Thursday, 11.21.2019, 10:07 PMWelcome Guest | RSS
UNIVERSITATEA SPIRU HARET CENTRUL TEHNOLOGIC CLUJ-NAPOCA
Meniu
Poll
Rate my site
Total of answers: 79
Statistici

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Intrare

LIMBA SI LITERATURA ROMANA


Apariţii 2009

RAMONA MIHAILĂ
CONSTUCŢIA IDENTITĂŢII PERSONAJULUI FEMININ ÎN PROZA SECOLULUI AL XIX-LEA
(ISBN 978-973-163-283-4, 264 p., 56,8 lei)
Ca urmare a constării că, în comparaţie cu situaţia altor spaţii culturale, la noi există un număr extrem de limitat de preocupări critice privind reprezentarea femeii în proza secolului al XIX-lea, iar atunci când acestea există, demersul critic vizează un singur autor, autoarea pune sub lumina tiparului studiul de faţă, rod al cercetării sale ştiinţifice.
Lucrarea detaliază şi adânceşte analiza personajului feminin în literatura secolului al XIX-lea, raportând studiul tipologiilor la reprezentarea identităţii sociale şi culturale a personajului feminin.
Autoarea îşi construieşte argumentul nu doar pe cazurile scriitorilor canonici (Costache Negruzzi, Nicolae Filimon, Ioan Slavici, Duiliu Zamfirescu, I.L. Caragiale, Ion Creangă şi Mihai Eminescu), ci şi pe un număr mare de scriitori peste care s-a aşternut uitarea, cum ar fi I.A. Bassarabescu, George Sion, Gr. Grandea, Ioan C. Fundescu, V.A. Urechea, Nicolae Ganea, dar si scriitoare precum Sofia Nadejde, Eugenia Ianculescu de Reuss, Sofia Cocea, Constanta Hodos, Adela Xenopol, Matilda Culger-Poni, Maria Movila şi altele.

ALEXANDRU DOBRE
ETNOLOGIE ŞI FOLCLOR ROMÂNESC
(ISBN 978-973-163-291-9, 164 p., 14 lei)
Lucrarea de faţă tratează noţiunile de bază ale etnologiei şi folclorului românesc, începând de la teorie şi metodă, familia ştiinţelor etnologice şi continuând cu etnografia poporului român, etnografia şi folclorul sărbătorilor şi al obiceiurilor tradiţionale, folclorul ca disciplină ce cuprinde literatura populară, literatura orală, literatura folclorică.

Apariţii 2008

ANDREEA VLĂDESCU
LITERATURĂ COMPARATĂ. ANTICHITATEA. I. Epicul ediţia a IV-a
(ISBN 978-973-163-290-2 G; 978-973-163-293-3 vol.I, 184 p.)
Expresie a preocupărilor autoarei pentru aprofundarea tematicii literaturii comparate, lucrarea – destinată studenţilor, specialiştilor, dar şi altor cititori interesaţi – îşi propune şi ilustrează în sincronie şi diacronie esenţa literaturii (literaturităţii). În acest sens, structura cărţii cuprinde două părţi: Mitul şi literatur(itate)a şi Structura genului epic, în această a doua parte fiind tratate: literatura orientală: de la experienţă la ficţiune; literatura greacă: cristalizarea speciilor şi codificarea genului; literatura latină: forţa estetică a replicii la model.

MARIA OSIAC
DIFICULTĂŢI ALE LIMBII ROMÂNE
(ISBN 978-973-163-213-1, 214 p)
Lucrarea se adresează tuturor celor interesaţi să cunoască, să-şi completeze şi să aprofundeze actualele norme ale limbii române.
Structurată pe trei capitole, lucrarea încearcă să răspundă unor ezitări ale vorbitorilor, să înlăture o serie de greşeli privitoare la rostirea, scrierea selectarea unor forme flexionare, la folosirea unor termeni fără a li se cunoaşte adevărata semnificaţie sau contextele în care pot fi utilizaţi. Aceasta îşi propune să atragă atenţia asupra formelor acceptate şi a celor neacceptate de normele limbii literare legate de scriere, de pronunţare, de accent, despărţire în silabe, scriere cu literă mică sau cu majusculă, cu cratimă, de unele aspecte ce ţin de flexiunea părţilor de vorbire sau de sfera semanticii.

VALERIU MARINESCU
REPERE ALE LITERATURII ROMÂNE DIN PERIOADA 1880-1940
(ISBN 978-973-163-219-3, 158 p)
Cartea de faţă este destinată, în primul rând, studenţilor filologi, ca suport pentru pregătirea examenelor (inclusiv a examenului de licenţă) şi îşi propune reliefarea esenţializată a modificărilor importante produse în poezia şi în proza românească, la cumpăna veacurilor XIX-XX şi între cele două conflagraţii mondiale.
Apelul la texte critice de autoritate – indicate pe parcurs şi în bibliografie – a fost socotit deopotrivă cuvenit şi necesar. Astfel, s-au făcut multe trimiteri la referinţe istorico-literare şi critice esenţiale (Călinescu, Vianu, Perpessicius, Nicolae Manolescu ş.a.), întrucât, din păcate, pentru majoritatea cititorilor de literatură română de astăzi, criticii sunt cunoscuţi eventual doar ca nume.

VALENTINA MARIN CURTICEANU
CONFIGURĂRI ALE PROZEI ROMÂNEŞTI ÎN SECOLUL XX
(ISBN 978-973-163-152-3, 240 p)
Lucrarea tratează poetica romanului românesc în secolul XX cu principalele sale aspecte evolutive, de la începutul secolului al XIX-lea şi până la sfârşitul secolului XX, în plan european fiind analizate operele şi ideile scriitorilor de referinţă ce au construit un sistem al poeticii romanului românesc. Totodată, lucrarea sintetizează literatura sub comunism, cu o vedere pertinentă.
Volumul este însoţit de o bibliografie completă.

MARIANA FRANGA
ISTORIA LIMBII ROMÂNE Partea I
(ISBN 978-973-163-241-4 General, 978-973-163-242-1 Partea I, 144 p.)
Elaborarea lucrării de faţă a pornit din necesitatea de a le oferi studenţilor facultăţilor de filologie un studiu menit să-i iniţieze în istoria limbii române. A fost concepută în două părţi, beneficiind de împărţiri pe capitole şi subcapitole, astfel încât întreaga (sau aproape) problematică referitoare la originea şi evoluţia limbii române să poată fi abordată într-un spaţiu limitat, impus de necesităţile didactice.
Din complexitatea şi multitudinea faptelor abordate, merită reţinute, în special, acelea care contribuie la conturarea specificului şi profilului istoric al limbii române: latinitatea, continuitatea şi unitatea.

MIORIŢA GOT
STILISTICA LIMBII ROMÂNE
(ISBN 978-973-163-017-5, 96 p)
Cartea se structurează în şase capitole: Stilistica şi literatura; Stiluri supraindividuale. Stilurile funcţionale; Stilul artistic. Registre şi valori stilistice; Imaginarul poetic. Stilistica textului liric; Valenţe stilistice ale textului narativ; Abordarea stilistică a textului dramatic.
Studenţii filologi pot folosi această lucrare în pregătirea cursurilor de teoria literaturii, dar şi de limba română contemporană, ea ajutându-i, într-o manieră logică şi accesibilă, sub formă de fişe sintetice, să cunoască mecanismul de funcţionare a limbii şi să interpreteze în mod corespunzător diversele tipuri stilistice şi compoziţionale de texte. Tot în ajutorul studenţilor, vin testele din finalul cărţii de faţă, într-o varietate a cerinţelor, a gradului de dificultate şi a scopului urmărit, pentru a le forma deprinderi corecte de lucru.
Lucrarea îi sprijină pe studenţi la seminarele de istoria literaturii române, în interpretarea riguroasă a textelor lirice, epice sau dramatice. Unul din obiectivele majore, urmărite de profesorul de literatura română, îl reprezintă formarea, la elevi şi la studenţi, a deprinderii de a recepta, de a analiza şi de a elabora apoi (de a compune) un text cu înţeles.

MIORITA GOT
MULTILINGVISMUL ÎN SPAŢIUL EUROPEAN
(ISBN 978-973-163-107-3, 88 p)
Educarea comportamentului comunicativ oral al unor viitori profesori sau traducători-interpreţi implică o temeinică instrucţie teoretică în domeniul comunicării în limba naţională şi în limbile străine, dar şi o instrucţie corespunzătoare în vederea îmbunătăţirii exprimării orale. Numai împletirea dimensiunii teoretice cu cea aplicativă este în măsură să trezească atenţia asupra complexităţii şi consecinţelor sociale ale acestui fenomen şi să întreţină interesul pentru acumularea şi eficientizarea unor abilităţi de comunicare orală şi scrisă, în limba maternă şi în alte limbi. Creşterea importanţei acordate în ultima vreme dezvoltării competenţelor de comunicare multilingvistică este ilustrată şi prin preocuparea pentru înregistrarea şi publicarea unor corpusuri de texte de tipul dialogurilor formale şi informale orale şi scrise. Este absolut remarcabil faptul că ne-am putut baza şi pe lucrările unor specialişti români şi străini în sfera tematică a comunicării, ca şi pe studii ale unor instituţii internaţionale privind multilingvismul.
Cursul urmăreşte informarea studenţilor asupra paradigmelor moderne ale multilingvismului şi multiculturalităţii, raportate la imperativele comunicării în lumea contemporană.

ELENA SILVESTRU
TENDINŢE ACTUALE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
ISBN 978-973-163-021-2
Volumul de faţă este consacrat limbii române actuale şi încearcă să surprindă direcţia în care evoluează limba română şi unele dintre caracteristicile şi manifestările fazei actuale a acesteia, fază a cărei dinamică este spectaculoasă şi extrem de rapidă, iar variaţia şi schimbarea constituie o componentă permanentă.
Situându-se pe poziţia limbii literare, lucrarea insistă asupra tendinţelor care se manifestă astăzi în limba română, încercând o îmbinare a aspectului diacronic cu cel sincronic normativ, pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra limbii actuale, a proble-melor diverse pe care acesta le pune, precum şi a dificultăţilor reale ale vorbitorului, dar şi ale cercetătorului, de a fi în ritm cu această rapidă şi diversificată evoluţie.

ELENA SILVESTRU
MORFOLOGIA LIMBII ROMANE ACTUALE
(ISBN 978-973-163-000-7, 144 p)
Lucrarea se adreseaza studentilor care dezleaga tainele limbii romane, oferind o imagine asupra noilor tendinte din morfologia limbii romane. Fiecare parte de vorbire, fie ea fexibila sau neflexibila este amplu discutata, sustinuta cu exemple edificatoare.
De asemenea, autoarea rezerva un capitol aparte aplicatiilor cu rol evaluativ.

ION TOMA
ELEMENTE DE ISTORIE A LIMBII ROMÂNE ŞI DIALECTOLOGIE
(ISBN 978-973-163-150-9, 80 p)
Lucrarea de faţă tratează evoluţia limbii române începând cu secolul al XIII-lea, când cei mai mulţi specialişti fixează limita finală a românei primitive comune, diversificarea dialectală a românei istorice (înainte de a-şi constitui, pe baza dialectului dacoromân, statut de limbă literară) şi a dialectului dacoromân, detaşat geografic şi funcţional de dialectele sud-dunărene, contribuţia substratului la formarea limbii române, influenţele externe (inclusiv poziţia românei faţă de uniunea lingvistică balcanică), istoria vocabularului românesc, individualitatea limbii române.
Mai concret spus, lăsând la o parte unele detalii istoriciste şi decriptiviste, istoria limbii române este prezentată sintetic, fiind orientată spre relevarea unităţii în diversitate, atât în interiorul său, cât şi în raporturile cu celelalte limbi romanice.

Apariţii 2007


ION TOMA, ELENA SILVESTRU, LUCIAN CHIŞU
COMPENDIU DE LIMBA ROMÂNĂ Ediţia a II-a
(ISBN 978-973-163-031-1, 264 p)
Lucrarea constituie un compendiu complet de limba română, cuprinzând elemente teoretice, dar şi practice prin aplicaţii cu rol evaluativ. Împărţită în şase capitole, cartea tratează principalele probleme de istoria limbii române literare, de fonetică-fonologie, de lexicologie, de morfologie şi sintaxă, cu un important studiu de stilistică (analizând teorii şi metode ale limbajului – limbajul ca proiecţie funcţională şi stilurile limbii române): Originea şi evoluţia limbii române până în perioada modernă, Fonetică. Ortografie, Lexicologie, Morfologie, Sintaxă, Introducere în stilistică.sa
Ea se adresează studenţilor filologi, dar şi tuturor celor interesaţi de studiul limbii române. Cartea cuprinde pagini de bibliografie în cadrul fiecărui capitol şi exerciţii şi întrebări recapitulative, utile în învăţarea limbii române.

VASILE MARIAN
NOŢIUNI DE TEORIA LITERATURII
(2007, ISBN: 978-973-725-805-2, editia a IV-a, 120 p., 8,7 lei)
Teoria literaturii este disciplina care cerceteaza caracteristicile generale ale fenomenului literar; in atentia teoriei literare intra: definitia literaturii, structura operei literare, genurile literare, stilul, versificatia, curentele literare, receptarea operei literare, literatura in raport cu celelalte arte si cu celelalte valori culturale: stiinta, filosofia, istoria etc.

ZAMFIRA MIHAIL, MARIA OSIAC
LINGVISTICĂ GENERALĂ SI APLICATĂ
(2007, ediţia a II-a, ISBN: 978-973-725-879-3, 180 p., 11,5 lei)
Acest curs de cunostinte generale cuprinde elementele teoretice de baza pentru inţelegerea structurii limbii si a compartimentelor ei. Exemplificarea in diferite limbi straine serveste, de asemenea, ca suport pentru aplicarea tezelor saussuriene si ale celorlalti lingvisti, ale caror teorii constituie principiile de baza ale stiintei limbii.
In aprofundarea studierii limbii, sunt luate in consideratie nivelurile lingvistice bine cunoscute: fonologie, morfologie, sintaxa si lexic.

NICOLAE CONSTANTINESCU, ALEXANDRU DOBRE
ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR ROMÂNESC Note de curs Partea I. Familia ştiintelor etnologice
(2007, ISBN: 978-073-725-883-0 – vol. I, ISBN: 978-973-725-882-3 – general, 184 p., 12,2 lei)
Lucrarea se adreseaza studentilor care frecventeaza cursurile facultatilor de filologie si nu numai. Structurata pe 5 capitole, aceasta prima parte a cursului incearca o prezentare cat mai exacta a etnografiei si folclorului romanesc din perspectiva inceputului de mileniu trei.
Cele 5 capitole care alcatuiesc lucrarea de fata dezvolta teme precum familia stiintelor etnografice, cultura populara, in general, si cultura populara romaneasca, in special, instrumentele de lucru ale etnografiei si folclorului romanesti, precum si metodele de culegere si cercetare a materialului etnografic.

ION DODU BĂLAN, LUIZA MARINESCU
ISTORIA LITERATURII ROMÂNE DE LA ÎNCEPUTURI LA EPOCA MARILOR CLASICI
(2007, ISBN: 978-973-725-806-9, editia a III-a, 456 p., 19,2 lei)
Acest curs poate fi considerat un ghid, o istorie literara sintetica si un studiu asupra stilurilor si curentelor literare, in acelasi timp. Pentru a furniza cititorului o viziune completa asupra literaturii romane, autorii imbina elemente diverse, perspectiva ce cuprinde urmatoarele puncte: repere istorice, introduceri literare, dosarul autorilor celor mai importanti.
Bogat in informatii si util, clar structurat si usor de utilizat, cursul se adreseaza studentilor, dar si celor interesati de studiul literaturii.

VALERIU MARINESCU
MOMENTE DE REFERINŢĂ ALE EVOLUŢIEI LIMBII ROMÂNE LITERARE
(2005, ISBN: 973-725-266-7, 152 p., 11,5 lei)
Lucrarea se vrea a fi un indrumar pentru toti cei care vor sa afle cum au evoluat normele limbii romane. Este facuta o prezentare generala si sistematica a problemelor ce tin de istoria limbii romane literare.
Sunt abordate: Inceputurile scrisului in limba romana, Perioada 1640-1780, Contributia cronicarilor si a lui Dimitrie Cantemir la dezvoltarea limbii romane literare, Perioada de tranzitie de la epoca veche la epoca moderna: 1780-1836/1840, Perioada 1836/1840-1881, Limba romana literara in secolul al XX-lea, Limba romana literara in zilele noastre.
S-a acordat atentie scriitorilor a caror opera s-a plasat de la inceput in perspectiva lingvistica, contribuind la evolutia limbii romane literare, si a contat mai putin relevarea valorii literare a scrierilor analizate.
Cautare
Calendar
«  November 2019  »
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930