIRGIL BĂLUŢĂ
CONTABILITATE SI GESTIUNE FISCALĂ
(2007, ISBN: 978-973-725-829-8, 284 p., 20 lei)
In cadrul firmei moderne se indeplinesc mai multe functii si se desfasoara mai multe activitati.
Interactiunea dintre contabilitate si fiscalitate s-a derulat in Romania in modalitati diferite, in functie de perioada istorica si regimul economic – etatizat sau liberal democratic. O serie de tendinte ale fiscalitatii impun perfectionarea instrumentarului contabil care sa ajute la incadrarea in dispozitiile legale. Spre deosebire de alte discipline, aceasta este supusa unor modificari permanente, datorita schimbarilor de legislatie.
De aceea, este necesara cunoasterea aprofundata a conceptelor prezentate in aceasta lucrare.

MANUELA EPURE
METODE SI TEHNICI MODERNE IN CERCETARILE DE MARKETING
(2007, 344 p., ISBN: 978-973-725-843-4, 17 lei)
Cercetarea de marketing reprezinta o solutie eficienta in obtinerea de informatii, volumul si acuratetea acestora contribuind decisiv la fundamentarea unor decizii adecvate privind abordarea pietei si a diferitelor segmente de consumatori.
Din aceasta perspectiva, cursul constituie, pe de o parte, un valoros material de studiu, util pentru înţelegerea conceptelor teoretice, a metodelor si tehnicilor de lucru, si, pe de alta parte, un indrumar complet, necesar in activitatea practica de proiectare si derulare a unei cercetari de marketing.
Tinerii, viitori specialisti in marketing, sunt chemaţi sa descopere, sa inteleaga, sa invete sa analizeze si sa fie in masura sa aplice toate metodele si tehnicile in practica curenta a organizatiilor, chiar daca sunt multinationale sau doar IMM-uri.

MIRCEA BOULESCU, CORNELIU BARNEA
AUDIT FINANCIAR
(2007, ISBN: 978-973-725-833-5, 336 p., 17,6 lei)
Obiectul auditului a evoluat progresiv de la o corectare specifica a fraudelor in documentele contabile pana la o apreciere globala de fidelitate a rapoartelor emise de agentii economici si o analiza critica a procedurilor si structurilor acestora.
Din aceasta perspectiva, autorii au reusit, prin intermediul acestui curs, sa puna la dispozitia cititorilor un cadru teoretic ce face referire la: auditul financiar al agentilor economici (organizarea, concepte fundamentale, procedee si tehnici) si auditul public intern.

BIANCA PREDA, LĂCRĂMIOARA RODICA HAIDUC, ODI MIHAELA ZĂRNESCU, ELENA PANĂ
PRINCIPALELE DOCTRINE CONTABILE - Evolutie si comparatie -
(2007, 484 p., ISBN: 978-973-725-784-0, 20,7 lei)
Lucrarea prezinta principalele doctrine contabile, analizand curentele reformiste, standardele internationale de contabile, managementul intocmirii si utilizarea situatiilor financiare, standardul international de contabilitate 2, IAS 7 – situatia fluxurilor de trezorerie, contabilitatea activelor imobilizate, contabilitatea contractelor de leasing.
Volumul trateaza notiuni esentiale ale istoriei doctrinelor economice, detaliind, intr-o perspectiva comparata, curentele ce au impus metodele contabile internationale.

MARIANA NEGRUŞ, CLAUDIA BAICU
RELAŢII VALUTARE ŞI MARKETING FINANCIAR
Evoluţia pieţei valutar-financiare internaţionale este reprezentatã atât de apariţia şi dezvoltarea, în timp, a unor segmente noi, asociate unor produse şi servicii financiare inovatoare, cât şi de creşterea volumului tranzacţiilor efectuate, a numãrului operatorilor pe piaţã şi instrumentelor financiare negociate, precum şi al centrelor spre care converg şi se concentreazã operaţiunile valutar-financiare internaţionale.
Lucrarea, structuratã în 12 capitole, prezintã într-o formã logicã şi sistematicã noţiuni şi concepte de bazã vehiculate în teoria şi practica de specialitate, tehnici şi judecãţi specifice privind modul de organizare şi funcţionare a relaţiilor valutar-financiare internaţionale, precum şi cadrul instituţional şi juridic aferent.

LUMINIŢA IONESCU
CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR PUBLICE
Lucrarea aduce elemente de noutate cu privire la universul specific al sistemului public în România. Cursul este destinat studenţilor facultãţilor economice, dar şi altor catergorii de specialişti, economişti, lucrãtori în domeniul financiar-contabil, funcţionari publici, experţi contabili etc.
Lucrearea este structuratã pe şapte capitole, începând cu prezentarea structurii organizatorice a sistemului bugetar şi continuând cu problematica specificã contabilitãţii instituţiilor publice. La finalul cãrţii sunt prezentate lucrãrile contabile de încheiere a exerciţiului bugetar şi mãsuri de reformã a contabilitãţii publice în România.

DRAGOŞ GABRIEL POPESCU, NICOLAE IONESCU
TEHNOLOGIE ŞI INOVARE
(2007, ISBN (10)973-725-663-8 (13)978-973-725-663-8 148 p., 11 lei)
Structura pe sapte capitole, lucrarea TEHNOLOGIE ŞI INOVARE, care se adreseaza studentilor economisti, indeosebi celor ce se specializeaza in specializarea management, defineşte conceptele de tehnologie si inovare, si, de asemenea, prezinta procesele si strategiile tehnologice, tehnicile si metodele de stimulare a creativitatii si inovarii, fara a uita evaluarea si previziune tehnologica, transferul tehnologic sau managementul proprietatii intelectuale.
Celor interesati le este indicata si o bibliografie.

ELENA DOVAL
PREVIZIUNEA ECONOMICĂ IN MANAGEMENTUL FIRMEI
(2007, ISBN (10)973-725-709-x (13)978-973-725-709-3, 176 p., 11,8 lei)
Lucrarea reprezinta un ghid teoretic si practic, studiind conceptele teoretice ale previziunii, prezentate intr-un mod simplu si clar. Primele trei capitole introduc previziunea economica în practica manageriala si in problemele strategice de anticipare a viitorului. Urmatoarele patru capitole prezinta metodele teoretice calitative, cantitative si semicantitative, insotite de exemple practice, care se completeaza, in capitolul al optulea, cu tehnici de testare a ,,calitatii’’ previziunii. Capitolul al noualea abordeaza previziunea firmei ca un tot unitar, iar ultimul infatiseaza cateva aspecte finale, legate de monitorizarea si actualizarea previziunii.
Lucrarea se adreseaza, in special, tuturor studentilor de la facultatile de management, si, in general, managerilor, patronilor-administratori, tuturor celor interesati de acest domeniu.

FLORIN COMAN
CONTABILITATEA FINANCIARĂ A SOCIETĂŢILOR COMERCIALE
(2007, ISBN: 978-973-725-792-5, 184 p., 14,7 lei)
Problematica abordata in lucrare reprezinta un indrumar de baza in aprofundarea aspectelor practice ale contabilitatii romanesti, in conditiile armonizarii sale cu reglementarile internationale, neacoperind, insa, tot registrul tematic in domeniu.
Lucrarea se adreseaza studentilor din invatamantul economic, cadrelor didactice, precum si celor care desfasoara activitati financiar-contabile sau doresc sa-si perfectioneze cunostintele in domeniu.

GH. M. PISTOL
BAZELE COMERŢULUI Editia a II-a
(2007, ISBN: 978-973-725-766-6, 362 p., 17,8 lei)
Lucrarea trateaza, pe larg, conceptul de comert, privit din perspectiva functiilor sale economice si sociale si prin importanta sa ca instrument de dezvoltare locala.
De asemenea, comertul este un factor indispensabil al bunastarii oamenilor, dar si un instrument eficient de reglare a mecanismelor economice.
Volumul este structurat in 14 capitole si contine o bibliografie corespunzatoare.

ILIE MIHAI
MANAGEMENT FINANCIAR-BANCAR
(2007, ISBN 978-973-725-645-4, 288 p., 19,7 lei)
Lucrarea este structurata intr-o maniera in care succesiunea informatiilor oferite permite atingerea graduala a scopului propus – intelegerea si insusirea unor cunostinte solide referitoare la stiinta si harul conducerii.
Cu un profund caracter practic-aplicativ, lucrarea se adreseaza atat practicienilor, cat si, in mare masura, viitorilor specialisti interesati de dobandirea si aprofundarea informatiilor in arta managementului.
Structurata in 14 capitole, lucrarea trateaza rolul si functiile companiei in economie, banii si sistemul bancar, intermedierea bancara si principalele operatiuni ale bancilor, aspecte care se intrepatrund de altfel si in activitatea practica. La sfarsitul fiecarui capitol sunt prezentate notiuni si concepte­-cheie – menite sa sublinieze notiunile teoretice de baza –, precum si un set de probleme rezolvate si probleme propuse spre rezolvare.

IOSEFINA MOROŞAN
ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ Probleme rezolvate Editia a II-a
(2007, ISBN: 978-973-725-788-8, 204 p., 12,1 lei)
Lucrarea a fost gandita si redactata ca un material complementar cartii de Analiza economico-financiara, oferind probleme si exercitii utile pentru fixarea conceptelor si consolidarea cunostintelor dobandite. Se incearca prezentarea unei viziuni complementare a conceptelor, printr-o abordare numerica si mai analitica.
Continutul acestei lucrari practice este structurat pe capitole care corespund structurii cartii de Analiza economico-financiara. Fiecare din acestea cuprinde: tratarea, pe scurt, a aspectelor teoretice si prezentarea de probleme rezolvate, utile in evaluarea personala a studentului, cu privire la temeinica insusire a cunostintelor parcurse.
Lucrarea se adreseaza atat studentilor, cat si profesorilor de la facultatile cu profil economic.

LUMINIŢA ŞERBULESCU, AURELIAN A. BONDREA, DANIEL ADRIAN GARDAN, PETRONELA IULIANA GEANGU
MANAGEMENTUL MARCII SI AL IMAGINII DE MARCA
(2007, ISBN: 978-973-725-737-6, 280 p., 14,6 lei)
Lucrarea de fata isi aduce o contributie la elucidarea unor aspecte specifice legate de managementul marcilor, de conceptualizarea si operationalizarea acestora in planul comunicarii de marketing a organizatiilor.
Astfel, pornind de la notiuni fundamentale, precum capital si valoare economica a marcii, cititorii se familiarizeaza cu o serie de caracteristici si procese specifice crearii si gestionarii marcilor, poziþionarii acestora pe piata, cu notiuni referitoare la locul si rolul marcilor in ansamblul comunicarii de marketing etc.

MARIANA CRISTINA CIOPONEA
FINANŢE PUBLICE SI TEORIE FISCALĂ
(ISBN: 978-973-725-757-4, 2007, 388 p., 16,2 lei)
Adresandu-se studentilor din facultatile cu profil economic-financiar, lucrarea se constituie într-o sinteza valoroasa a unei problematici de mare actualitate, tratata multilateral, sistematic ºi la un nivel teoretic adecvat.
Partea I. Finante publice cuprinde, printre altele, capitolele: Finanþe publice: concept, evolutie, continut, functii; Procesul bugetar; Sistemul bugetar; Sistemul cheltuielilor publice; Deficitul bugetar; Trezoreria finantelor publice s.a.
Partea a II-a. Teorie fiscala se refera, printre altele, la: Sistemul fiscal; Prelevãrile fiscale; Teorii privind impozitele; Metoda logica de stabilire a prelevarilor fiscale; Politica fiscala.
Fiecare capitol al cartii mai cuprinde: Concepte-cheie, Intrebari recapitulative, Teste de autoevaluare.

OCTAVIAN GH. BOTEZ, MĂDĂLINA MILITARU
POLITICA COMERCIALĂ A ROMÂNIEI IN PERIOADA DE PRE SI POSTADERARE LA UNIUNEA EUROPEANA
(2007, ISBN: 978-973-725-775-8, 192 p., 15 lei)
Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana de la data de 1 ianuarie 2007 a necesitat, pentru pregatirea studentilor, elaborarea unei noi lucrari, intitulata „Politica comerciala a Romaniei in perioada de pre si postaderare la Uniunea Europeana”. Astfel, aceasta lucrare contine capitole importante privind politica comerciala a Uniunii Europene, cu particularitaþi privind piata unica a statelor membre ale Uniunii Europene si politica comerciala comuna a Uniunii Europene cu tarile terte, precum si aspectele semnificative in legatura cu adoptarea de catre Romania a politicii comerciale comune a Uniunii Europene in perioada postaderare.

VIORICA JELEV
MARKETING INTERNAŢIONAL
(2007, ISBN: 978-973-725-780-2, 248 p., 13,8 lei)
Lucrarea are ca scop familiarizarea cititorului cu deprinderile esentiale necesare specialistului in marketing international, pentru luarea deciziilor intr-un context global: cunoasterea mediului international identificarea de noi oportunitati pe piete, modul de adaptare a produselor la specificul local, strategii de preturi, canale de distributie ce servesc clientii din intreaga lume, adaptarea promovarii la specificul conditiilor concrete de pe pietele mondiale.
Cartea se adreseaza unei game largi de beneficiari, de la studenti la profesori, cercetatori etc.

MARIANA ELENA BALU
ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ Teorie si aplicatii practice Editia a II-a
(2007, 312 p., ISBN 978-973-725-786-4)
Teoria si, mai ales, practica economica nu pot fi incadrate in tiparele unei economii veritabile si nici in rigorile stiintei fara „Analiza economico-financiara”. Aceasta disciplina isi consolideaza rolul ei de instrument de baza in campul stiintelor si disciplinelor economice, devenind indispensabila managementului activitatilor de exploatare si comercializare. Analiza economico-financiara presupune studiul temeinic al rezultatelor economico-financiare, cunoasterea procesului formarii lor, insusirea unui ansamblu de metode si tehnici de analiza, identificarea masurilor atat pentru evolutia normala a fenomenelor si proceselor economice, cat si pentru reducerea riscurilor operational, financiar si de faliment.
Lucrarea de fata asigura cadrul conceptual, metodologico-aplicativ al cunoasterii si folosirii resurselor umane, privind aspecte ale productiei si comercializarii acesteia, gestionarea potentialului intern, costuri, rentabilitate, situatie financiar-patrimoniala, riscuri. Aceasta lucrare sta la baza formarii viitorilor economisti, dar este importanta si pentru specialistii din domeniul financiar-contabil, analiza economico-financiara fiind un instrument de baza folosit de managerii firmelor pentru realizarea obiectivelor propuse, pentru urmarirea cresterii performantelor, cat si pentru luarea celor mai bune decizii privind dezvoltarea viitoare a firmei.
Cartea se adreseaza si utilizatorilor externi – auditori, evaluatori, banci, creditori, investitori, organe fiscale etc.

MARIANA ELENA BALU
BAZELE STATISTICII
(ISBN: 978-973-725-762-8 2007, 368 p., 17,8 lei)
Statistica apare ca o stiinta de granita, o stiinta metodologica, un gen de „omnibuz” al cunoasterii empirice, care a devenit indispensabila pentru cunoasterea fenomenelor din natura si societate.
Volumul trateaza, in prima parte, notiuni ale statisticii, indicatori ai tendintei centrale, indicatori de variatie, sondajul statistic, regresia si corelatia, serii cronologice, indici statistici. Iar in a doua parte, cateva notiuni de macroeconomie, dintre care Sistemul conturilor nationale, Balanta de plati externe, datoria externa, potentialul economic.
Toate aceste notiuni sunt considerate fundamentale pentru formarea viitorilor economisti, care vor trebui sa se incadreze exigentelor practicii economice intr-un mediu concurential.

CONSTANTIN MECU, CONSTANTIN ENACHE (coordonatori)
ECONOMIE POLITICĂ VOL.I EDITIA A V-A
(2007, 328 p., ISBN 978-973-725-767-3 GENERAL; 978-973-725-768-0 VOL.I)
Lucrarea prezinta o introducere in studiul economiei, a microeconomiei, tipurile de piete si formarea veniturilor fundamentale. Astfel, sunt analizate economia si stiinta economica, economia de piata si agentii economici, elementele de microeconomie, precum piata, cererea si oferta, comportamentul consumatorului, comportamentul producatorului, combinarea factorilor de productie, costul de productie, tipuri de piete si formarea veniturilor fundamentale (concurenta si formarea preturilor, piata muncii si salariul, profitul si renta, piata monetara, dobanda, piata capitalului, piata valutara, externalitati si bunuri publice).
Acest curs est destinat pregatirii studentilor de la facultatile economice si de la celelalte facultati in care se preda Economia politica.

CONSTANTIN MECU, CONSTANTIN ENACHE (coordonatori)
ECONOMIE POLITICĂ VOL.II EDITIA A V-A
(2007, 376 p., ISBN 978-973-725-767-3 GENERAL; 978-973-725-769-7 VOL.II)
Lucrarea prezinta un studiu aprofundat al macroeconomiei si mondoeconomiei, prin analizarea tuturor elementelor caracteristice celor doua domenii : cresterea si dezvoltarea economica, problema dezvoltarii tarilor ramase in urma din punct de vedere economic, venitul, consumul, economiile si investitiile, fluctuatiile activitatii economice, somajul, inflatia, statul si economia, bunastarea si saracia, distributia veniturilor, probleme ale economiei romanesti in perioada de tranzitie, concepte si structuri ale economiei mondiale, regionalism si globalizare.
Lucrarea continua si aprofundeaza domeniul economiei politice (tratat in primul volum) si se adreseaza studentilor de la facultatile economice si de la celelalte facultati care au ca disciplina Economia politica, dar si celor interesati in cunoasterea teoriei economice, in conditiile economiei de piata.

DUMITRU NICA
EVALUAREA ÎNTREPRINDERII
(ISBN: 978-973-725-736-9, 2007, 404 p.)
Această lucrare se adreseazã cu predilecţie studenţilor şi masteranzilor care frecventeazã cursurile de evaluare a firmei, metode şi tehnici de evaluare a firmei din cadrul studiilor de licenţă şi disciplinele prevăzute în cadrul studiilor la masteratul referitor la evaluarea societăţilor comerciale.
La baza elaborării lucrării a stat constatarea autorilor cu privire la creşterea importanţei activităţii de evaluare a bunurilor şi afacerilor, în contextul intensificãrii tranzacţiilor cu acestea în economia de piaţã şi al aderării României de la 1 ianuarie 2007, la Uniunea Europeană.
Totodatã, un asemenea demers ştiinţific a fost motivat şi de preţuirea de care se bucurã această activitate conform ultimei ediţii (a şaptea) a Standardelor Internaţionale de Evaluare – IVS, Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară – IFRS (ediþia 2005) şi Standardelor Internaţionale de Contabilitate din Sectorul Public – IPSAS (ediţia 2005), în scopul reflectării corecte a rezultatelor acestei activităţi în situaţiile financiare anuale

EMILIAN DOBRESCU
SOCIOLOGIE ECONOMICĂ Editia a II-a
(2007, 176 p., ISBN 978-973-725-781-9, 10,60 lei)
Lucrarea este destinata studentilor de la facultatile cu profil sociologic si economic.
Dupa o introducere in sociologia economica, continand concepte de baza in domeniu, autorul dezvolta teme esentiale pentru intelegerea acestei ramuri a sociologiei, dintre care mentionam: relatia sociologiei economice cu stiintele socio-umane si societatea civila, teorii si doctrine din secolele XVII si XX, conceptii despre om si societate, comportamentul economic, relatiile economice ca relatii interumane, sistemul economico-social.
In completarea cunostintelor teoretice, autorul prezinta in Anexe o serie de articole din Legea nr. 15, din 7 august 1990, privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cat si din Hotararea de Guvern nr. 266 din 10 iunie 1993, privind ramurile si domeniile in care functioneaza regiile autonome de interes national.
De asemenea, sunt prezentate subiecte, teste si raspunsuri pentru evaluarea cunostintelor de sociologie economica.

MARIN DUMITRU
GESTIUNEA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII Editia a III-a, revazuta si adaugita
(2007, ISBN 978-973-725-785-7, 256 p. 21,7 lei)
Ca disciplina autonoma in cadrul studiilor universitare, Gestiunea financiara a intreprinderii dobandeste noi dimensiuni, datorita importantei pe care aceasta o are in obtinerea resurselor financiare necesare agentilor economici, in alocarea lor eficienta, in stabilirea unor structuri financiare optime; ea isi intersecteaza continutul cu celelalte discipline economice, avand ca obiectiv fundamental maximizarea valorii intreprinderii si asigurarea performantelor pe termen lung, mentinerea solvabilitatii si controlarea riscului cu care se confrunta intreprinderea.
Dedicata aprofundarii acestei problematici majore, lucrarea este structurata in 16 capitole, printre care: analiza echilibrului financiar; diagnosticul financiar; bugetele intreprinderii; previziunea trezoreriei; gestiunea portofoliului intreprinderii; decizia de investitii in mediu cert; decizii de finantare; evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii s.a.
Cartea este insotita de o ampla si utila bibliografie de specialitate.

GHEORGHE M. PISTOL
MARKETING Editia a V-a
(2007, ISBN 978-973-725-772-7, 396 p., 25, 7 lei)
Lucrarea trateaza, cu acribie, studiul marketingului, pornind de la esenta marketingului, conceptul de tranzactie in economia de piata, caracteristicile si domeniile marketingului pentru a ajunge la secolul XXI si noul marketing revolutionar, fiind analizate elementele esentiale ale acestei stiinte – piata (si relatiile intreprinderii cu mediul extern, piata intreprinderii, conjunctura pietei), politica de marketing (firma, produsul, pretul, distributia, promotia), cercetarile de marketing (coordonatele principale, culegerea si analiza informatiilor, analiza consumului, studiul pietei, previziunile), managementul activitatii de marketing (conducerea si organizarea activitatii, sistemul informational si de decizie, programul de marketing).
Lucrarea se adreseaza studentilor de la facultatile economice, celor de la celelalte facultati, care studiaza disciplina Marketing, dar, mai ales, tuturor celor interesati de aceasta idee de marketing, larg folosita in paleta domeniilor universale.

CICILIA IONESCU (coordonator), LĂCRĂMIOARA HAIDUC, ODI ZĂRNESCU
BAZELE CONTABILITAŢII. ABORDĂRI PRACTICE
(2007, ISBN 978-973-725-777-2, 188 p., 23,8 lei)
Lucrarea trateaza domeniul contabilitatii, tipurile de modificari patrimoniale, contul – instrumentul de inregistrare, calcul si control, contul de profit si pierdere, analiza si functionarea conturilor, balanta de verificare, monografii contabile.
Este utila, in primul rand, studentilor de la facultatile economice, dar si managerilor, profesionistilor si specialistilor in domeniu.

MARINICĂ DOBRIN
CONTABILITATE. BAZE – PROCEDURI. O ABORDARE INTEGRATA MODERNA
(ISBN: 978-973-725-778-9, 2007, 328 p., 15,2 lei)
Lucrarea cuprinde notiunile de baza ale contabilitatii, modelarea pozitiei financiare a intreprinderii prin imagini contabile de sinteza, modele privind contul, documentele contabile, evaluarea si calculatia – premise ale inregistrarii tranzactiilor in contabilitate, analiza si functionarea sistemului de conturi, balantele de verificare.
Lucrarea contine, pe langa o ampla informatie, la fiecare capitol, concepte-cheie, intrebari si teme de reflectie, teste-grila de autocontrol, probleme propuse spre rezolvare si o ampla bibliografie.
vezi cuprins


MARIUS DANIEL MAREŞ, VALERICA MAREŞ, GABRIEL MIHAI
FUNDAMENTELE INFORMATICII
(2006, 228 p., ISBN: (10)973-725-732-4; (13) 978-973-725-732-1, 12,70 lei)
Lucrarea reprezinta o introducere in informatica, studiind, pe larg, cele trei notiuni esentiale ale acestei discipline: ,,informatie’’, ,,data’’, ,,cunostinta’’. Lucrarea prezinta sistemul informatic si sistemul informational, precum si multiplele legaturi existente intre disciplina informatica si domeniile cu caracter economic. Se prezinta procesul de prelucrare automata a datelor si sunt mentionate si explicate principalele tipuri de sisteme electronice de calcul. De asemenea, sunt prezentate, in detaliu, cel mai utilizat produs program de editor si procesor texte, Word 2003, programul de utilizare foi de calcul, Excel 2003, programul de realizare prezentari stiintifice, Power Point.
Cartea cuprinde, la sfarsitul fiecarui capitol, teste de autoevaluare.
Lucrarea se adreseaza, in special, tuturor studentilor de la facultatile cu profil economic, dar si tuturor celor interesati de utilizarea aplicatiilor cu specific informatic si a diverselor facilitati oferite de calculatorul electronic.

BIANCA FLORENTINA PREDA
CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR BANCARE
(2007, ISBN: 978-973-725-804-5, 232 p.)
Problematica abordata in lucrare reprezinta un indrumar de baza in aprofundarea aspectelor teoretice ale contabilitatii romanesti, in conditiile armonizarii sale cu reglementarile internationale, acoperind, insa, tot registrul tematic in domeniul contabilitatii bancare: capitalul bancar, valorile imobilizate, activele operationale, pasivele operationale, cheltuielile bancare, veniturile bancare, contabilitatea tranzactiilor in valuta.
Lucrarea se adreseaza studentilor din invatamantul economic, cadrelor didactice, precum si celor care desfasoara activitati financiar-contabile sau doresc sa-si perfectioneze cunostintele in domeniu.

ROXANA ŞTEFĂNESCU
MANAGEMENT OPERAŢIONAL
(2007, ISBN: 978-973-725-795-6, 216 p.)
Lucrarea sistematizeaza concepte de baza, modele si tehnici manageriale, a caror cunoastere poate contribui la formarea de specialisti pe care ii va ajuta in procesul evolutiei lor spre pozitii manageriale.
Este utila atat specialistilor cat si celor care vor sa-si completeze cunostintele si sa aprofundeze probleme ale Managementului operational.

ZENOVIC GHERASIM
PROGRAMARE SI BAZE DE DATE Editia a II-a
(2007, ISBN 978-973-725-776-5, 236 p., 16,2 lei)
Lucrarea contine notiunile si conceptele de baza din teoriile moderne ale programarii si ale bazelor de date, precum si elementele fundamentale privind aplicarea acestora in domeniul economic prin folosirea limbajului Visual Basic, a SGBD Microsoft Access si SQL. Pentru intocmirea lucrarii, s-au folosit numeroase referinte bibliografice atat din literatura autohtona, cat si din cea straina.
Lucrarea este destinata studentilor de la facultatile economice care studiaza disciplina Informatica de gestiune (Limbaje si SGBD), dar si altor studenti care studiaza limbaje de programare si sisteme de gestiune a bazelor de date.

ION CORBU
GESTIUNEA INSTITUŢIILOR PUBLICE
(ISBN: 978-973-725-821-2, 2007, 168 p., 14 lei) Lucrarea are obiectiv principal prezentarea problematicii privind activitatea de gestiune a institutiilor publice moderne.
In contextul noilor realitati politice si economice, institutiile publice trebuie sa se adapteze nevoilor sociale. Aceste necesitati se constituie ca ansamblul cerintelor considerate indispensabile conform valorilor socio-culturale ale unei comunitati. Pentru satisfacerea acestor cerinte, institutiile publice furnizeaza un sistem coerent de satisfactori, sub forma unor servicii publice, in conditiile de eficienta sociala. Aceasta presupune, intre altele, analiza cadrului institutional si juridic, elaborarea bugetelor institutiilor publice, selectarea proiectelor de investitii, managementul si monitorizarea lor, realizarea achizitiilor publice, realizarea de parteneriate, efectuarea auditului financiar si a controlului financiar preventiv, probleme privind finantele institutiilor publice si managementul acestor institutii.
Fiecare capitol este insoţit de teste de autoevaluare, iar in finalul lucrarii de un set de teste-grila, precum si de o bibliografie adecvata.
vezi cuprins


LĂCRĂMIOARA RODICA HAIDUC, ODI MIHAELA ZĂRNESCU
MANAGEMENTUL FINANCIAR-CONTABIL AL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE
(2007, ISBN 978-973-725-800-7, 268 p., 14 lei)
Lucrarea analizeaza managementul financiar-contabil societatilor comerciale, subliniind Sistemul contabil – sursa esentiala de informatii pentru managementul financiar-contabil, Metodologia de intocmire si utilizare a formularelor comune privind activitatea financiar-contabila, Managementul intocmirii si utilizarii situatiilor financiare, Managementul proceselor decizionale in contabilitatea societatilor comerciale, Managementul societatilor comerciale, Constituirea societatilor comerciale, Funcţionarea societatilor comerciale, Probleme, obiective şi cerinţe actuale ale managementului financiar-contabil.
Lucrarea mai cuprinde un set de concepte-cheie, teme de dezbateri, intrebari recapitulative, legislatie.
Cartea se adreseaza studentilor de la facultatile economice, dar si celor interesati de managementul unei societati comerciale.

IONESCU LUMINIŢA
CONTABILITATEA APROFUNDATĂ A SOCIETĂŢILOR COMERCIALE Editia a III-a, revazuta si adaugita
(2007, 252 p., 19,5 lei, ISBN: 978-973-725-842-7)
Integrarea Romaniei in Uniunea Europeana a determinat o noua abordare a societatilor comerciale in contextul armonizarii contabile europene. Astfel, editia a III-a a cursului Contabilitatea aprofundata a societatilor comerciale abordeaza o problematica ampla cu implicatii profunde asupra situatiilor financiare anuale ale agentilor economici, precum si tratarea unor aspecte cu privire la principiile si regulile de evaluare a patrimoniului, dar si influenta acestora asupra situatiilor financiare anuale.
Lucrarea se adreseaza studentilor de la facultatile economice, economistilor, tuturor celor interesati de acest domeniu.
MARIANA BAICU
MANAGEMENTUL AFACERILOR ECONOMICE INTERNATIONALE II. Negocomunicatia si derularea unei operatiuni de comert international
(ISBN: 978-973-725-741-3 (general), 978-973-725-838-0 vol. II, 2007, 272 p., 22,7 lei)
Lucrarea de fata completeaza volumul I al cartii Managementul afacerilor economice internationale, I. Initierea si fundamentarea unei operatiuni de export-import, cu informatii esentiale in domeniul negocierii si derularii unei afaceri economice internationale (international business). Manualul se adreseaza studentilor de la facultatile de stiinte economice si politice, dar si specialistilor in domeniul afacerilor economice internationale.
vezi cuprins

LUMINIŢA PISTOL
TEHNICI DE COMERCIALIZARE SI COOPERARE ECONOMICA INTERNAŢIONALA
(ISBN: 978-973-725-825-0, 2007, 512 p., 33,5 lei)
Lucrarea, care se adreseaza studentilor din facultatile cu profil economic, este consacrata analizei aprofundate a principiilor, conditiilor si metodelor de comercializare si cooperare economica internationala. Aceasta ampla problematica este analizata de autoare in contextul actual al evolutiilor economice internationale, al accentuarii produsului mondial de globalizare.
Iata cateva din titlurile celor 9 capitole cuprinse in carte: Firma in tranzactiile internationale; Contractarea; Mecanismul derularii operatiunilor de export-import; Operatiunile comerciale combinate; Tehnica operatiunilor comerciale s.a.
Cautare
Calendar
«  November 2019  »
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930