Thursday, 11.21.2019, 10:01 PMWelcome Guest | RSS
UNIVERSITATEA SPIRU HARET CENTRUL TEHNOLOGIC CLUJ-NAPOCA
Meniu
Poll
Rate my site
Total of answers: 79
Statistici

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Intrare

LIMBI SI LITERATURI STRAINE


Apariţii 2009

LIVIU ANDREESCU
A THEMATIC INTRODUCTION TO TWENTIETH-CENTURY BRITISH AND AMERICAN POETRY
(ISBN 978-973-163-397-8, 172 p., 18 lei) Acest volum se doreşte a fi o introducere în poezia britanică şi americană a secolului al XX-lea, autorul optând pentru o abordare tematică a acestei perioade, cu accent pe următoarele teme: declinul civilizaţiei, autobiografia şi politica.
Temele menţionate mai sus sunt ilustrate nu prin prezentarea întregii opere a autorilor supuşi analizei, ci prin intermediul unor poezii reprezentative ale acestora, autorul lucrării dorind astfel, printr-o metodă imediată şi tangibilă, să ofere o imagine mai clară despre relaţiile dezvoltate între operele individuale şi autorii individuali.

RUXANDRA VASILESCU
TESTAREA COMPETENŢEI COMUNICATIVE ÎN DOMENIUL LIMBILOR STRĂINE (cu aplicaţie la limba engleză)
(ISBN 978-973-163-449-4, 196 p., 27 lei)
Lucrarea porneşte de la interesul crescând pentru învăţarea limbilor străine, cu precădere a limbii engleze, în societatea contemporană, în care rolul educaţiei se defineşte (inclusiv) conform intereselor pieţei muncii, în care sunt încurajate competitivitatea economică şi socială şi (super) specializarea şi are ca scop să demonstreze că trebuie testate toate componentele competenţei comunicative, nu numai competenţa lingvistică, adică acele competenţe de comunicare într-o limbă străină care permit individului să performeze optim în domeniul său de activitate, să dovedească nu numai faptul că a dobândit abilitatea de folosire a cunoştinţelor, ci şi că poate să le folosească efectiv, rezolvând şi sarcini comunicative.
Evoluţia procesului de testare şi momentul de cotitură pe care l-a reprezentat introducerea conceptului de competenţă comunicativă şi a distincţiei dintre competenţă şi performanţă constituie un aspect esenţial care susţine demersul autoarei din punct de vedere teoretic.

FEODOR CHIRILĂ
LIMBA RUSĂ Curs practic
(ISBN 978-973-163-343-5, 300 p., 46,8 lei)
Lucrarea se adresează celor care iau pentru prima oară contact cu limba rusă, dar, în egală măsură, şi celor care au unele cunoştinţe de limba rusă sau deţin unele deprinderi formate în liceu şi vor să-şi consolideze cunoştinţele iniţiale prin studierea şi aprofundarea aspectului uzual şi modern al limbii ruse.
Punctul de vedere de la care s-a pornit în conceperea acestei lucrări este acela că orice manual trebuie să cuprindă toate compartimentele limbii (fonetică, vocabular, morfologie, sintaxă), să ţină cont de dirijarea conştientă a informaţiilor, printr-o gradare a acestora şi printr-o anticipare a dificultăţilor şi a erorilor. Aşadar, structura lucrării urmăreşte însuşirea practică a limbii printr-o succesiune şi prelucrare gradată a materialului fonetic, lexical şi gramatical. Faptele de limbă sunt prezentate, acolo unde acest lucru este necesar, prin comparare contrastivă cu fenomenele corespunzătoare din limba română. De asemenea, problemelor de gramatică rusă mai dificile, în însuşirea cărora locutorii români întâmpină, de regulă, dificultăţi, li se acordă o atenţie sporită, atât prin explicaţii, cât şi printr-un volum mai mare de exemple şi exerciţii.

ANDA TEODORESCU
VALEDICTION: OF TRAGEDY FORBIDDING MOURNING
(ISBN 978-973-163-399-2, 172 p., 15,3 lei)
Lucrarea reprezintă o perspectivă istorică cu accent pe aspectele instituţionale ale artei dramatice, întrucât teatrul, în cea mai simplă descriere a sa, nu este doar divertisment sau o experienţă estetică plăcută, dar şi o instituţie şi o forţă socială.
Sunt analizate în detaliu biografiile şi operele dramaturgilor Eugene O’Neill, T.S. Eliot, Samuel Beckett.

EMILIA BONDREA, CARMEN STOEAN, ANCA DOROBANŢU
NOTIONS DE PRAGMATIQUE LINGUISTIQUE ET APPLICATIONS
(ISBN 978-973-163-435-7, 104 p., 11,9 lei)
Lucrarea se doreşte a fi o introducere în pragmatica lingvistică. Ea cuprinde teoriile clasice ale pragmaticii, necesare tuturor celor ce studiază această disciplină.
Textul teoretic reia noţiunile indispensabile înţelegerii teoriilor enunţului şi actelor de vorbire şi este acompaniat de două serii de exerciţii, prima referitoare la teoria enunţului, cea de-a doua la teoria actelor de vorbire.

VALENTINA BIANCHI (coordonator), MARIA BÎRNAZ, ANCA DOROBANŢU, ALEXANDRU MATEI
LE FRANÇAIS, ÇA M’INTERESSE !
(ISBN 978-973-163-322-0, 188 p., 18 lei)
Lucrarea se adresează, în primul rând, studenţilor facultăţilor filologice, dar şi tuturor celor care sunt dornici să-şi îmbunătăţească nivelul cunoştinţelor de limbă franceză şi, de asemenea, să dobândească noi cunoştinţe în domeniul culturii şi civilizaţiei franceze.
Ea dezvoltă competenţele de comunicare, permiţând studenţilor să se descurce într-un număr mare de situaţii, în care sunt puse în joc multiple interacţiuni pentru a informa şi a se informa, a acţiona din punct de vedere social, a se exprima individual, stăpânind noţiunile esenţiale oricărei comunicări (timp, spaţiu, cuantificare).
Prezenţa textelor autentice conectate la actualitatea franceză poate asigura, în plus, studenţilor şi oricărei persoane interesate de acest manual competenţe în receptarea textului scris.

IOAN CONSTANTINESCU
DIDACTIQUE DU FRANÇAIS, LANGUE ÉTRANGÈRE Ediţia a II-a
(ISBN 978-973-163-340-4, 228 p., 19,5 lei) Lucrarea constituie o introducere în didactica limbii franceze, formulând o viziune nouă asupra metodologiei predării limbii şi literaturii franceze: obiective, scopuri, mijloace. Ea cuprinde elemente teoretice de lingvistică aplicată şi aspecte psiho-pedagogice ale procesului de predare-învăţare.
Împărţită în zece capitole, cartea tratează metode auxiliare de suport în învăţare, suport media (Tv, Internet, CD-ROM), cât şi scris, reprezentând strategii didactice în predarea limbii franceze. Ea se adresează studenţilor filologi, dar şi tuturor celor interesaţi de studiul limbii franceze. Cartea cuprinde o bibliografie selectivă şi fişe auxiliare utile în scrierea unui comentariu literar.

TAMARA CEBAN (COORDONATOR), OLGA GRAŢIANU, DORINA LUPAN, EUGENIA ŞTEFĂNESCU, MIHAELA POPESCU
DISCOURS JURIDIQUE
(ISBN: 978-973-163-294-0, 128 p., 12,6 lei)
Lucrarea a fost elaborată urmărindu-se atât formarea iniţială cât şi cea continuă în domeniul limbajului juridic în franceză. Este necesară cunoaşterea prealabilă a limbii franceze: vocabular de bază, stăpânirea anumitor practici comunicaţionale, funcţionarea propoziţiei simple.
Parcurgând această lucrare, studenţii îşi vor îmbunătăţi cunoştinţele existente şi vor dobândi altele noi, grupate pe parcursul a şase unităţi tematice care conţin: texte din domeniul juridic – drept european, drept administrativ, dreptul muncii, drept penal, precum şi numeroase aplicaţii practice gramaticale menite să fixeze cunoştinţele noi în memorie.
La finalul lucrării găsim, la secţiunea Anexe, modele de scrisori oficiale, modele de contracte, de curriculum vitae, precum şi o cheie a exerciţiilor.

SORIN GADEANU
GRAPHEMATIC UND „PHONETOLOGIE” EINE SCHRIFT – UND LAUTLEHRE DES DEUTSCHEN GRAFEMATICĂ ŞI „FONETOLOGIE” ŞTIINŢA SCRIERII ŞI A SUNETELOR LIMBII GERMANE
(ISBN: 978-973-163-34-1, 320 p., 36,7 lei)
Prezenta Grafematică şi „fonetologie” a limbii germane încearcă să deschidă drumuri noi.
În primul rând, pune la dispoziţia cititorului o imagine de ansamblu a subiectului tratat, dincolo de standardele minimale ale disciplinei.
În al doilea rând, reprezintă două cărţi într-una: textul de bază german este tradus în oglindă în limba română. Astfel, permanenta şi stânjenitoarea recurenţă a cititorului la dicţionar devine istorie.
În al treilea rând, această carte introduce o nouă abordare taxonomică a ştiinţei sunetelor, ce este concentrată în capitolul despre „fonetologie”.
În acelaşi timp, ea oferă cititorului posibilitatea de a absolvi un volum de studiu individual corespunzător, care rămâne dintotdeauna o condiţie absolut necesară pentru a atinge sus-numita înaltă competenţă de specialitate.
Pentru a face deci, într-adevăr, posibil acest studiu individual tuturor studenţilor – inclusiv acelora care deocamdată se mai confruntă cu dificultăţi în limba germană, acest volum este structurat sinoptic-bilingv.
ELENA BĂLAN-OSIAC
LENGUA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN HISPANOAMERICANA Textos y aplicaciones prácticas
(ISBN: 978-973-163-306-0, 356 p., 30,8 lei) Prezentarea aspectelor celor mai diverse ale culturii hispanoamericane se realizează în această lucrare prin intermediul textelor care aparţin unor autori cunoscuţi, ale căror opere, pe lângă conţinutul de idei pe care le transmit, reprezintă un model de expresivitate literară în limba spaniolă.
Lucrarea este împărţită în opt capitole care respectă ordinea cronologică a evenimentelor istorice hispanoamericane.
Astfel, sunt prezentate evenimente istorice referitoare la perioada precolumbiană, descoperirea Lumii Noi şi cucerirea ei, colonizarea şi obţinerea independenţei, precum şi teme care se referă atât la impactul cultural dintre cele două civilizaţii – hispanică şi americană, cât şi la multitudinea de aspecte tipice ale culturii şi societăţii hispanoamericane. 


Apariţii 2008


FEODOR CHIRILĂ
ISTORIA LITERATURII RUSE (secolele XI-XVIII)
(ISBN 978-973-163-279-7 G, 978-973-163-280-3 I, 220 p.)
Lucrarea este structurată în două părţi. Prima parte cuprinde: Introducere. Premisele istorice ale apariţiei şi dezvoltării culturii şi literaturii ruse vechi; Antichitatea slavă; Cultura şi literatura Rusiei Kieviene (secolele XI-XIII); Folclorul rus; Principalele genuri ale folclorului rus (basmul popular; bâline; cântecul liric; cântecul istoric; stihurile religioase); Legenda lui Boris şi Gleb; Poemul „Cântecul oastei lui Igor” – monument al literaturii ruse vechi, capodoperă a literaturii ruse şi universale; Principalele caracteristici ale literaturii ruse vechi; Scrierea, viaţa spirituală şi culturală în secolele XIII-XIV; Viaţa lui Alexandr Nevski; Literatura traducerilor; Literatura perioadei formării Statului Unitar Rus (sfârşitul secolului XIV – începutul secolului XVI); Literatura rusă în Rusia secolelor IV–XVII.
Partea a doua a lucrării cuprinde: Noţiunile de bază ale istoriei, culturii şi literaturii ruse; Momentele esenţiale ale dezvoltării literaturii ruse din secolul al XVIII-lea; Premisele istorice ale dezvoltării culturii şi literaturii ruse în secolul al XVIII-lea; Reformele lui Petru I în domeniul culturii ruse; Epoca iluminismului rus; Literatura rusă în secolul al XVIII-lea. Racordarea literaturii ruse la cea europeană în domeniul circulaţiei de idei în sfera prozei, liricii, teatrului.

LUIZA MARINESCU
LEARNING THE ENGLISH LANGUAGE TEACHING FIRST STEPS AND TESTS
(ISBN 978-973-163-262-9, 236 p.)
Lucrarea este un util instrument de lucru necesar viitorilor profesori de limba engleză. Ea analizează din punct de vedere teoretic metodele de predare a limbii engleze, conţinând şi numeroase aplicaţii practice sub formă de teste de verificare a cunoştinţelor în domeniul metodicii.

EMILIA BONDREA, OLGA GRAŢIANU
INITIATION À LA LANGUE FRANÇAISE DU DROIT APPLICATIONS TYPE TESTS Ediţia a II-a
(ISBN 978-973-163-070-0, 72 p)
Acest manual este destinat studenţilor care doresc să comunice în limba franceză în contexte juridice diverse.
Prin intermediul activităţilor propuse lucrarea doreşte să fie o iniţiere în dreptul francez şi european, un antrenament pentru a face faţă situaţiilor curente din domeniul juridic şi, în sfârşit, să înlesnească comunicarea scrisă şi orală din domeniul juridic.

ALEXANDRA MARINA GHEORGHE
METAMORFOZE ALE TEXTULUI LITERAR JAPONEZ DE LA KOJIKI LA MURAKAMI
ISBN978-973-163-273-5, 224 p
Lucrarea profesoarei Alexandra Marina Gheorghe este dedicată unui spaţiu cultural destul de puţin cunoscut cititorului şi, desigur, studentului din ţara noastră. Este investigată, în acest volum, literatura japoneză de la primele ei manifestări, informaţiile şi analizele, în privinţa ei, ajungând până în momentul actual. Studiul reţine, cu o admirabilă putere de sinteză, mai întâi, influenţa chineză asupra spaţiului cultural nipon, influenţă resimţită până la jumătatea secolului al XIX-lea, abordând apoi, canonul literar japonez, legitimat, în fiecare epocă, prin îmbinarea tradiţiei cu inovaţia într-o manieră specifică ariei culturale influenţate de gândirea confuciană şi neo-confuciană de provenienţă continentală.
Într-o primă etapă a evoluţiei literaturii japoneze se reţine faptul că sunt preluate şi prelucrate, în registrul folcloric, legende şi basme provenite din zona arhipelagului polinezian, pentru ca ulterior să se genereze o multitudine de legende ce vor dobândi, începând din secolul al XVIII-lea, caracterul unor veritabile mituri fondatoare. Sunt, apoi, analizate, rând pe rând, principalele expresii ale literaturii japoneze în domeniul poeziei, al prozei şi, desigur, al dramaturgiei, fiecare gen, în parte, fiind, exemplificat prin cele mai cunoscute şi valoroase creaţii, sub semnătura unor autori nu numai cunoscuţi în aria culturală mondială, ci şi, recompensaţi, pentru valoarea artistică a creaţiei lor cu renumitul premiul Nobel pentru literatură.
În sfârşit, vom mai reţine, din observaţiile autoarei acestui volum, concluzia potrivit căreia ceea ce impresionează, în mod special, în cazul literaturii japoneze, indiferent de genul literar abordat, este încercarea de depăşire a limitelor perfecţiunii, de rafinare neîncetată a expresiei, precum şi disponibilitatea textului japonez de a se metamorfoza permanent, generând, în acest fel, modernitatea tradiţiei şi justificând tradiţia modernităţii.

YVES GOLDENBERG
MANUAL DE LIMBA ARABĂ Ediţia a III-a
(ISBN 978-973-725-990-5, 218 p)
Lucrarea este un manual universitar care îşi propune să îi iniţieze pe studenţi în tainele limbii arabe.
Sunt analizate: fonetica, alfabetul arab, cifrele, articolul, declinarea, substantivul, adjectivul, verbul, numeralul, teoria gramaticală este însoţită de numeroase exemple.

SANDA MARCOCI
LE DISCOURS PUBLICITAIRE
(ISBN 978-973-163-170-7, 88 p)
Lucrarea aprofundează problematica publicităţii, o componentă foarte importantă şi o forţă a contemporaneităţii, din perspectivă lingvistică, mai exact, a limbajului folosit în acest domeniu.
Sunt aduse în discuţie: funcţiile limbajului, emiţătorul, receptorul, argumentarea publicitară.
Cartea constituie o lectură avizată şi plăcută pentru toţi cititorii ei, interesaţi de domeniul publicitar.

DAIANA-GEORGIANA DUMBRĂVESCU
CARTAS Y DOCUMENTOS OFICIALES Cuaderno de ejercicios
(ISBN 978-973-725-966-0, 120 p)
Prezenta lucrare este elaborată pentru a veni în sprijinul studenţilor care doresc
să-şi însuşească limba spaniolă spre a o folosi ca pe un instrument de comunicare în viitoarea lor profesie, unde redactarea scrisorilor de afaceri şi a altor documente oficiale este o necesitate de prim ordin.
Concepută ca un corpus de exerciţii, lucrarea respectă principiul progresiei didac-tice şi are ca scop final însuşirea lexicului şi a structurilor gramaticale specifice limbii spaniole folosită în comunicarea orală şi/sau scrisă din domeniul afacerilor. 

ILEANA SCIPIONE
LENGUA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA La traducción entre arte y oficio
(ISBN 978-973-163-257-5, 232 p) Lucrarea doreşte a fi un ghid util celor care traduc. Teoria traducerii expusă în prezentul volum oferă baza de informaţii necesară unei traduceri cât mai corecte şi mai fidele limbii originale.
De asemenea, un capitol este dedicat aplicaţiilor practice, cu texte bilingve, hispano-române.

ILEANA SCIPIONE
EL DISCURSO DEL SEGNIFICADO AL GESTO. LENGUA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA. SEMÁNTICA Y PRAGMÁTICA
(ISBN 978-973-163-252-0, 132 p)
Lucrarea tratează, în cele două părţi ale sale, semantica şi pragmatica, conceptele celor două domenii, semnificaţia cuvintelor, câmpurile lexicale, aspectele semanticii structurale, analiza conversaţiei şi aspectele sale, publicitatea şi limbajul său, locul pragmaticii în cadrul lingvisticii.
Aplicaţiile practice sunt utile pentru înţelegerea şi fixarea noţiunilor teoretice expuse anterior.

GETA POPESCU
LINGUA ITALIANA CONTEMPORANEA FONETICA E MORFOLOGIA
(ISBN 978-973-725-979-0, 212 p.)
Prezentul volum cuprinde fonetica şi morfologia limbii italiene, două componente de bază ale gramaticii, utile tuturor celor care doresc să studieze această limbă dar, în primul rând studenţilor din anul I ai facultăţilor filologice.
Regulile, structurile gramaticale, schemele sunt descrise clar, pe larg, iar la sfârşitul fiecărui capitol se găsesc exerciţii pentru verificarea permanentă a cunoştinţelor.

CORNELIA DUMITRESCU, VIORELA NESTOR
I LINGUAGGI SETTORIALI Corso Pratico Terzo anno
(ISBN 978-973-163-065-6, 204 p)
Intitulat Limbaje sectoriale, prezentul volum se constituie sub forma unui curs practic. Acesta este destinat în primul rând studenţilor din cadrul secţiei de italiană care intenţionează să îşi dezvolte şi să îşi consolideze competenţele lexicale cu scopul de a dobândi abilităţile necesare pentru a comunica şi a scrie utilizând un limbaj specializat. De asemenea, cursul, prin tematica tratată, limbaje sectoriale, îşi doreşte a fi un instrument adecvat care să contribuie atât la formarea profesională şi culturală a studenţilor, cât şi la implicarea activă a acestora în societatea de azi.
Principalul său obiectiv este acela de a facilita apropierea de unele dintre cele mai necesare şi importante limbaje specializate precum cel politico-administrativ, economic, medical, tehnico-ştiinţific, jurnalistic, sportiv, publicitar, limbajul specific abordat în cadrul Uniunii Europene în strânsă legătură cu redactarea unor documente europene.

SILVIA VÂSCAN
LITERATURA ESPAÑOLA SIGLOS XVIII-XX
(ISBN 978-973-163-134-9, 264 p)
Lucrarea este o istorie a literaturii spaniole a secolelor XVIII-XX.
Sunt prezentaţi autorii reprezentativi ai fiecărei perioade şi ai fiecărui curent literar al epocii (neoclasicismul, romantismul, modernismul) precum şi generaţia scriitorilor de la 1898 până în zilele noastre.
La finalul lucrării se găsesc texte literare reprezentative pentru operele autorilor studiaţi, teste de autoevaluare pentru verificarea cunoştinţelor şi bibliografie.

RODICA LOCUSTEANU
STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA L’Ottocento e il Novecento Tomo II
(ISBN 978-973-163-062-5 General, 978-973-163-064-9 Vol. II, 112 p)
Lucrarea prezintă istoria literaturii italiene în secolele XVIII-XIX.
Sunt aduse în discuţie curentele literare ale epocii, scriitorii şi poeţii reprezentativi pentru literatura italiană.
Fiecare scriitor sau poet este prezentat la începutul capitolului care îi este dedicat, cu date biografice, principalele opere; la final găsim un rezumat cu principalele idei expuse anterior, precum şi întrebări de autoevaluare, pentru verificarea cunoştinţelor.

RODICA LOCUSTEANU
STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA Dal Cinquecento al Settecentto Tomo I
(ISBN 978-973-163-062-5 General, 978-973-163-063-2 Vol. I, 112 p)
Lucrarea este o istorie a literaturii italiene a secolelor XV-XVII.
Sunt prezentate contextele istorice şi culturale ale secolelor XV, XVI, XVII, precum şi scriitorii şi poeţii acelor perioade.
Fiecărui poet sau scriitor îi sunt prezentate operele principale, iar la sfârşitul subcapitolului există câte un rezumat care conţine ideile principale expuse anterior şi întrebări de verificare a cunoştinţelor.

ELENA BĂLAN-OSIAC, DAIANA GEORGIANA DUMBRĂVESCU
LENGUA ESPAÑOLA Curso práctico III
(ISBN 978-973-163-130-1 General,978-973-163-133-2 Volumul III, 236 p)
Prezentul curs practic de limba spaniolă se adresează studenţilor de la facultăţile de Limbi şi Literaturi Străine, cărora li se oferă posibilitatea să-şi completeze cunoştin-ţele de limbă spaniolă contemporană.
Sub aspect metodologic, lucrarea cuprinde atât elemente de gramatică ale limbii spaniole contemporane, prezentate în reluări sintetice, recapitulative, cât şi noţiuni de semantică şi lexicologie, ilustrate prin traduceri şi exerciţii specifice, menite să conducă la fixarea şi îmbogăţirea vocabularului necesar unei exprimări coerente.

ELENA BĂLAN –OSIAC, IOANA CECOVNIUC
LENGUA ESPAÑOLA Curso práctico II
(ISBN 978-973-163-130-1 General, 978-973-163-132-5 Volumul II, 208 p)
Lucrarea are un caracter pragmatic, obiectivul principal fiind asimilarea structurilor lexicale şi gramaticale specifice limbii spaniole şi dezvoltarea competenţelor de comunicare (orală şi scrisă) în diverse situaţii profesionale. De aceea, conţinutul textelor se axează atât pe teme de istorie, cultură şi civilizaţie românească şi spaniolă, cât şi pe exerciţii de exprimare corectă şi fluentă în contexte socio-umane interne şi internaţionale.
Majoritatea textelor şi a lecturilor suplimentare aparţin unor mari personalităţi ale istoriei şi culturii hispanice şi au fost selectate atât pentru conţinutul lor bogat în date şi idei, cât şi pentru acurateţea unei exprimări autentice, specifică structurilor lexico-gramaticale ale limbii spaniole.

ELENA BĂLAN-OSIAC, DIANA GEORGIANA DUMBRĂVESCU (coordonatori)
LENGUA ESPAÑOLA Curso práctico I
(ISBN 978-973-163-130-1 General, 978-973-163-131-8 Vol. I, 316 p.)
Volumul de faţă, destinat atât începătorilor, cât şi celor care mai au cunoştinţe de limbă spaniolă, cuprinde noţiuni de fonetică, fonologie, ortografie şi numeroase elemente de morfosintaxă inserate în texte ce ţin de lexicul uzual. Exerciţiile, numeroase, variate şi moderne, au ca scop final fixarea noţiunilor de ortografie, de morfologie şi, mai ales, însuşirea lexicului ce ţine de limbajul cotidian.
Totodată, pentru a pune la îndemâna studenţilor elementele de bază ale structurii limbii spaniole contemporane, lucrarea se încheie cu un compendiu de gramatică, prezentat într-un corpus sintetic în care fonetica şi morfologia sunt prioritare.

TAMARA CEBAN (sous la direction de), GABRIELA ILIUŢĂ, DAN STERIAN,SEBASTIAN CHIRIMBU
DISCOURS DIPLOMATIQUE
(ISBN 978-973-163-050-2, 104 p)
Lucrarea este un manual de franceză destinat studenţilor Facultăţii de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene şi tuturor celor care urmează o carieră în domeniu.
Cursul cuprinde cinci lecţii având ca teme cariera diplomatică, mediul diplomatic, regulile protocolului. Este o metodă funcţională de învăţare rapidă, axată pe texte informative şi aplicaţii practice.
La finalul lucrării se găsesc: un tabel cu formule de politeţe, folosite în diplomaţie, modele de redactare a scrisorilor oficiale, cheia exerciţiilor şi bibliografie.

GALINA FLOREA
L’HEXAGONE Cours pratique de français fondamental
(ISBN 978-973-725-956-1, 392 p)
Lucrarea se adresează studenţilor de nivel intermediar şi vizează, între altele, să-i deprindă cu lectura, cu lucrul pe baza textului.
Este structurată pe patru module, fiecare dintre acestea având câte şapte lecţii care conţin texte de diverse tipuri: literare, istorice, descriptive, statistice, mediatice.
Cartea are drept obiectiv informarea asupra realităţilor franceze şi de a-i face pe studenţi să înţeleagă, să aprecieze şi să interpreteze.
Domeniile şi competenţele propuse se bazează pe Cadrul european de referinţă pentru limbi.

ANDREEA VLĂDESCU
AFIRMAREA MODERNITĂŢII (SECOLELE XIX-XX) Elemente de literatură universală şi comparată
(ISBN 978-973-163-268-1, 218p.)
Volumul pune în evidenţă preocuparea autoarei pentru destinul literaturii, ca act de comunicare estetică, în perioada modernă. Apelând la valori consacrate şi la autori reprezentativi ai perioadei analizate (sec. XIX-XX), studiul efectuat se constituie într-o sinteză solidă, accesibilă şi convingătoare, extrem de utilă tuturor celor interesaţi şi preocupaţi de evoluţia de-a lungul timpului a fenomenului literaturii artistice.
Investigaţia se bazează pe o tratare comparată a valorilor artistice ale secolului, supranumit al curentelor literare (este vorba despre veacul al XIX-lea, timp în care s-au manifestat creaţiile romantismului, ale parnasianismului, ale realismului, ale simbolismului sau ale naturalismului), precum şi pe producţiile beletristice ale următorului secol, al XX-lea, spaţiu de manifestare a modernismului, a existenţialismului, a noului roman sau a generaţiei tinerilor furioşi şi nu numai. O bogată bibliografie încheie această lucrare.

JULIA TIRON, TAMARA CEBAN, ELISABETA NICOLESCU, SMARANDA GĂICULESCU
PENSER, S’EXPRIMER ET RÉDIGER EN FRANÇAIS Entraînement à la communication des contenus, à l’oral et par écrit Curs pratique, IIIe année
(ISBN 978-973-725-964-6, 136 p)
Lucrarea este un curs practic cu numeroase exerciţii gramaticale şi de vocabular care urmăresc dezvoltarea abilităţilor de exprimare şi redactare corectă în limba franceză şi aprofundarea cunoştinţelor acumulate deja de către studenţi, în anii anteriori.

JANETA DRĂGHICESCU
ÉLÉMENTS DE SYNTAXE FRANÇAISE La phrase complexe
(ISBN 978-973-163-247-6, 112 p) Lucrarea tratează sintaxa frazei, o latură importantă a gramaticii; aceasta este „văzută” din perspectiva lingvisticii tradiţionale dar şi din cea a lingvisticii moderne.
Sunt prezentate în detaliu tipurile de propoziţii subordonate şi fraza formată prin coordonarea propoziţiilor componente.
Cartea este utilă tuturor celor care doresc să aprofundeze gramatica limbii franceze.

MIRCEA MIHALEVSCHI
LES MÉTAMORPHOSES DU DISCOURS DRAMATIQUE
(ISBN 978-973-163-249-0, 128 p.)
Prezentul curs îşi propune să abordeze domeniul de studiat din perspectiva „semiosis”-ului implicat de discursul dramatic.
Demersul se doreşte a fi unul unitar; este vorba despre surprinderea metamorfozelor dramaturgiei franceze începând cu secolul al XVII-lea rapor-tându-le la un model general al discursului dramatic.

ILINCA CRAINICEANU, OANA-ROXANA BUZEA, ANA-MARIA BIRTALAN, ALINA PANĂ
ENGLISH MORPHOLOGY WORKBOOK
(ISBN 978-973-163-231-5, 172 p)
Lucrarea a fost concepută astfel încât să ofere suport atât teoretic, cât şi practic studenţilor care aprofundează domeniul morfologiei limbii engleze.
Este structurată în cinci secţiuni: prima secţiune tratează îndeosebi partea teoretică a morfologiei, iar celelalte patru părţi se axează mai mult pe aplicaţii practice.
În finalul cărţii se găsesc un glosar de termeni, o listă a verbelor neregulate, precum şi teste-grilă care îi vor ajuta pe studenţi să progreseze în studiul limbii engleze.

FLORIN PÎTEA
AN INTRODUCTION TO 20TH CENTURY BRITISH AND AMERICAN FICTION
(ISBN 978-973-163-184-4, 148 p)
Lucrarea tratează teme care apar în literatura britanică şi americană a secolului XX.
Sunt abordate curentele literare majore ale secolului XX: modernismul, în prima jumătate a secolului, şi postmodernismul, în cea de-a doua, ilustrate prin unii dintre cei mai importanţi autori englezi şi americani şi operele lor reprezentative – romane şi nuvele care reflectă dezvoltarea artei ficţiunii în ultima sută de ani.

DORU ENACHE
A PERFORMANCE ORIENTED COURSE IN ENGLISH DRAMA
(ISBN 978-973-163-250-6, 136 p)
Deşi destinată cu precădere studenţilor de la facultăţile de limbi şi literaturi străine, care au una dintre specializări limba engleză, lucrarea oferă o serie de informaţii utile tuturor celor interesaţi în descifrarea tainelor dramaturgiei britanice şi americane.
Chiar dacă autorul prezintă doar opera a şapte dintre dramaturgii britanici şi americani, lucrarea reuşeşte să acopere în întregime tendinţele şi caracteristicile acestui gen literar, cu evoluţiile sale, de la William Shakespeare la contemporanul Tom Stoppard.
Pe lângă datele de ordin biografic şi referinţele critice pertinente, autorul oferă o serie de fragmente din lucrările cele mai cunoscute, fie pentru a fi puse în scenă, fie pentru a reprezenta o bază pentru temele de seminar.

Apariţii 2007


MARIANA FRANGA
LIMBA LATINĂ. MORFOLOGIE ŞI SINTAXĂ
(ISBN 978-973-725-898-4, 340 p.)
Cursul este o prezentare compactă a limbii care stă la baza limbii noastre, şi anume limba latină. În carte se dezbat din punct de vedere teoretic atât morfologia – constituită în 11 capitole intitulate: Originile şi evoluţia limbii latine; Scrierea şi pronunţarea. Alfabetul latin. Noţiuni de fonetică. Accentul; Morfologia numelui (I) – Substantivul; Morfologia numelui (II) – Adjectivul; Morfologia numelui (III) – Numeralul; Morfologia Pronumelui. Tipologie şi particularităţi; Morfologia verbului (I) – Grupul verbal. Definiţie. Trăsături generale; Morfologia verbului (II) – Flexiunea nomală; Morfologia verbului (III). Flexiunea anomală; Morfologia neflexibilelor – , cât şi sintaxa, împărţită în patru capitole cuprinzătoare: Generalităţi despre propoziţie; Sintaxa părţilor de propoziţie; Sintaxa cazurilor şi Sintaxa frazei.

EMILIA BONDREA (coordonator), GABRIELA ILIUŢĂ
LE FRANÇAIS EN SITUATIONS DISCOURS QUOTIDIEN Ediţia a II-a
(ISBN 978-973-725-970-7, 88 p.)
Lucrarea este o culegere de teste în limba franceză, conţinând exerciţii de vocabular, de gramatică destinate celor care au ajuns deja la nivelul intermediar şi doresc să exerseze pentru a-şi perfecţiona cunoştinţele în domeniu.
La sfârşitul volumului se găsesc cheia exerciţiilor, precum şi bibliografia.

SABINA DRĂGOI-FĂINIŞI, EMILIA BONDREA
LE FRANÇAIS EN SITUATIONS Ediţia a IV-a
(ISBN 978-973-725-969-1, 164 p.)
Manualul se adresează în primul rând studenţilor anului I ai facultăţilor nefilologice (cursuri de zi şi cu frecvenţă redusă) dar poate fi util tuturor celor care doresc să poarte o conversaţie uzuală în limba franceză.
Manualul prezintă situaţii curente care folosesc structurile cele mai frecvente din limbajul uzual. Fiecare capitol tratează o problemă de morfologie. Urmează exercipţii lexicale şi gramaticale care fixează problemele abordate în fiecare lecţie.
La sfârşitul manualului există o serie de anexe: index gramatical, texte, acte de vorbire şi cheia exerciţiilor.

TEODORA CRISTEA, EMILIA BONDREA
ÉLÉMENTS DE GRAMMAIRE FRANÇAISE Ediţia a III-a
(ISBN 978-973-163-085-4, 132 p.)
Lucrarea se adresează studenţilor începători şi urmăreşte recapitularea şi consolidarea cunoştinţelor de limbă franceză dobândite anterior.
De asemenea, s-a urmărit reorganizarea noţiunilor gramaticale conform principiilor unei gramatici sistematice cu bază structuralistă.
Sunt prezentate principalele clase gramaticale, substantivul şi verbul – substantivul şi determinanţii săi, verbul şi adverbul.
Volumul conţine tabele cu verbe conjugate la diferite timpuri şi moduri, forme ale verbelor neregulate, utile tuturor celor care doresc să cunoască o franceză corectă din punct de vedere gramatical.

Galina Florea
Cours Pratique de langue française Cahier d'exercices et de lecture I-ère année
(ISBN 978-973-725-909-7, 248 p.)
Lucrarea este un curs practic util tuturor celor care doresc să deprindă tainele limbii franceze.
Aceasta este împărţită în trei secţiuni:
v lectura colectivă a unei lucrări de Antoine de Saint-Exupéry,
v subiecte de tratat şi
v texte suplimentare pentru îmbogăţirea vocabularului.

JANETA DRĂGHICESCU
PRÉCIS DE SYNTAXE FRANÇAISE I
(ISBN 978-973-725-984-4 general, 978-973-725-985-1 vol. I, 148 p.)
Lucrarea tratează în mod riguros domeniul sintaxei franceze. Prima parte este dedicată propoziţiei, cea de-a doua constituienţilor imediaţi ai propoziţiei simple şi tipurilor de propoziţii, iar cea de a treia grupurilor nominal, predicativ, verbal şi adverbial.
În finalul cărţii găsim o amplă bibliografie.

LUMINIŢA CIUCHINDEL
RELAIS NARRATIFS DANS LA LITTERATURE FRANCAISE DU MOYEN AGE ET DE LA RENAISSANCE Ediţia a III-a
(ISBN 978-973-725-983-7, 136p.)
Lucrarea prezintă literatura franceză – epoca Evului Mediu şi a secolului al XVI-lea –, oferind o imagine limpede a evoluţiei limbii şi literaturii franceze, prin exemple (Antoine de la Sale, Bonaventure des Periers, Marguerite de Navarre).

PAULA ANGELESCU
HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE. MOYEN ÂGE ET XVIe SIÈCLE
(ISBN 978-973-725-957-8, 148 p.)
Lucrarea prezintă istoria literaturii franceze – epoca Evului Mediu şi a secolului al XVI-lea – într-o viziune analitică şi totodată sintetică, pentru a sublinia, clar şi pertinent, datele si curentele unei perioade lungi din literatura franceză. De la perioada formării limbii franceze, a cruciadelor, de la Cântecul lui Roland, Tristan şi Isolda, Romanul Trandafirului, François Villon la Renaştere şi Umanism, Reformă, epoca poetilor de La Pléiade, François Rabelais cu capodoperele sale, Gargantua si Pantagruel, Michel de Montaigne cu faimoasele Eseuri, toate la un loc constituie esenţa acestei cărţi.

LAVINIA NĂDRAG, MANUELA STROESCU
ENGLISH FOR LAW STUDENTS Ediţia a II-a
(ISBN 9768-973-725-963-9, 168 p).
Lucrarea se adresează studenţilor de la Facultatea de Drept, dar şi tuturor celor care doresc să dobândească noţiuni de vocabular din sfera juridicului.
Cartea este structurată în opt lecţii, fiecare dintre ele având câte două texte cu tematică juridică, exerciţii de vocabular şi de gramatică.
La sfârşitul cărţii se găsesc: lista verbelor neregulate ale limbii engleze, lista cu expresii în ordine alfabetică, glosar englez-român, precum şi bibliografie.

ADINA MIHAELA BARBU, SEBASTIAN CHIRIMBU
ENGLISH LANGUAGE FOR DAILY USE Ediţia a III-a
(ISBN 978-973-163-030-4, 256 p.)
Lucrarea de fata este un manual ce se adreseaza tuturor studentilor, indiferent de forma de studiu pentru care acestia opteaza, si care isi propune sa reiai si sa aprofundeze cunostintele de limba engleza pe care un nivel intermediar de cunostinte le presupune.
Manualul, care acopera o larga diversitate tematica legata de discursul cotidian, ofera atat notiuni de lexic, cat si de gramatica, ajutand la imbogatirea bagajului de cunostinte dobandite de studenti in liceu.
Parcurgerea celor 10 unitati care alcatuiesc manualul le va oferi studentilor posibilitatea sa recepteze un mesaj oral/scris in limba engleza, sa se exprime liber si usor in aceasta limba.

RODICA ŞTEFAN
ENGLISH LANGUAGE FOR DIPLOMACY Applications Ediţia a III-a revizuită
(ISBN 978-973-163-083-0, 144 p)
Lucrarea este o culegere de exerciţii bazate pe folosirea limbajului specific folosit în diplomaţie.
Este structurată în două părţi: prima parte conţine şapte lecţii, axate pe texte, exerciţii de vocabular, iar partea a doua care conţine, de asemenea, şapte lecţii, se concentrează pe gramatică aplicată în numeroase exerciţii.

DOMNICA ŞERBAN, DENISA DRĂGUŞIN
ENGLISH PRACTICAL COURSE FOR SECOND YEAR STUDENTS
(ISBN 978-973-725-943-1, 180 p.)
Lucrarea este destinată îmbunătăţirii cunoştinţelor de limbă engleză ale studenţilor filologi, urmărind dezvoltarea unor abilităţi precum: citirea, scrierea, dialogul în limba engleză.
Cursul cuprinde şase capitole – fiecare având câte două texte literare, întrebări, exerciţii, compuneri – precum şi două lecţii de recapitulare cu exerciţii, o amplă secţiune cu principalele noţiuni de gramatică ale limbii engleze şi o altă secţiune cuprinzând reguli necesare pentru alcătuirea unei compuneri.
Cartea se încheie cu o bibliografie cuprinzătoare.

JANETA LUPU, OANA IONESCU-BUZEA, ANA-MARIA BIRTALAN
ENGLISH PRACTICAL COURSE FOR FIRST YEAR STUDENTS
(ISBN 978-973-725-953-0, 176 p.) Prezentul curs a fost creat pentru a veni în sprijinul studenţilor de anul I, pentru a le consolida cunoştinţele de limba engleză.
Cursul este structurat în două părţi, fiecare corespunzând câte unui semestru şcolar şi conţinând unele dintre cele mai importante aspecte ale limbii engleze, gramatică şi vocabular. Fiecare parte conţine câte cinci lecţii, pe parcursul cărora sunt urmărite abilităţi precum: lectura, scrisul şi conversaţia.


GEORGE VOLCEANOV (coordonator), CRISTINA CRIŞAN, RAMONA MIHĂILĂ, ANAMARIA SCHWAB
LECTURES ON CLASSICAL ENGLISH LITERATURE
(ISBN 978-973-725-987-5, 192 p.)
Lucrarea, structurată în patru părţi, este o istorie a literaturii engleze – în prima parte este tratată dramaturgia engleză de la începuturi până la 1625, marii dramaturgi şi operele lor; cea de-a doua parte este dedicată evoluţiei romanului în literatura engleză şi americană a secolelor XVIII-XIX; în cea de-a treia parte apar elemente de naratologie şi teorie literară, necesare analizei unui text literar, iar în cea de-a patra parte găsim o cronologie a evenimentelor istorice, politice şi literare din America, pentru a ilustra contextul politico-istoric în care au apărut operele literare.
Volumul cuprinde o bibliografie semnificativă..

CARMEN STOEAN, EMILIA BONDREA, ANCA VASILACHE
NOTIONS DE PRAGMATIQUE ET APLICATIONS


NADIA ANGHELESCU
INTRODUCERE IN SINTAXA LIMBII ARABE LITERARE
(2007, ISBN 978-973-725-763-5, 328 p.)
Lucrarea prezinta, cu acribie, studiul sintaxei in traditia gramaticala araba, in comparatie cu sintaxa limbii arabe moderne, ocupandu-se de cateva probleme generale. Sunt evidentiate relatiile din cadrul enuntului, formele cauzale, acordul, ordinea cuvintelor, tipurile de enunturi, sintagma nominala, sintaxa unor categorii de nume, sintagma verbala, sintaxa frazei.
Lucrarea se adreseaza studentilor filologi care au ales limba araba ca limba de specializare, dar si celor interesati de studiul gramaticii limbii arabe. 

GEORGE VOLCEANOV
ENGLISH POETRY UP TO 1830
(ISBN: 978-973-725-894-6, 2007, 368 p.)
Lucrarea urmareste aparitia si evolutia literaturii engleze de la inceputuri pana la 1830.
Este structurata in trei parti: interpretarea poeziei, poezia engleza pana la 1830 si o selectie de poezii reprezentative pentru poetii analizati in lucrare.
Contine o bibliografie ampla, utila celor care doresc sa aprofundeze tainele poeziei engleze.

NARCIS ZĂRNESCU
LE CLASSICISME ET L’EPOQUE DES LUMIERES MODELES ET MODULES
(2007, ISBN: 978-973-725-861-8, 344 p., 25,7 lei)
Lucrarea este conceputa ca o calatorie in lumea Renasterii franceze, a Barocului si a Epocii Luminilor, privite din perspectiva limbii, a literaturii, a culturii şi civilizatiei, in contextul socio-politic al perioadei.
Sunt urmarite limbajul, stilul, influenta ideilor filosofice asupra operelor autorilor prezentati.
Din punct de vedere al structurii, impartirea in module este menita sa usureze cautarea autorilor si a operelor, fiind un artificiu util cititorilor. 


GEORGE VOLCEANOV
A SURVEY OF ENGLISH LITERATURE FORM BEOWOLF TO JANE AUSTIN Third edition
(ISNB: 978-973-725-831-1, 2007, 248 p., 14,6 lei)
Lucrarea se adreseaza turutor studentilor facultatilor filologice si a fost alcatuit asemeni unui studiu al evolutiei formelor si stilurilor literare pe parcursul mai multor perioade istorice. Intentia autorului este aceea ce a oferi studentilor sai cunostinte pe baza unor perspective critice si interpretative ale literaturii.
Printre metodele prezentate mentionam: metoda formalista si stilistica, metoda istorico-bibliografica si cea generica, meotode care sunt insotite de multiple referinte literare.

DOMNICA ŞERBAN, RALUCA HATAGAN, DENISA DRĂGUŞIN
ENGLISH SYNTAX WORKBOOK
(2007, ISBN: 978-973-725-830-4, 164 p., 11,2 lei)
Lucrarea trateaza, din perspectiva teoretica şi practica, domeniul sintaxei limbii engleze.
Este structurata in patru sectiuni: primele trei contin aspecte teoretice – concepte de baza, definitii, explicatii, iar cea de-a patra sectiune cuprinde un set de exercitii, care ilustreaza practic teoria explicata anterior in carte.
Volumul este util tuturor celor care doresc sa aprofundeze sintaxa engleza.

ION MURĂREŢ SYNTAXE II
DE LA PHRASE SIMPLE A LA PHRASE COMPLEXE Deuxieme edition
(2007, ISBN 978-973-725-791-8 general, 978-973-725-832-8 vol. 2, 164 p., 14 lei)
Lucrarea este o incursiune in domeniul sintaxei, pornind de la definitie, caracteristicile propozitiei, functiile ei sintactice, structura sintactica a propozitiei simple, structurile sale fundamentale, precum si tipurile de propozitii.
Contine o ampla bibliografie si este utila tuturor celor care doresc sa aprofundeze gramatica limbii franceze.

TEODORA CRISTEA
STRATEGIES DE LA TRADUCTION
(2007, ISBN 978-973-725-863-2, editia a III-a, 196 p., 17,5 lei)
Abordarea stiintifica si detaliata a teoriilor si strategiilor traducerii reprezinta o necesitate, in viziunea autoarei, care a pornit de la ideea ca, in ciuda folosirii frecvente a traducerilor in special in invatamant, atat ca modalitate de invatare a unei limbi straine, cat si ca instrument de evaluare, nu exista un sistem coerent de practica a traducerii.
Lucrarea devine, astfel, o baza de studiu si un instrument necesar de lucru celor care aspira la profesia de traducator.

ADINA MIHAELA BARBU, SEBASTIAN CHIRIMBU
ENGLISH LANGUAGE FOR DAILY USE
(2007, (10)973-725-611-5 (13)978-973-725-611-9, 256 p., 13,5 lei)
Lucrarea reprezinta un manual de studiu care se adreseaza studentilor facultatilor nefilologice.
Cartea reia si aprofundeaza notiunile de limba engleza generala pe care le presupune un nivel intermediar de cunostinte si care poate constitui ulterior baza cursurilor de limbaje specializate.
Manualul acopera o larga diversitate tematica legata de discursul cotidian (omul, familia, educatia, dezvoltarea profesionala, moduri de petrecere a timpului liber, media, comunicare, cat si aspecte legate de Uniunea Europeana), oferind notiuni de lexic, dar si de gramatica.

ELENA BĂLAN-OSIAC
LIMBA SPANIOLĂ CONTEMPORANĂ Fonetica, fonologie, morfologie
(2007, (10)973-725-720-0 (13)978-973-725-720-8, 344 p., 16,4 lei)
Lucrarea cuprinde notiuni de fonetica, fonologie, ortografie si morfologie, explicate in detaliu si insotite de numeroase exemple.
Prima parte a lucrarii abordeaza aspecte ale foneticii si fonologiei specifice si normele de ortografie ale limbii spaniole contemporane, stabilite recent de Academia Regala Spaniola si de celelalte Academii ale tarilor unde spaniola este folosita ca limba oficiala.
Partea a doua este dedicata morfologiei, unde sunt analizate si prezentate: grupul nominal, grupul verbal, cuvintele de legatura.
Referintele bibliografice finale sunt constituite din lucrari de referinta, clasice, traditionale, dar si moderne, apartinand unor personalitati de prestigiu din domeniul lingvisticii aplicate. 


MONICA SAVA
LITERATURA ESPAÑOLA Edad media. Prerrenacimiento
(2007, 978-973-725-388-4, 224 p., 16,4 lei)
Lucrarea este un curs de literatura spaniola, util studentilor hispanisti.
Pe baza bibliografiei mentionate, se fac referiri succinte cu privire la literatura spaniola, de la inceputuri pana in secolul al XVI-lea, cartea fiind structurata pe capitole ce prezinta evolutia fiecarui gen literar in parte.
De asemenea, operele autorilor prezentati sunt ilustrate prin numeroase exemple.

ILINCA CRĂINICEANU
ELEMENTS OF ENGLISH MORPHOLOGY
(2007, ISBN: 978-973-725-759-8, 200 p., 11,9 lei)
Lucrarea trateaza problematica morfologiei limbii engleze, pornind de la categoriile lexicale si gramaticale si continuand cu genul, numarul, cazurile substantivului, aspectele verbului, timpurile verbale, modurile si exprimarea modalitatii prin intermediul verbelor modale.
Teoria expusa este insotita de numeroase exemple sugestive, utile celor care studiaza materialul.
In finalul lucrarii exista o ampla bibliografie.

TEODORA CRISTEA
STRUCTURES SIGNIFIANTES ET RELATIONS SÉMANTIQUES EN FRANÇAIS CONTEMPORAIN Ediþia a III-a
(2007, (10)973-725-653-0 (13)978-973-725-653-9, 240 p., 23,6 lei) Lucrarea, de inalt continut stiintific, reprezinta un studiu asupra frazei si a componentilor ei, la nivel lexical, de la semantica la fraza si parafraza. Intr-o prima sectiune, introductiva, sunt prezentate notiunile fundamentale cu care se opereaza in domeniul semanticii, o a doua sectiune este consacrata semanticii lexemului, a treia trateaza semantica frazei, abordand problema gramaticienilor axati in domeniul semanticii si lexicologiei, pentru a incheia cu o teorie aprofundata a frazei si a parafrazei, analizate atat din punct de vedere lingvistic, cu o acribie stiintifica, cat si din punct de vedere literar.
Lucrarea contine, dupa fiecare capitol, o selectie a principalelor idei de retinut, subiecte pentru seminar si o bibliografie suplimentara.
Cartea se adreseaza tuturor studentilor de la facultatile filologice, dar si tuturor celor interesati de domeniul limbii franceze contemporane.

JANETA DRĂGHICESCU, EMILIA BONDREA, TAMARA CEBAN, ANCA DOROBANŢU
ÉLÉMENTS DE PHONÉTIQUE FRANÇAISE. NOTIONS DE LEXICOLOGIE FRANÇAISE
(2007, ISBN: 978-973-725-733-8, 192 p.)
Lucrarea isi propune sa initieze pe cei interesati de limba franceza in fonetica si lexicologie, prezentand, in sinteza, ansamblul aspectelor sistemului fonetic si cel al lexicului.
Cartea este structurata in doua parti: FONETICA si LEXICOLOGIE, la care se adauga exercitii si bibliografie.
Este utila, in primul rand, studentilor filologi, dar si celor de la facultatile la care se studiaza limba franceza, profesionistilor si specialistilor in domeniu.

DESPINA CHIRIMBU, SEBASTIAN CHIRIMBU
INSTITUTIONAL DISCOURSE. THE EUROPEAN UNION Editia a II-a
(2007, ISBN: 978-973-725-803-8, 168 pag., 10,8 lei)
Aceasta carte este o incercare de a instrui studentii de la Facultatea de Relatii Internationale si Studii Europene, dar si pe ceilalti cititori asupra Uniunii Europene, din punctul de vedere al institutiilor, fondurilor si drepturilor, printr-un volum concis si la obiect care isi propune sa imbunatateasca capacitatea de comunicare.
Manualul ofera atat o parte teoretica in care limbajul specific documentelor si institutiilor Uniunii Europene este dezvoltat, dar si posibilitatea de a pune in practica notiunile noi, prin intermediul aplicatiilor, exercitiilor, grilelor.
Pentru a inlesni intelegerea acestui discurs formal autorii adauga la sfarsitul cartii doua dictionare care cuprind termenii importanti studiului: un dictionar englez – roman si un dictionar roman – englez.
vezi cuprins


FLORICA DUTA
LINGUA ITALIANA CONTEMPORANEA SINTASSI
(2007, 200 p., ISBN 978-973-725-760-4, 13,3 lei)
Lucrarea prezinta principalele caracteristici ale sintaxei limbii italiene contemporane, de la analiza frazei (fraza verbala, nominala, enuntiativa, interogativa directa, exclamativa, subiectul, predicatul, atributul, complementul), la coordonarea frazei, subordonatele in fraza.
Lucrarea beneficiaza de un set de exercitii pentru fiecare tema tratata.
Se adreseaza studentilor de la facultatile de limbi si literaturi straine, dar si celor interesati sa stapaneasca perfect limba italiana.

RODICA ŞTEFAN
ENGLISH LANGUAGE FOR DIPLOMACY Applications. Intermediate Level Second Edition - Revised
(2007, 144 p., ISBN 978-973-725-793-2, 10,7 lei)
Lucrarea reprezinta un discurs adaptat limbii engleze contemporane specializate, fiind analizate elementele definitorii ale discursului diplomatic: organizatiile internationale, institutiile europene, structura NATO, ONU.
Lucrarea contine o parte strict gramaticala, cu aplicatii asupra partilor esentiale din gramatica enleze (Negatia, timpurile verbale, modurile verbale, adverbele etc.), dar aplicate la limba engleza – discurs diplomatic.
Cautare
Calendar
«  November 2019  »
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930