Thursday, 11.21.2019, 9:55 PMWelcome Guest | RSS
UNIVERSITATEA SPIRU HARET CENTRUL TEHNOLOGIC CLUJ-NAPOCA
Meniu
Poll
Rate my site
Total of answers: 79
Statistici

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Intrare

FILOSOFIE


Apariţii 2009


ION TUDOSESCU
TRANSCENDENTUL ÎN IMANENT Eseuri de metafizică şi ontologie a umanului
(ISBN 978-973-163-462-3, 176 p., 33,4 lei)
Această Trilogie îşi propune să surprindă dimensiunile umanului dintr-o dublă perspectivă, ontică şi ontologică, reprezentând, de fapt, un triptic de lucrări ce supune atenţiei o problematică filosofic-antropologică mai rar avută în vedere de cercetătorii din domeniul metafizicii, în ultima vreme.
O asemenea trilogie prezintă interes, în primul rând, pentru studenţii cărora li se predă o disciplină de Ontologie şi metafizică şi una de Antropologie sau ontologie a umanului, precum şi pentru cei interesaţi, în general, de cunoaşterea problematicii filosofiei contemporane şi, deopotrivă, de etică, estetică, de teoria dreptului, teoria politicului, filosofia religiei şi filosofia culturii, chiar şi pentru adâncirea din perspectivă filosofică a unor probleme de sociologie, psihologie, pedagogie.
 
GEORGE LĂZĂROIU
FILOSOFIA COMUNICĂRII
(ISBN: 978-973-163-326-8, 280 p., 29,4 lei)
Comunicarea, fie ea scrisă sau orală, este ceea ce ne leagă pe noi ca indivizi, iar in paginile lucrării sale, autorul o abordează din perspectiva filosofică. De la aspectele etice ale comunicării, atât în contextul funcţionalismului, cât si în cel al relativismului, la realismul şi limbajul comunicării, lucrarea oferă o imagine a sensurilor comunicării, a mesajelor transmise şi receptate prin intermediul acesteia, precum şi a multiplelor coduri de care aceasta dispune.
Pe lângă propriile idei şi convingeri, cât se poate de pertinente, autorul pune la dispoziţia cititorului concepţiile unor filosofi celebrii, precum Richard Swinburne, Dale Jacquette, Mark Sainsbury, Hartley Slater şi mulţi alţii.
IOAN N. ROŞCA
FILOSOFIE Teme fundamentale
(ISBN: 978-973-163-379-4, 156 p., 13,5 lei)
Lucrarea are meritul de a prezenta, într-o formă succintă şi totodată la un înalt nivel teoretic, problemele esenţiale care formează obiectul filosofiei. Autorul abordează, sintetic, asemenea teme fundamentale precum: raporturile filosofiei cu mitul, ştiinţa, arta şi religia; unitatea şi ordinea lumii; principalele orientări în cunoaşterea lumii; rolul metodei în filozofie şi în ştiinţă; concepţiile despre stat, dreptate, valori, cultură şi civilizaţie. În acelaşi timp, sunt aprofundate dimensiunile omului ca fiinţă bio-psiho-social-istorică şi ca fiinţă valorică.
Cartea se recomandă, ca o lucrare de mare utilitate în pregătirea studenţilor de la facultăţile de filozofie, ca şi pentru toţi cei interesaţi în a-şi însuşi temele de primă importanţă ale filosofiei.
 
THEODOR DAMIAN
INTRODUCERE ÎN ISTORIA CREŞTINISMULUI Primul mileniu Ediţia a II-a
(ISBN 978-973-163-330-5, 140 p., 29,6 lei)
Lucrarea prezintă o istorie foarte concisă a creştinismului, de-a lungul primului mileniu, până la schisma cea mare (1054).
Volumul începe direct cu timpul, viaţa şi activitatea lui Iisus, trecând apoi prin etapele principale ale istoriei Bisericii: activitatea apostolilor, începuturile vieţii creştine, persecuţiile împotriva creştinilor, rolul lui Constantin cel Mare, ereziile de început, începuturile învăţământului creştin şi ale monahismului, sinoadele ecumenice, arta creştină ş.a.
Sunt prezentate în chenare texte fundamentale care ilustrează subiectele tratate. 

THEODOR DAMIAN
FILOSOFIE ŞI LITERATURĂ O hermeneutică a provocării metafizice Ediţia a II-a
(ISBN 978-973-163-329-9, 136 p., 13,8 lei)
Volumul de faţă este alcătuit din eseuri noi de hermeneutică filosofică în context literar, iar, pe de altă parte, din eseuri precedente, publicate anterior, dar revizuite şi adaptate pentru scopul pe care-l urmăresc lectorii: aprofundarea filosofiei şi din punct de vedere literar.
Un element special care oferă originalitate acestui curs constă în faptul că el este scris de către un scriitor român din afara graniţelor actuale ale ţării, care este atât un observator atent al fenomenului literar din România, cât şi un organizator al vieţii culturale, literare implicit, a românilor dintr-o mare comunitate a diasporei române, cea nord-americană.
Lucrarea de faţă se caracterizează printr-un vădit limbaj teologic.
Aspectul filosofic al volumului constă în reflecţia critică aplicată în permanenta aventură a interpretării.

AUREL M. CAZACU
INTRODUCERE ÎN LOGICA FORMALĂ Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită

(ISBN: 978-973-163-372-5, 148p., 13 lei)
Lucrarea se prezintă ca o iniţiere în studiul formal al inferenţelor deductive şi inductive. Cititorul este condus prin labirintul construcţiilor inferenţelor deductive, urmat de cel al inferenţelor inductive şi analogice. Diferitele forme propoziţionale sau inferenţiale sunt însoţite de numeroase reprezentări intuitive (grafice, diagrame, tabele ş.a.).
 

Apariţii 2008

SERGIU BĂLAN
INTRODUCERE ÎN FILOSOFIA CONTEMPORANĂ Note de curs şi texte ilustrative
(ISBN 978-973-163-106-6, 280 p)
Autorul trece în revistă trăsăturile noi ale conştiinţei teoretice care se răsfrâng asupra producţiilor filosofice de la mijlocul veacului XIX.
Sunt prezentate succint: succesiunea hegaliană, reacţia antiraţionalistă faţă de gândirea speculativă, pozitivismul, pragmatismul, filosofia vieţii şi intuiţionismul, neokantianismul, neohegelianismul, fenomenologia, existenţialismul, filosofia analitică şi hermeneutica.

ACSINTE DOBRE
INTRODUCERE ÎN EPISTEMOLOGIE Ediţia a III-a revăzută şi adăugită
(ISBN 978-973-163-141-7, 304 p)
Lucrarea prezintă teoria epistemologiei, cu principalele orientări în analiza filosofică şi istoria cunoaşterii. Sunt discutate conceptul de metodă în ştiinţă şi filozofie, orientările contemporane în filosofia ştiinţei, abordările clasice şi moderne ale problemei fundării cunoaşterii, forme şi metode ale cunoaşterii ştiinţifice, matematizarea şi logicizarea – trăsături de bază ale ştiinţei moderne, problema ştiinţifică şi problematizarea în ştiinţă, conceptul epistemologic de adevăr, inferenţa ştiinţifică, cauzalitatea în ştiinţă şi filosofie. 

DAMIAN THEODOR
INTRODUCERE ÎN ISTORIA CREŞTINISMULUI. Primul mileniu
(ISBN 978-973-163-176-9, 140 p)
Lucrarea prezintă o istorie foarte concisă a creştinismului, de-a lungul primului mileniu, până la schisma cea mare (1054).
Volumul începe direct cu timpul, viaţa şi activitatea lui Iisus, trecând apoi prin etapele principale ale istoriei Bisericii: activitatea apostolilor, începuturile vieţii creştine, persecuţiile împotriva creştinilor, rolul lui Constantin cel Mare, ereziile de început, începuturile învăţământului creştin şi ale monahismului, sinoadele ecumenice, arta creştină ş.a.
Sunt prezentate în chenare texte fundamentale care ilustrează subiectele tratate.

DAMIAN THEODOR
FILOSOFIE ŞI LITERATURĂ O HERMENEUTICĂ A PROVOCĂRII METAFIZICE
(ISBN 978-973-163-178-3, 136 p) Volumul este alcătuit din eseuri de hermeneutică filosofică elaborate de un scriitor român din afara graniţelor ţării, dar observator atent al fenomenului literar din România şi, totodată, un organizator al vieţii culturale, literare implicit, a românilor dintr-o mare comunitate a diasporei române, cea nord-americană, din New York.
Sunt supuşi atenţiei studenţilor o serie de scriitori din ţară (Tudor Vianu, Ion Biberi, Mihai Eminescu, Mircea Eliade, Mihai Grama, Gellu Dorian) şi George Alexe, din Detroit, SUA.
Lucrarea se caracterizează, cum subliniază autorul, printr-un vădit limbaj teologic şi analize filosofico-teologice.

ILIE PINTEA
FILOSOFIA ROMÂNEASCĂ ÎN SECOLELE XVI-XIX
(ISBN 978-973-163-163-9, 320 p)
Lucrarea urmăreşte, din perspectivă istorică, apariţia şi dezvoltarea filosofiei româneşti.
Pornind de la perioada Evului Mediu şi a Umanismului, se ajunge la personalitatea lui Dimitrie Cantemir, la Iluminism, la generaţia paşoptistă, apoi la filosofia românească în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, fiind urmărite conceptele filosofice şi personalităţile fiecărei perioade.
La finalul cărţii găsim anexe-texte pentru seminar, utile celor ce studiază filosofia

GH. AL. CAZAN
METAFIZICA ROMÂNEASCĂ 1900-1950
(ISBN 978-973-163-229-2, 300 p)
Lucrarea abordează una din temele perene, dificile ale problematicii filosofiei româneşti: analiza metafizicilor elaborate la noi în prima jumătate a secolului
Sunt atent cercetate contribuţiile în acest domeniu ale lui C. Rădulescu-Motru, P.P. Negulescu, Ion Petrovici, Mircea Florian, Nae Ionescu şi Lucian Blaga, raportate la ansamblul operei şi activităţii lor, datele esenţiale ale construcţiilor lor filosofice, precum şi influenţa pe care au avut-o în cultura noastră.

LOREDANA BOŞCA
ESTETICĂ ŞI ELEMENTE DE TEORIA ARTEI
(ISBN 978-973-163-110-3, 204 p.)
Lucrarea tratează domeniul esteticii, de la statutul acestei discipline la categoriile estetice – frumosul, natural, artistic, modificările sau corelativele frumosului (sublimul, urâtul, tragicul) – , arta, opera de artă, receptarea operei de artă, artistul, kitschul.
Bibliografia cărţii este de dată recentă, conţinând lucrări de referinţă ale esteticienilor sau teoreticienilor artei şi literaturii români şi străini, articole din reviste internaţionale de estetică şi dicţionare de profil.

ION TUDOSESCU
SISTEM SOCIAL ŞI ACŢIUNE UMANĂ Expozeu de filosofie socială
(ISBN 978-973-163-206-3, p 172)
Lucrarea este structurată sub forma unei suite de minieseuri, înseriate în două părţi: teoria sistemului social şi teoria acţiunii umane – ambele însoţite de recomandări bibliografice.
Textul este conceput ca o continuare, dintr-o perspectivă didactică, a problematicii volumului III al Tratatului de ontologie (2004), intitulat Existenţă socială şi umană, şi a lucrării Acţiunea socială eficientă (2000).


IOAN N. ROSCA
INTRODUCERE IN ANTROPOLOGIA FILOSOFICĂ
(ISBN 978-973-163-149-3, 144 p)
Prezenta lucrare urmareste sa sistematizeze si sa coreleze tematic si ideatic pricipalele achizitii aduse de ganditori prestigiosi in domeniul antropologiei filosofice si, totodata, sa le expliciteze si completeze. Ea este rodul unei cunoasteri atente si aprofundate a literaturii de specialitate, ca si a unor reflectii personale, complementare.

ION TUDOSESCU
METAFILOSOFIE
(ISBN 978-973-163-205-6, 256 p.)
Autorul propune spre dezbatere o diversitate tematică strâns corelată cu înţelegerea actuală a gândului filosofic şi rostului acestuia în viaţa spirituală contemporană. În primul capitol, se insistă asupra specificului cunoaşterii, conştiinţei şi culturii filosofice, asupra obiectului, rosturilor şi problematicii filosofiei. Capitole aparte sunt rezervate problemei metodei în filozofie, începând cu maieutica şi dialectica antică, continuând cu scolastica medievală şi insistând asupra metodelor contemporane ale demersului filosofic: fenomenologia şi hermeneutica, metoda dialectică şi dialectica. Două din capitolele cărţii urmăresc analiza particularităţilor edificării concepţiilor filosofice despre lume şi viaţă. Sunt sugerate, în cuprinsul lucrării, şi semnificaţiile actuale ale unor concepte filosofice de bază.
 
Apariţii 2007


AUREL M. CAZACU
INTRODUCERE ÎN LOGICA FORMALĂ
(ISBN 978-973-163-005-2, 120 p.)
Lucrarea se recomandă ca o iniţiere în studiul formal al inferenţelor deductive şi inductive.
În realizarea acestui obiectiv autorul şi-a propus o iniţiere în logica contemporană şi o recuperare într-o viziune modernă a logicii tradiţionale, clasice şi, totodată, formarea competenţelor tehnice de analiză logică, respectiv, conştientizarea şi asimilarea dimensiunii raţionale şi discursive a logicii.
În ansamblul ei, lucrarea reconfirmă necesitatea logicii ca reper şi sprijin raţional pentru susţinerea ideilor.

AUREL M. CAZACU
ARGUMENTAREA. TEORIE ŞI APLICAŢII
(ISBN 978-973-725-993-6, 124 p.)
Autorul urmăreşte să optimizeze capacitatea de cunoaştere, comunicare şi acţiune (discurs, dialog, negociere ş.a.), prin reabilitarea argumentării şi argumentativităţii, acut resimţită de profesioniştii oricărui domeniu (cercetători, profesori, publicişti, politicieni, manageri, medici, lingvişti, analişti, experţi etc.).
Fenomene extrem de importante din viaţa oricărei societăţi sau colectivităţi umane – precum dezbaterea politică (parlamentară sau electorală), discursul mediatic, ştiinţific, educativ sau negocierea – nu pot fi concepute în afara cadrului metodologic şi al tehnicilor furnizate de teoria argumentării.
Prin intermediul acestei lucrări se oferă legitimare cunoaşterii şi comunicării performative. 

ION TUDOSESCU
DIALECTICA ACTUALĂ A VIEŢII SOCIALE ŞI SENSUL ISTORIEI – Eseuri de filosofie socială –
(ISBN 978-973-725-904-2, 224 p)
Eseurile reunite în acest volum vizează procesele revoluţionare care se petrec în trecerea de la socialism la capitalism, în reaşezarea în normalitate a istoriei sociale şi umane.
Sunt analizate contradicţiile şi antagonismele din societatea contemporană, specificul democraţiei societăţii capitaliste de azi, factorii organizaţionali ai acestui proces revoluţionar şi ideea de sens a istoriei.
În toate aceste problematizări, temeiul referenţial îl constituie experienţa românească, implicarea factorului subiectiv în desfăşurarea acestei tranziţii.

ION TUDOSESCU
FIINŢĂ ŞI EXISTENŢĂ Expozeu de ontologie şi metafizică
(ISBN 978-973-725-897-7, 300 p)
Lucrarea reuneşte 30 de microeseuri care îşi propun să acopere principalele segmente ale structurii unei problematici ontologice şi ontice actuale (teoria fiinţei şi teoria existenţei).
Într-un capitol introductiv este prezentat un grupaj de texte originale din operele unor mari gânditori care au ilustrat istoria filosofiei universale şi româneşti, împreună cu recente contribuţii ale unor cercetări mai noi.
Cautare
Calendar
«  November 2019  »
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930