Thursday, 11.21.2019, 9:23 PMWelcome Guest | RSS
UNIVERSITATEA SPIRU HARET CENTRUL TEHNOLOGIC CLUJ-NAPOCA
Meniu
Poll
Rate my site
Total of answers: 79
Statistici

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Intrare

ISTORIE


Apariţii 2009


ELENA IULIANA LACHE
RELAŢII INTERNAŢIONALE ÎN PERIOADA RĂZBOIULUI RECE
(ISBN 978-973-163-448-7, 220 p., 19,9 lei)
Războiul Rece este definit, în primul rând, ca un conflict care începe după al Doilea Război Mondial prin confruntarea superputerilor – Uniunea Sovietică şi Statele Unite ale Americii –, continuă cu aceea a alianţelor lor politico-militare, se extinde în ciocnirile prin interpuşi şi Lumea a Treia sau intervenţii proprii.
Sunt prezentate, cronologic şi tematic originile şi declanşarea Războiului Rece, precum şi implicaţiile acestuia în viaţa internaţională. Principalele probleme/întrebări ce se regăsesc în conţinutul lucrării şi la care se oferă şi răspunsuri pe baza literaturii de specialitate, româneşti sau străine, inclusiv a documentelor aferente temei, sunt: Cum a început Războiul Rece şi care sunt caracteristicile lui? Care au fost principalele faze ale perioadei Războiului Rece, cu momentele şi aspectele lor definitorii? Cum s-au construit blocurile politico-militare opuse? Cum au fost provocate crizele proprii Războiului Rece?


MIHAIL OPRIŢESCU
ECONOMIA ROMÂNEASCĂ ÎN EPOCA MODERNĂ

(ISBN 978-973-163-431-9, 156 p., 16,8 lei)
Referirile pe care cursul le face la evoluţia economico-socială a societăţii noastre, de-a lungul unui secol, relevă, celui ce parcurge paginile acestei lucrări, principalii factori care au creat premisele modernizării economiei româneşti. Cele şapte capitole ale volumului tratează, rând pe rând, „Evoluţiile economice în Europa”, „Economia la începutul epocii moderne. Tratatul de la Adrianopol şi Regulamentele Organice”, „Evoluţii economice în Principate în epoca regulamentară”, „Economie şi reforme în anii domniei lui Alexandru Ioan Cuza”, precum şi „Economia în anii 1866-1877” sau „în perioada 1878-1914”, cât şi „în anii Primului Război Mondial”. Datele economice, la care lucrarea face referire şi care sunt argumente pentru afirmaţiile pe care cursul le promovează, demonstrează faptul că în perioada 1859-1914 s-au pus bazele instituţionalizării economiei de piaţă în România. Mai mult chiar, putem spune că au fost promovate instituţii de factură occidentală, iar prin elaborarea unei legislaţii economice moderne, s-a luat o opţiune serioasă pentru formarea structurilor capitaliste, în special, în domeniul transporturilor feroviare, în cel financiar şi, nu în ultimul rând, în sectorul industrial. 

NICOLAE ISAR
ISTORIA MODERNĂ A ROMÂNILOR III 1878-1918

(ISBN 973-725-239-X (general), 978-973-163-404-3 (III), 136 p., 18,9 lei)
Autorul tratează principalele probleme ale istoriei românilor în perioada menţionată, şi anume: viaţa politică din România; modernizarea României în plan social-economic; contradicţiile în acest proces; situaţia provinciilor româneşti din afara Vechiului Regat; participarea României la primul Război Mondial ş.a. Cursul universitar este însoţit de o amplă bibliografie de specialitate.

LIGIA BÂRZU, RODICA URSU NANIU
ISTORIA UNIVERSALĂ VECHE ISTORIA ORIENTULUI ANTIC ediţia a III-a
(ISBN 978-973-163-407-4, 228 p., 26 lei)
După ce analizează condiţiile generale ale apariţiei statului în Orient, definind totodată tipurile de stat orientale şi natura puterii regale, lucrarea caracterizează principalele aspecte ale evoluţiei istorice a statelor din Orientul Antic – economice, sociale, culturale, statale ş.a.; sunt avute în vedere Egiptul, Mesopotamia, Canaanul, Hatti şi Mitanni, India, China, Iranul, Regatul Urartu, Imperiul Kushan.
Lucrarea mai cuprinde, pentru fiecare capitol: întrebări recapitulative, teme de referate; bibliografie selectivă.

Apariţii 2008

TEODORA STĂNESCU-STANCIU
STRUCTURI POLITICE ÎN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE SUD-EST (1918-2000) Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită
(ISBN 978-973-163-284-1, 260 p.)
Volumul constituie o analiză atentă a importantelor mutaţii teritoriale, politice, demografice şi istorice petrecute în secolul al XX-lea în Europa Centrală şi de Sud-Est. Sunt disecate cu o mână sigură evenimentele politice, frământările care au făcut din teritoriul european un spaţiu al unor evenimente extrem de importante pentru soarta popoarelor din această parte a lumii, dar şi pentru evoluţia unor regimuri politice al căror impact mondial a fost teribil.
Se discută, de pildă, despre mutaţiile şi dinamica structurilor politice ale acestei zone în timpul celui de Al Doilea Război Mondial, dar şi în perioada anilor 1945-1948. Sunt oferite dezbaterii studenţilor, bunăoară, date şi realităţi ale perioadei staliniste şi comuniste care au caracterizat statele din această parte a Europei timp de mai bine de 50 de ani, după cum sunt înfăţişate manifestările politice ale anilor ’80, cu reformele iniţiate de Moscova şi rezonanţa acestora în Europa comunistă.
Momentul 1989 se bucură de o documentată tratare şi interpretare, revenirea la structurile politice democratice fiind cercetată în detaliu, cu argumentele unei analize comparative, atunci când studiul ia în discuţie soarta şi statutul ţărilor europene care au reuşit să se emancipeze, din acel moment, de sub regimul comunist.

MIOARA TURCU
CONSERVAREA PIESELOR DE MUZEU
(ISBN 978-973-163-089-2, 136 p) \
Lucrarea se adresează studenţilor Facultăţii de Istorie, şi nu numai, şi abordează una dintre cele trei funcţii ale muzeului, şi anume conservarea. Printre factorii cei mai importanţi în conservarea pieselor de muzeu se numără temperatura, poluarea, lumina şi umiditatea, fiecare dintre aceştia fiind trataţi pe larg în capitole distincte. De asemenea, autoarea nu uită să trateze subiecte precum asigurarea securităţii muzeului, paza contra incendiilor, prevenirea degradării biologice, spaţiul muzeal etc.
 
CONSTANTIN OLTEANU
RELAŢIILE MILITARE EXTERNE ALE ROMÂNIEI ÎN SECOLELE XIX-XX
(ISBN 978-973-163-080-9, 240 p)
Structurat pe unsprezece capitole, cursul are ca obiectiv principal contribuţia la întregirea cunoştinţelor studenţilor în legătură cu aspectele esenţiale ale complexei problematici referitoare la relaţiile militare externe ale României în epocile modernă şi contemporană, ca latură distinctă a politicii externe a ţării.
În volum sunt evidenţiate, în proporţii adecvate, obiectivele politicii militare externe româneşti în fiecare epocă istorică din spaţiul cronologic menţionat, mijloacele, formele şi modelele utilizate de instituţia militară pentru exercitarea atribuţiilor ce îi revin în sfera diplomaţiei militare, în dinamica lor în timp.
 
OLTEANU CONSTANTIN
INSTITUŢII ALE ROMÂNIEI MODERNE ŞI CONTEMPORANE
(ISBN 978-973-163-254-4, 304 p)
Volumul de faţă tratează evoluţia principalelor instituţii ale României în epocile modernă şi contemporană, reprezentând o înmănunchere de minimonografii, conţinutul său fiind centrat pe ideea fundamentală conform căreia toate instituţiile contribuie la realizarea obiectivelor statului din epoca istorică dată. Fiecare instituţie este înfăţişată în dinamica ei, în proporţii adecvate, în funcţie de importanţa sa în istoria ţării noastre de-a lungul secolelor XIX şi XX. Autorul nu şi-a propus o prezentare exhaustivă, ci o abordare selectivă a activităţii acestora care să permită cititorilor să se edifice asupra genezei, locului şi rolului lor în societatea românească, precum şi a raporturilor cu instituţii similare din alte ţări.
Lucrarea este structurată pe 9 capitole. Instituţii şi forme de guvernământ; Instituţii cu caracter legislativ; Instituţii cu caracter executiv-administrativ; Justiţia; Instituţii de învăţământ, de ştiinţă şi de cercetare; Biserica; Instituţii de apărare, ordine publică, siguranţă naţională; Mass-media; Educaţie fizică şi sport.

LIGIA BÂRZU, RODICA URSU-NANIU, FLORICA BOHÎLŢEA-MIHUŢ
CREDINŢE ŞI PRACTICI RELIGIOASE ÎN EUROPA PREISTORICĂ ŞI ANTICHITATEA GRECO-ROMANĂ Ediţia a II-a
(ISBN 978-973-163-203-2, 276 p)
Lucrarea este dedicată religiei, analizată din perspectivă istorică, din preistorie – pentru întreaga Europă –, până la sfârşitul perioadei antice – acoperind zona greco-romană.
Cartea conţine şi numeroase texte din operele poeţilor şi scriitorilor antici, relevante pentru a ilustra credinţele şi practicile religioase ale popoarelor din vechime.
 
DORU BRATU
REVOLUŢIILE LUMII MODERNE

(ISBN 978-973-163-006-9, 124 p)
Prelegerile de istorie modernă universală cuprinse în carte înfăţişează în esenţă marile mişcări revoluţionare care au definit evoluţia istorică în perioada dintre jumătatea secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XX-lea. După ce lămureşte unele concepte, precum: modernitate, capitalism, burghezie, clasă muncitoare, revoluţie demografică ş.a., autorul tratează: Revoluţia în Ţările de Jos (Olanda); revoluţia engleză; naşterea SUA; revoluţia franceză; revoluţiile europene din anii 1820-1832; revoluţia hispano-americană; revoluţiile din 1848-1849 în Europa. Cartea are şi o amplă bibliografie de specialitate, adresându-se studenţilor din facultăţile de istorie, dar şi altor cititori interesaţi de problematica abordată.

 
BRATU DORU
CONSTITUIREA ŞI EVOLUŢIA STATELOR NAŢIONALE secolul al XIX-lea – 1918
(ISBN 978-973-163-258-2, 188 p.)
Cursul universitar cu acest titlu, reunind prelegerile de istorie modernă universală ţinute de autor, tratează o perioadă de maximă importanţă în formarea şi dezvoltarea statelor naţionale. Sunt examinate principalele momente ale acestui proces istoric şi contextul internaţional şi regional în care ele s-au produs. Astfel, capitolele cărţii abordează: Europa secolului al XIX-lea; unificarea Italiei şi evoluţia statului italian între 1870 şi 1914; unificarea Germaniei şi Imperiul german (1871-1914); puterile mondiale; evoluţiile statale în restul Europei în a doua jumătate a secolului XIX şi la începutul secolului XX; evoluţiile în vechile centre de civilizaţie din afara Europei; ascensiunea unor noi mari puteri; Primul Război mondial (1914-1918). Cartea cuprinde şi o amplă bibliografie de specialitate.

LIGIA BÂRZU, RODICA URSU NANIU, FLORICA BOHÎLŢEA MIHUŢ
ISTORIA GRECIEI ANTICE Ediţia a III-a
(ISBN 978-973-163-202-5, 200 p) Lucrarea prezintă istoria Greciei antice, leagăn al civilizaţiei omenirii.
Sunt tratate probleme de geografie istorică, populaţii, limbi şi dialecte, culturi preistorice în Grecia, Creta şi Micene, formarea statelor greceşti, tipuri de state, colonizarea greacă, modele de guvernare în Grecia antică, confruntări militare în lumea greacă în secolele V-VI î.H., perioada lui Alexandru cel Mare, forme de asociere în lumea greacă, precum şi aspecte ale culturii greceşti.
Lectura acestei cărţi este deosebit de interesantă şi instructivă pentru toţi cei interesaţi de istoria şi cultura şi civilizaţia greacă.
 
ECATERINA LUNG, GHEORGHE ZBUCHEA
CIVILIZAŢIE ŞI CULTURĂ ÎN EVUL MEDIU
(ISBN 978-973-163-270-4, 256 p)
Lucrarea destinată, îndeosebi, studenţilor, poate fi considerată şi o introducere în domeniu „pentru cei care doresc să aprofundeze cunoaşterea unui trecut pe care se bazează în mare măsură realităţi ale prezentului”.
În esenţă, volumul urmăreşte evoluţia societăţii europene, a proceselor şi fenomenelor caracteristice acesteia în secolele al XV-lea şi al XVI-lea şi în prima jumătate a sec. al XVII-lea. Este perioada care marchează trecerea de la lumea medievală spre modernitate. O atenţie specială se acordă, importantelor transformări culturale ale perioadei cercetate, care s-a aflat sub influenţa Renaşterii şi a Reformei religioase, momente semnificative şi definitorii pentru spiritualitatea europeană şi nu numai.
Autorii prezintă, de asemenea, civilizaţiile extraeuropene (din Africa, Asia sau America), oferind date necesare explicării şi înţelegerii, nu numai a evoluţiei acestora, ci şi a complexelor interacţiuni născute, de-a lungul timpului, între Europa şi populaţiile aflate în celelalte zone ale globului, în sec. XV-XVI.
Manualul oferă, în finalul, o listă cu lucrări de referinţă, esenţiale, pentru cei care intenţionează să-şi completeze informaţia despre perioada analizată.

GHEORGHE ZBUCHEA,CONSTANTIN BUCHET
ROMÂNII DIN AFARA GRANIŢELOR ROMÂNIEI
(ISBN 978-973-163-168-4, 216 p)
Într-o carte de mare originalitate, autorii analizează situaţia celor peste 30 de milioane de români, risipiţi în toate spaţiile geografice – din Europa până în Australia, din Extremul Orient până în „Lumea Nouă” a celor două Americi. Sunt evidenţiate date esenţiale ale istoriei exilului românesc, ale emigraţiei şi diasporei românilor, contribuţia românilor de peste hotare la înfăptuirea idealurilor naţionale, la păstrarea spiritului identitar, a limbii şi culturii naţionale, a tradiţiilor poporului român. Cartea mai cuprinde Anexe şi o amplă Bibliografie de specialitate în domeniu.
 
IOAN SCURTU
CIVILIZAŢIA ROMÂNEASCĂ INTERBELICĂ (1918-1940)
(ISBN 978-973-163-165-3, 200 p)
Autorul tratează principalele aspecte ale civilizaţiei româneşti în perioada 1918-1940, printre care: activităţi economice şi intelectuale; venituri şi cheltuieli; viaţa şi sănătatea; şcoala şi biserica; timpul liber; românii şi politica. Cartea mai cuprinde şi o listă de lucrări consacrate aceluiaşi domeniu de cercetare.
Lucrarea se adresează studenţilor de la facultăţile de istorie, ca şi specialiştilor, cercetătorilor, tuturor celor interesaţi de tematica abordată.
 
ALESANDRU DUŢU
EVOLUŢII DIPLOMATICE ŞI TERITORIALE ÎN EUROPA ÎN SECOLELE XIX-XX
(ISBN 978-973-163-183-7, 332 p)
Cursul universitar analizează situaţia geopolitică şi geostrategică din Europa secolelor XIX-XX, schimbările intervenite pe plan diplomatic, militar, teritorial în această perioadă, caracteristicile fundamentale ale politicii marilor puteri europene. Sunt tratate aprofundat evoluţiile din timpul celor două războaie mondiale, relaţiile diplomatice şi militare în timpul „războiului rece” şi după încetarea acestuia, evoluţiile în cadrul NATO, coordonate de bază ale integrării europene, schimbările revoluţionare pe continent după 1989 ş.a.
Lucrarea se adresează studenţilor facultăţilor de istorie, în primul rând, dar şi cercetătorilor în domeniu, altor categorii de cititori interesaţi. Cartea oferă o amplă bibliografie de specialitate, deosebit de utilă pentru înţelegerea problematicii abordate.
 

Apariţii 2007

TEODORA STĂNESCU-STANCIU
ISTORIA INTEGRĂRII EUROPENE
(ISBN 978-973-725-998-1, 200 p)
Lucrarea abordează problematica integrării europene atât din perspectiva ţărilor candidate, cât şi a Uniunii Europene. Ea prezintă pe de o parte parcursul statelor din Europa centrală şi orientală, de la căderea comunismului până la aderarea acestora la structurile europene, iar pe de altă parte, evoluţia instituţiilor europene, exemplul României constituind un studiu de caz al acestui proces. Istoria integrării europene se prezintă ca un instrument util de lucru şi prin modul în care a fost concepută, fiecare capitol al cărţii fiind însoţit de o bibliografie şi de un ansamblu de texte de comentat.

ALESANDRU DUŢU
ROMÂNIA ÎN ISTORIA SECOLULUI XX
(ISBN 978-973-163-003-8, 228 p)
Lucrarea prezintă etapele istorice pe care le-a parcurs România de la stadiul de stat naţional modern şi independent până în prezent, în zorii secolului XXI, odată cu asumarea valorilor democratice occidentale şi accelerarea procesului de modernizare, când a devenit membră cu drepturi depline a Alianţei Nord-Atlantice (martie 2004) şi membră a Uniunii Europene (ianuarie 2007).

ECATERINA LUNG
MENTALITĂŢI ŞI CULTURĂ ÎN EVUL MEDIU
(ISBN 978-973-725-997-4, 208 p)
Lucrarea îşi propune să ofere studenţilor de la facultăţile de istorie, dar şi publicului larg, interesat să cunoască evoluţiile mai recente din interiorul disciplinei istorice, o introducere în problematica mentalităţilor, în general, şi a celor medievale, în special.
În prima parte a acestei lucrări, se prezintă evoluţiile istoriografice din ultimele decenii, pentru a arăta felul în care mentalităţile se constituie ca un subiect legitim al cercetărilor istorice precum şi alte demersuri, înrudite cu istoria mentalităţilor sau derivate, într-o anume măsură, din aceasta.
În partea a doua, sunt analizate unele aspecte ale reprezentărilor sociale şi ale imaginarului colectiv revelatoare pentru mentalităţile medievale.
Pe lângă informaţiile teoretice care pot fi găsite în paginile lucrării, autoarea prezintă o serie de documente care revelă cadrele existenţei medievale şi reprezentări ale acestora.
 
ECATERINA LUNG, GHEORGHE ZBUCHEA
STRUCTURI ETNO-POLITICE ŞI ECONOMICO-SOCIALE ÎN EVUL MEDIU EUROPA MEDIEVALĂ (SECOLELE V-XV)
(ISBN: 978-973-725-996-7, 316 p)
Lucrarea, gândită ca un manual universitar, reprezintă o introducere în istoria politică, socială, economică şi culturală a Evului Mediu european. Structurată cronologic, aceasta abordează problematica studiului epocii medievale din perspectivă comparativă şi explicativă. Occidentul şi Orientul medieval sunt prezentate în paralel, oglindindu-se unul pe celălalt, unul în celălalt. Însoţită de o bogată bibliografie, lucrarea este un instrument util pentru studiul perioadei istorice medievale europene.

MIHAIL M. ANDREESCU
INTRODUCERE IN STUDIUL ISTORIEI SI AL STIINTELOR AUXILIARE
(2007, ISBN 978-973-725-836-6, 316 p., 19 lei)
Cursul de fata nu isi propune sa faca o prezentare amanuntita a stiintelor auxiliare ale istoriei (arheologia, arhitectura, arhivistica, lingvistica, muzeologia s.a.), ci doar o prezentare generala, succinta a acestora, evidentiind rolul lor in istorie, dar si in alte domenii. De aceea, lucrarea de fata nu se adreseaza doar studentilor de la istorie, ci si de la alte facultati, ea capatand un caracter mult mai larg.
Prezentarea problemelor aflate in discutie in aceasta carte este una doar teoretica, nu si practica.

MIRCEA NEGRU
EUROPA IN PERIOADA MARILOR MIGRAŢII (SECOLELE III-V)
(2007, 978-973-725-728-4, 208 p., 14 lei) Lucrarea constituie un studiu aprofundat al temei migratiilor in secolele III-V. Este structurata in sase capitole, in primul capitol, cu rol introductiv, sunt prezentate dezbaterile legate de problema perioadei migratiilor, principalele izvoare scrise si contributiile reprezentative la istoriografia temei.
Sunt prezentate principalele aspecte ale crizei secolului al III-lea in Imperiul Roman in contextul declansarii marilor migratii, in planul vietii politico-militare, economice, sociale si morale, culturale, precum si masurile de iesire din criza, initiate de imparatii Diocletian si Constantin cel Mare. Sunt analizate principalele schimbari in configuratia etnoculturala a continentului, geneza popoarelor neolatine, configurarea popoarelor germanice, a contextului istoriei unice.
Lucrarea se adreseaza, in special, tuturor studentilor de la facultatile de istorie, filosofie si, in general, tuturor celor interesati de acest domeniu.


NICOLAE ISAR
RELAŢIILE STAT-BISERICĂ IN ROMÂNIA MODERNĂ (1821-1914) Sinteza si culegere de texte
(2007, ISBN: 978-9073-725-682-9, 280 p., 18,4 lei) Lucrarea reprezinta un studiu crestomatic asupra relatiilor Stat-Biserica in Romania Moderna (1821-1914), cu o privire de ansamblu asupra evolutiei acestor raporturi, tratate cu acribie, in paralel cu texte fundamentale (diverse extrase din Regulamentul Organic al Ţarii Romanesti, fragmente de discursuri ale unor personalitati ale epocii, legi, decrete, mesaje regale si scrisori, decizii). Cartea contine si o lista cu demnitari ai statului si inalti ierarhi ai bisericii si un mic glosar.

IOAN SCURTU
ISTORIA CONTEMPORANA A ROMANIEI (1918-2007)
(ISBN: 978-973-725-841-0, 2007, 224 p., 13,9 lei)
Lucrarea trateaza 11 teme majore ale istoriei contemporane a Romaniei (anii 1938-2007) printre care: Noul cadru de evolutie a Romaniei dupa 1918; Dinamica economiei nationale; Viata politica; Politica externa a Romaniei in perioada interbelica; Romania in anii celui de al doilea razboi mondial; Romania in anii 1958-1964; Societatea romaneasca in perioada 1964-1974; Anii cultului personalitatii; Evolutii dupa Revolutia din Decembrie 1989 ş.a.
Cautare
Calendar
«  November 2019  »
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930