Thursday, 11.21.2019, 9:58 PMWelcome Guest | RSS
UNIVERSITATEA SPIRU HARET CENTRUL TEHNOLOGIC CLUJ-NAPOCA
Meniu
Poll
Rate my site
Total of answers: 79
Statistici

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Intrare

ECONOMIE


Apariţii 2009


LUMINIŢA IONESCU (coordonator), LUCIAN-DOREL ILINCUŢĂ, FLOAREA GEORGESCU
CONTABILITATEA APROFUNDATĂ A SOCIETĂŢILOR COMERCIALE
(ISBN 978-973-163-440-1, 244 p., 32 lei)
Concepută în concordanţă cu prevederile Directivelor Europene şi ale Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, lucrarea cuprinde o abordare modernă cu caracter de cercetare ştiinţifică cu privire la contabilitatea lichidărilor, achiziţiilor, fuziunilor de societăţi comerciale. La această problematică se adaugă elemente privind contabilitatea consolidată a societăţilor comerciale.
În cuprinsul lucrării sunt prezentate atât elemente teoretice, cât şi studii de caz, inspirate din activitatea practică a societăţilor comerciale.

DRAGOŞ GABRIEL POPESCU, NICOLAE IONESCU
MANAGEMENTUL INOVĂRII
(ISBN 978-973-163-441-8, 148 p., 16,3 lei)
Structurată în şapte capitole, lucrarea defineşte conceptele de tehnologie şi inovare, şi, de asemenea, prezintă procesele şi strategiile tehnologice, tehnicile şi metodele de stimulare a creativităţii şi inovării, fără a omite evaluarea şi previziunea tehnologică, transferul tehnologic sau managementul proprietăţii intelectuale.

EDUARD IONESCU
GESTIUNEA PORTOFOLIILOR
(ISBN 978-973-163-442-5, 172 p., 17,5 lei)
Amploarea inovaţiei şi a transformărilor structurale în sistemul financiar al ţărilor dezvoltate a fost fără precedent: au apărut noi instrumente financiare, s-au creat noi pieţe de negociere şi au apărut noi reglementări.
Disciplina Gestiunea portofoliilor are drept scop prezentarea principalelor aspecte referitoare la caracteristicile de bază ale titlurilor financiare şi ale portofoliilor, considerente generale privind comportamentul investitorilor, eficienţa pieţei financiare, tehnici de acoperire împotriva riscurilor, probleme privind impactul asimetriei de informaţii în gestiunea portofoliului.

MARIUS VORNICEANU, ALEXANDRU COSTACHE
FISCALITATE
(ISBN 978-973-163-380-0, 252 p., 23,5 lei)
Lucrarea este structurată într-o manieră în care succesiunea informaţiilor oferite permite atingerea graduală a scopului propus – înţelegerea şi însuşirea unor cunoştinţe solide referitoare la: sistemul fiscal din România, evaziunea fiscală, principalele atribuţii ale Ministerului Finanţelor Publice şi ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, sfera de aplicare a Codului de procedură fiscală, principalele prevederi referitoare la organizarea şi realizarea inspecţiei fiscale, prevederile legale referitoare la realizarea celor mai importante atribuţii ale administraţiei fiscale: colectarea creanţelor fiscale, prezentarea impozitelor şi taxelor reglementate de Codul fiscal.
În cadrul fiecărui capitol sunt prezentate obiective şi concepte­-cheie – menite să sublinieze noţiunile teoretice de bază –, precum şi teste de verificare.

ILIE MIHAI
MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR BANCARE
(ISBN 978-973-163-439-5, 188 p., 24,3 lei)
Lucrarea îşi propune familiarizarea studenţilor de profil financiar-bancar cu cele mai avansate cunoştinţe, tehnici şi metode de management al principalelor activităţi bancare care se desfăşoară în instituţiile de credit.
Autorul tratează teme precum analiza activităţii clienţilor pe baza bilanţului, managementul activelor şi pasivelor băncii, al operaţiunilor cu şi fără numerar şi cel al riscurilor în activitatea bancară, fiecare capitol incluzând, la final, studii de caz cu probleme rezolvate, menite să ajute înţelegerea teoriei de către cititorul interesat.

LUISE MLADEN
MODELAREA DECIZIEI FINANCIAR-MONETARE
(ISBN 978-973-163-364-0, 172 p., 18 lei)
Cursul cuprinde o serie de aspecte privind decizia de consum, decizia de producţie, decizia de investiţii, preţul de echilibru, precum şi o serie de elemente cu privire la echilibrul macroeconomic şi efectele ce pot fi generate de politicile economice (în special, cele financiar-monetare) asupra acestui echilibru.
Prin natura aspectelor abordate, manualul face referire la multe dintre problemele de decizie care apar atât la nivelul microeconomic, cât şi macroeconomic şi oferă soluţii cu caracter general care, ulterior, pot fi particularizate în funcţie de condiţiile date.
Alături de teorie, cartea oferă o serie de aplicaţii care se constituie într-un instrument deosebit de util pentru înţelegerea de către cititor a problematicii modelării economice. Nu de puţine ori, înţelegerea corectă şi deplină a funcţionării unui model se realizează mai facil prin folosirea calculului numeric.

MARINICĂ DOBRIN
CONTABILITATE. BAZE ŞI PROCEDURI O ABORDARE INTEGRATĂ MODERNĂ ediţia a III-a, revăzută şi adăugită
(ISBN 978-973-163-437-1, 352 p., 31,6 lei)
Accelerarea procesului de privatizare, dezvoltarea pieţei de capital şi a economiei au impus o dezvoltare continuă a sistemului de contabilitate românesc, urmărindu-se o cât mai bună armonizare cu prevederile Directivelor Europene şi ale Standardelor Internaţionale de Contabilitate.
Cursul oferă fundamentele teoretice şi metodologice ale contabilităţii, aducând în discuţie întrebări, idei, concepte, teze şi soluţii privind organizarea şi funcţionarea contabilităţii.
Prima parte asigură o deschidere pentru teoria şi practica contabilă, iar partea a doua a lucrării oferă informaţiile necesare pentru dezbateri, discuţii şi activităţi didactico-aplicative.
Autorul a reuşit să promoveze: o structură care să simplifice înţelegerea şi iniţierea studenţilor; să aducă la cunoştinţă utilizatorilor de informaţie contabilă efectele pe care tranzacţiile şi alte evenimente le au asupra patrimoniului şi performanţei unei întreprinderi.

TITEL NEGRU
ASIGURĂRI ŞI REASIGURĂRI MODERNE
(ISBN 978-973-163-389-3, 272 p., 29,8 lei)
Rezultat al experienţei autorului în predarea an de an a disciplinelor legate de domeniul asigurărilor, lucrarea reprezintă un real suport în pregătirea de specialitate într-un domeniu atât de vast şi de complex cum este cel al asigurărilor.
În această lucrare, structurată în 14 capitole, în care sunt expuse argumente de ordin teoretic şi practic, autorul urmăreşte, pe de-o parte, să contribuie la îmbogăţirea literaturii de specialitate, iar pe de altă parte, să ofere un suport ştiinţific adecvat celor interesaţi de domeniul asigurărilor şi reasigurărilor.

 
CAMELIA ŞTEFĂNESCU
MANAGEMENTUL INSTITUŢIONAL LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEŢEAN BRAŞOV. ASPECTE DOMINANTE ALE CULTURII ORGANIZAŢIONALE ŞI ORIENTAREA ACESTORA ÎN DIRECŢIA CREŞTERII PERFORMANŢEI ACTIVITĂŢII
(ISBN: 978-973-163-381-7, 252 p., 28 lei)
Volumul este rezultatul unei investigaţii a unui grup de specialişti, cadre didactice, care au urmărit elaborarea unei diagnoze manageriale privind starea culturii organizaţionale la nivelul Consiliului Judeţean Braşov, în raport cu schimbările socio-economice şi administrative produse în societatea românească odată cu integrarea în structurile Uniunii Europene.
Scopul demersului ştiinţific fiind acela de a propune soluţii manageriale viabile privind posibilitatea de a modela cultura organizaţională la nivelul instituţiei investigate, grupul de cercetători a avut drept obiective principale: evaluarea fondului valoric organizaţional, cu accent pe analiza factorilor domi-nanţi ai culturii organizaţionale; analiza modului de implicare a managementului instituţiei în crearea şi dezvoltarea culturii organizaţionale şi, în sfârşit, identifi-carea disfuncţionalităţilor care se manifestă în activitatea Consiliului Judeţean Braşov şi propunerea unor măsuri concrete de perfecţionare a managementului instituţional.
Menţionăm că, rezultatul investigaţiei este o premieră în cadrul cercetării ştiinţifice din ţara noastră.

DALIANA-ECATERINA TASCOVICI
DIDACTICA DISCIPLINELOR ECONOMICE Caiet de seminar
(ISBN 978-973-163-336-7, 56 p., 8,1 lei)
Lucrarea oferă studenţilor un instrument de lucru cu caracter aplica-tiv, care să-i ajute în proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţilor de predare-învăţare a disciplinelor economice.
În evaluarea caietului autoarea a accentuat partea concret-aplicativă, ţinând seama de faptul că explicaţiile generale, teoretice sunt prezentate în cursurile de specialitate.

CAMELIA ŞTEFĂNESCU
METODOLOGIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ÎN MANAGEMENT Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită
(ISBN: 978-973-163-382-4, 168 p., 14,2 lei)
Lucrarea abordează cercetarea ştiinţifică în management din perspectivă teoretico-metodologică şi aplicativă, analizând parcursul şi evoluţia cunoaşterii ştiinţifice în acest domeniu, specificitatea cercetării ştiinţifice manageriale, etapele de realizare a acesteia. Sunt prezentate şi analizate principalele metode, tehnici şi instrumente utilizate în cercetarea ştiinţifică, subliniindu-se specificul, virtuţile şi limitele acestora în cercetarea managerială.

VIORICA FILOFTEIA BRAGA
CONTABILITATE MANAGERIALĂ
(ISBN 978-973-163-338-1, 316 p., 32,7 lei)
Autoarea se dovedeşte preocupată, în primul rând, de formarea şi pregătirea studenţilor de la facultăţile cu profil economic. Prin structurare şi, implicit, prin temele care stau la baza elaborării sale, volumul în discuţie poate fi de un real folos şi masteranzilor şi doctoranzilor, dar şi specialiştilor şi chiar managerilor diferitelor firme sau ai instituţiilor economice.
Teza autoarei este că, în acest moment, contabilitatea managerială are un rol extrem de important în conceperea unor probleme ce trebuie privite printr-o nouă optică, precum: structurarea şi raţionalizarea fluxului informaţional, selectarea şi ierarhizarea informaţiei, caracterul previzional al informaţiei, metodologia unitară de culegere şi prelucrare a informaţiei şi unitatea procesului informaţional-decizional.
Având ca premisă faptul că unii teoreticieni consideră contabilitatea drept „memoria scrisă a vieţii economice”, autoarea volumului îşi structurează demersul în cinci mari capitole: Contabilitatea managerială, componentă de bază a sistemului informaţional, Contabilitatea financiară, sursă de informaţii oferite contabilităţii manageriale, Utilizarea informaţiilor contabilităţii de gestiune în fundamentarea deciziilor manageriale, Gestiune bugetară şi Controlul de gestiune şi auditul intern.

LAURENŢIA GEORGETA AVRAM
MANAGEMENTUL FIRMEI
(ISBN 978-973-163-335-0, 192 p., 23,3 lei)
Într-un moment în care economia de piaţă tinde să se consolideze şi în ţara noastră, un număr tot mai important de specialişti, ei înşişi formaţi în ultimul timp, se arată preocupaţi, datorită, în special, experienţei practice dobândite deja, de a împărtăşi din ceea ce au acumulat şi de a fundamenta şi teoretic „zestrea” adunată. Lor, trebuie să recunoaştem, le-a stat la îndemână şi o bogată bibliografie internaţională. Când autorii unor astfel de demersuri sunt şi cadre didactice, iniţiativa lor a fost şi rămâne o dată în plus demnă de a fi apreciată.
Lucrarea a fost structurată în nouă capitole, toate atacând teme dintre cele mai incitante: Oportunitatea economică. Planul de afaceri şi înfiinţarea firmei; Funcţiile şi principiile manageriale ale firmei ; Structura organizatorică a firmei în managementul internaţional; Managerii, cadre de conducere în firmă; Firma, centrul de decizie managerială; Managementul resurselor umane în context internaţional; Managementul calităţii la nivelul firmei; Etica în afaceri la nivelul firmei şi Cultura organizaţională.
Sinteza elaborată de autoare vizează consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice , armonizarea, cu precădere, a diferitelor forme de pregătire a studenţilor „economişti”, precum şi modelarea deprinderilor acestora, pentru aplicarea metodelor şi tehnicilor oferite de teoria economică, la particularităţile de funcţionare a firmelor.

ION PETRESCU
ESENŢIAL ÎN MANAGEMENTUL PERSONALULUI Ediţia a II-a
(ISBN: 978-973-163-344-2, 504 p., 39,2 lei)
Managementul personalului este o componentă esenţială a managementului organizaţiei.
Managementul personalului ajută pe conducători să aibă o viziune creatoare faţă de problemele cunoaşterii, educaţiei şi instrucţiei angajaţilor, să organizeze şi să conducă cu pricepere activitatea lor. Lucrarea prezintă elemente teoretice, legislaţia, bazele organizatorice şi metodologice privind activitatea managerilor pentru conducerea personalului organizaţiei. În acelaşi timp cartea furnizează o informare cuprinzătoare asupra practicii în managementul personalului.
Autorul porneşte de la ideea de bază că în practica managerială se urmăreşte, în mod deosebit, optimizarea dinamică a activităţii factorului uman, ceea ce implică eliminarea empirismului şi întemeierea întregii activităţi pe recomandările şi analizele ştiinţei.

ION PETRESCU
INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII DURABILE
(ISBN 978-973-163-390-9, 320 p., 27,5 lei)
Lucrarea pune la îndemâna studenţilor o bază teoretică, precum şi metode şi tehnici de înţelegere, dar şi de implementare a soluţiilor care legitimează existenţa unui management al dezvoltării durabile. Volumul, prin felul în care a fost structurat şi prin modul în care au fost analizate toate componentele domeniului tratat, se dovedeşte a fi şi un util instrument de studiu pentru masteranzi şi pentru doctoranzi, dar şi pentru specialiştii şi practicienii preocupaţi de abordarea şi implementarea acestui tip de management în varii domenii de activitate, printre care să numim doar economia, socialul sau ecologia.
Lucrarea, un temeinic şi solid manual didactic, se poate constitui şi într-o pledoarie pentru ca „economiştii şi ecologiştii, toţi cei care s-au înrolat în corpusul de teoreticieni şi practicieni ai gândirii şi acţiunii de management al dezvoltării durabile să fie chemaţi pe această cale să lucreze împreună pentru a modela o nouă economie, o economie suportabilă de către mediu, o eco-economie ca bază a unui proces amplu şi judicios conceput şi realizat de dezvoltarea durabilă”.

LĂCRĂMIOARA HAIDUC HURLOIU, ELENA BURTEA, ODI MIHAELA ZĂRNESCU
MANAGEMENTUL CONTABILITĂŢII SOCIETĂŢILOR COMERCIALE
(ISBN: 978-973-163-264-3, 252 p., 25 lei)
Rolul managementului, al managerului, în general, în funcţionarea societă-ţilor comerciale, indiferent de forma juridică a acestora, cunoaşterea normelor legale care reglementează activitatea contabilă, organizarea optimă a acesteia, utilizarea şi urmărirea permanentă a folosirii mijloacelor financiare pe baza principiului profitului maxim, analiza şi asigurarea necesarului de capital pentru perioada următoare – iată principalele teme abordate în lucrare. Sunt tratate astfel, în lumina legislaţiei actuale şi a normativelor UE, probleme precum: sistemul contabil, ca sursă de informaţii pentru managementul financiar-contabil; metodo-logia de întocmire şi utilizare a formularelor comune privind activitatea financiar-contabilă; managementul proceselor decizionale în această activitate; comporta-mentul managementului financiar în condiţii de criză ş.a.

ELENA DOVAL
ANALIZA STRATEGICĂ A MEDIULUI CONCURENŢIAL Ediţia a II-a, revizuită
(ISBN 978-973-163-375-6, 184 p., 15,6 lei)
Această carte este o culegere şi tehnici aplicate cu succes în managementul strategic şi, în acelaşi timp, de referinţe bibliografice în domeniu, constituind bazele managementului strategic. Cartea se adresează studenţilor din anii terminali, şi nu numai, celor care urmează diferite studii aprofundate postuniversitare şi de masterat, managerilor şi specialiştilor în management.
Desigur, modelele de analiză a mediului concurenţial prezentate în această carte nu acoperă decât o mică parte a problematicii managementului strategic, însă oferă o bază pentru stimularea gândirii şi creativităţii manageriale.

OCTAVIAN GH. BOTEZ, MĂDĂLINA MILITARU
POLITICA COMERCIALĂ A ROMÂNIEI IN PERIOADA DE PRE ŞI POSTADERARE LA UNIUNEA EUROPEANĂ Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită
(ISBN: 978-973-163-334-3, 196 p., 35 lei) A
derarea României la Uniunea Europeana de la data de 1 ianuarie 2007 a necesitat, pentru pregătirea studenţilor, elaborarea unei noi lucrări, intitulată Politica comercială a României in perioada de pre şi postaderare la Uniunea Europeană. Astfel, această lucrare conţine capitole importante privind politica comercială a Uniunii Europene, cu particularităţi privind piaţa unică a statelor membre ale Uniunii Europene şi politica comercială comună a Uniunii Europene cu ţările terţe, precum şi aspectele semnificative legate de adoptarea de către România a politicii comerciale comune a Uniunii Europene în perioada postaderare.

BIANCA FLORENTINA PREDA
CONTABILITATEA ŞI FISCALITATEA SOCIETĂŢILOR BANCARE
(ISBN: 978-973-163-324-4, 260 p., 20 lei)
În lumina importanţei deosebite pe care contabilitatea o are în activitatea societăţilor bancare, lucrarea îşi concentrează atenţia asupra organizării, rolului şi particularităţilor acesteia în etapa actuală de dezvoltare a economiei româneşti, îndeosebi după aderarea României, în 2007, la Uniunea Europeană. În acest scop, autoarea tratează principiile şi metodele de evaluare contabilă; reflectarea operaţiunilor diverse în contabilitatea bancară; cheltuielile bancare, veniturile bancare; contabilitatea tranzacţiilor în valută; operaţiunile bancare în afara bilanţului; fiscalitatea societăţilor bancare ş.a. Lucrarea mai cuprinde Planuri de conturi pentru societăţile bancare, precum şi o bibliografie utilă celor ce studiază problematica abordată.

LUMINIŢA IONESCU (COORDONATOR), ELENA DIACONU, ION ŞUIU
CONTABILITATE PUBLICĂ
(ISBN: 978-973-163-296-4, 232 p., 20,9 lei)
Cursul universitar cu acest titlu se adresează studenţilor facultăţilor econo-mice, punând în evidenţă principalele modificări suferite în ultimele două decenii de sistemul contabilităţii publice din România pe linia armonizării acestui sistem cu sistemul contabil public european.
Lucrarea prezintă aspecte specifice contabilităţii de angajamente, precum şi particularităţi ale finanţării şi închiderii exerciţiului bugetar la entităţile publice. Cursul continuă seria celorlalte discipline de specialitate studiate în anii anteriori, respectiv Contabilitate. Baze şi proceduri sau Contabilitate financiară, asigurând aprofundarea cunoştinţelor din domeniu.


Apariţii 2008
 
MARIANA NEGRUŞ
PRODUSE ŞI SERVICII BANCARE. MARKETING BANCAR
(ISBN 978-973-725-976-9, 584 p.)
Lucrarea îşi propune să prezinte într-o formă sintetică şi accesibilă principalele aspecte privind marketingul bancar în conexiune cu transformările pe care le-a cunoscut activitatea bancară la cumpăna dintre două milenii şi, în acest context, diversificarea produselor şi serviciilor oferite clientelei.
Structura lucrării a fost realizată avându-se în vedere principalele activităţi desfăşurate de o bancă, instituţie de credit, aşa cum au evoluat în practica internaţională şi după cum se regăsesc şi în evoluţia din ultimii ani a sistemului bancar din România.
Deşi accentul cade pe prezentarea produselor sau serviciilor bancare, un loc important îl deţin şi aspectele privind supravegherea bancară şi reglementările în domeniu, riscurile specifice, procedurile operaţionale uneori şi organizatorice etc., care au determinat noi abordări în strategiile de marketing promovate băncii.
În tratarea problematicii s-a pornit de la ideea necesităţii cunoaşterii şi înţelegerii specificului produselor şi serviciilor bancare ca elemente fundamentale pe care se bazează activitatea de marketing.

CICILIA IONESCU
CONTABILITATE. BAZE ŞI PROCEDURI ediţia a III-a, revizuită
(ISBN 978-973-163-317-6, 356 p.)
Lucrarea de faţă, prin conţinutul său, se adresează tuturor celor interesaţi de studiul bazelor teoriei şi practicii contabile, dar, în primul rând, studenţilor economişti. Ea se constituie într-un tot unitar, însă, din raţionamente didactice, şi nu numai, este structurată în două părţi.
La elaborarea lucrării s-au avut în vedere actualizările legislative, terminologice, noţiunile noi sau redefinirile unor concepte prin prisma prevederilor europene.
Problemele abordate în prezenta lucrare pot constitui, sperăm, un suport de bază în cunoaşterea şi aprofundarea aspectelor teoretice şi practice ale contabilităţii, fără a avea pretenţia că aspectele prezentate epuizează întregul registru tematic posibil de tratat.

CEZAR BRAICU
MANAGEMENT GENERAL ediţia a II-a
(ISBN: 978-973-163-314-5, 192 p.) Lucrarea pune la dispoziţia studenţilor, dar şi a tuturor celor interesaţi de activitatea şi practica managerială, elementele fundamentale ale managementului modern, conceptele, funcţiile, precum şi alte elemente metodologice ale acestuia.
Pe parcursul a zece capitole sunt analizate succint istoricul ştiinţei managementului, firma şi mediul ambiant, funcţiile managementului modern, decizia şi procesul decizional în management, comunicarea, organizarea şi motivaţia în management, sisteme moderne de management, managementul resurselor umane şi stilurile manageriale – în strânsă legătură cu mecanismele moderne de management promovate de comunităţile internaţionale, în cadrul Uniunii Europene şi a relaţiilor internaţionale contemporane.

MANUELA EPURE
PROGRAME DE MARKETING Ediţia a II-a revăzută
(ISBN 978-973-163-292-6, 236 p.)
Lucrarea Programe de marketing îşi propune să ofere studenţilor un bogat material de studiu, cu certe implicaţii practice, aici regăsindu-se atât elemente de organizare a compartimentului de marketing (Organizarea activităţii de marketing) la nivel de firmă, cât şi noţiuni şi concepte de teoria deciziei (Procesul decizional de marketing), considerând că adoptarea unor decizii cu riscuri minime nu se poate realiza fără accesul la informaţii bine structurate şi de actualitate (Sistemul informaţional de marketing).
Abordând un amplu registru tematic de acută actualitate, autorul lucrării îşi propune prezentarea, in extenso, a metodologiei de proiectare şi implementare a unui program de marketing modern (Programul de marketing), punând accentul pe etapele acestei acţiuni şi pe instrumentele specifice fiecărei etape în parte. Un aspect important al programării de marketing, respectiv, bugetarea activităţilor, este prezentat atât din punct de vedere al metodelor de alcătuire a bugetului, cât şi din punct de vedere al eficienţei alocării acestor resurse financiare.

ELENA DOVAL
MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR ediţia a II-a
(ISBN 978-973-163-304-6, 336 p.)
Lucrarea îmbină teoria investiţiilor cu deciziile practice din activitatea managerială, punând accent pe aspectele specifice mediului din România, în care investiţia în active fixe şi în noi tehnologii, crearea de noi firme, acţiunile de marketing, instruirea şi perfecţionarea continuă a resurselor umane, dar şi pachetele de acţiuni sau alte active financiare constituie căi actuale de creştere economică şi de consolidare a economiei concurenţiale.
Concepută într-o manieră logică, simplă, accesibilă şi originală, lucrarea a fost realizată astfel încât să asigure dobândirea competenţelor necesare viitorilor specialişti în domeniu.

IOSEFINA MOROŞAN
ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ Probleme rezolvate ediţia a III-a, revăzută şi adăugită
(ISBN 978-973-163-301-5, 216 p.) Lucrarea a fost gândită şi redactată ca un material complementar cărţii de Analiza economico-financiară, oferind probleme şi exerciţii utile pentru fixarea conceptelor şi consolidarea cunoştinţelor dobândite. Se încearcă prezentarea unei viziuni complementare a conceptelor, printr-o abordare numerică şi mai analitică.
Conţinutul acestei lucrări practice este structurat pe capitole care corespund structurii cărţii de Analiza economico-financiară. Fiecare dintre acestea cuprinde: tratarea, pe scurt, a aspectelor teoretice şi prezentarea de probleme rezolvate, utile în evaluarea personală a studentului, cu privire la temeinica însuşire a cunoştinţelor parcurse.
Lucrarea se adresează atât studenţilor, cât şi profesorilor de la facultăţile cu profil economic.

IOSEFINA MOROŞAN
ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ ediţia a II-a, revăzută şi adăugită
(ISBN: 978-973-163-300-8, 356 p.)
Structurată în nouă capitole, lucrarea se deschide prin prezentarea bazei teoretico-metodologice a analizei economico-financiare, pregătind modul de analiză a rezultatelor activităţii de producţie şi comercializare, cunoaşterea metodologiei de analiză a cheltuielilor firmei şi analiza gestiunii resurselor. În continuare sunt expuse analiza performanţelor firmei pe baza rentabilităţii şi pe baza indicatorilor de creare de valoare. De asemenea, se conchide asupra analizei poziţiei financiare a firmei şi a analizei riscului.
În ultimul capitol sunt prezentate modele în analiza economico-financiară în comerţ, turism şi exploataţiile agricole.

LUCIAN-DOREL ILINCUŢĂ (coord.), RAMONA-MARIA CHIVU, LIANA GÂDĂU
CONTABILITATEA FINANCIARĂ Aplicaţii practice şi teste grilă pentru autoevaluare
(ISBN 978-973-163-271-1, 332 p.)
Prezentarea şi tratarea problemelor de contabilitate din această lucrare îşi propun să ofere studenţilor, dar şi celor interesaţi de această disciplină, modalităţile cele mai eficiente pentru înţelegerea şi aprofundarea tuturor elementelor de conţinut ale acestei discipline, să le formeze o gândire contabilă logică, independentă, precum şi depinderile necesare pentru producerea şi utilizarea informaţiei contabile în activitatea de gestiune a entităţilor economice.
După o monografie contabilă recapitulativă, care îşi propune să pună în valoare cunoştinţele acumulate la disciplina contabilitate (baze şi proceduri), lucrarea este structurată în două părţi: Contabilitate financiară curentă şi Contabilitate financiară de raportare. Fiecare din aceste părţi se încheie cu teste-grilă pentru autoevaluare.
Prin modul inedit de orientare a aplicaţiilor, a studiilor de caz şi a testelor-grilă, lucrarea se doreşte a fi un important instrument de însuşire a cunoştinţelor de contabilitate.

VIORICA JELEV
MARKETINGUL SERVICIILOR Note de curs I
(ISBN 978-973-163-210-0 G, 978-973-163-256-8 vol. I, 324 p).
Lucrarea evidenţiază particularităţile teoretice ale serviciilor, începând cu serviciile către populaţie, continuând cu caracteristicile marketingului serviciilor, eficienţa economică şi socială a acestora, mediul de marketing al firmei, cercetări de marketing, mixul de marketing.
Sunt cuprinse în lucrare şi informaţii legate de serviciile internaţionale, cu referiri la serviciile şi marketingul internaţional, clasificarea serviciilor internaţionale, modalităţi de intrare pe piaţa externă a serviciilor.
Cartea cuprinde şi o parte aplicativă, care conţine studii de caz.

ROXANA DANIELA-PĂUN
DREPTUL AFACERILOR Ediţia a II-a
(ISBN978-973-163-226-1, 624 p)
Lucrarea prezintă, într-un studiu amplu şi aprofundat, materia Dreptul afacerilor, o noutate în domeniul juridic, analizând faptele de comerţ, fondul de comerţ, subiectele raporturilor de afaceri, societatea comercială, contractele de afaceri utilizate în relaţiile de afaceri, mediul de afaceri şi relaţiile de muncă în contextul dreptului comerţului internaţional, titlurile comerciale de valoare ca mijloace de plată, bursele de mărfuri, bursele de valori, piaţa de capital, concurenţa şi protecţia consumatorului din perspectiva relaţiilor de afaceri.
Lucrarea beneficiază de o bogată secţiune de anexe, unde se pot găsi atât un amplu glosar de termeni de dreptul afacerilor, împărţit în funcţie de specificul termenilor (respectiv diversele reglementări, legi care au dat naştere acestor termeni), cât şi Codul principiilor de etică în afaceri pentru membrii Camerei de Comerţ şi Industrie al României (CCIR), referinţe utile mediului de afaceri din România şi european etc.
Lucrarea se adresează studenţilor de la facultăţile de drept şi administraţie publică, de la facultăţile economice şi tuturor celor interesaţi de acest domeniu nou.

Mariana Rudăreanu
DREPT COMUNITAR Note de curs Ediţia a II-a revăzută şi adăugită
(ISBN 978-973-163-232-2, 76 p.)
Cartea se adresează studenţilor din facultăţile cu profil economic-financiar. Principalele probleme abordate sunt: Crearea Uniunii Europene; Izvoarele dreptului comunitar; Principiile fundamentale ale dreptului comunitar; Băncile europene; Uniunea Economică şi Monetară; Cetăţenia europeană şi Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; Fondurile europene.

JENICĂ DRĂGAN
DREPTUL AFACERILOR  Note de curs
(ISBN 978-973-163-156-1, 272 p)
Având în vedere complexitatea şi importanţa deosebită a dreptului afacerilor în lumea contemporană, autorul şi-a propus, prin intermediul acestui curs, să răspundă următoarelor probleme: familiarizarea studenţilor cu principiile, noţiunile şi conceptele cu care operează dreptul afacerilor; evidenţierea principalelor tendinţe si orientări manifestate în codificarea multitudinii şi diversităţii de reglementări întâlnite în fluxurile comerciale; reliefarea evoluţiilor înregistrate în ultimii ani, în ţara noastră, în alinierea legislaţiei noastre comerciale la legislaţia europeană.

EMILIAN M. DOBRESCU
SOCIOLOGIE ECONOMICĂ Ediţia a III-a
(ISBN 978-973-163-188-2, 176 p)
Lucrarea este destinată studenţilor de la facultăţile cu profil sociologic şi economic.
După o introducere în sociologia economică, conţinând concepte de bază în domeniu, autorul dezvoltă teme esenţiale pentru înţelegerea acestei ramuri a sociologiei, dintre care menţionăm: relaţia sociologiei economice cu ştiinţele socio-umane şi societatea civilă, teorii şi doctrine din secolele XVII-XX, concepţii despre om şi societate, comportamentul economic, relaţiile economice ca relaţii interumane, sistemul economico-social.
În completarea cunoştinţelor teoretice, autorul prezintă în Anexe o serie de articole din Legea nr. 15, din 7 august 1990, privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cât şi din Hotărârea de Guvern nr. 266, din 10 iunie 1993, privind ramurile şi domeniile în care funcţionează regiile autonome de interes naţional. De asemenea, sunt prezentate subiecte, teste şi răspunsuri pentru evaluarea cunoştinţelor de sociologie economică.

ILIE MIHAI
MANAGEMENT FINANCIAR-BANCAR Practică de specialitate Ediţia a III-a
(ISBN 978-973-163-243-8, 84 p)
Lucrarea este un instrument de lucru util viitorilor specialişti în domeniul financiar-bancar, conţinând aplicaţii practice corespunzătoare teoriei însuşite deja.
Este structurată în nouă capitole, fiecare dintre acestea conţinând anexe care ilustrează practic (tabele, cereri, ordine de plată, facturi fiscale) principalele concepte din domeniul financiar-bancar.

DRAGOŞ GABRIEL POPESCU
ECONOMIA PROTECŢIEI MEDIULUI
(ISBN 978-973-163-115-8, 168 p)
Lucrarea se adresează studenţilor economişti şi supune discuţiei teme precum economia şi mediul înconjurător, beneficiile şi costurile, eficienţa economică şi pieţele, economia calităţii mediului, evaluarea impactului asupra mediului, analiza beneficii-cost: beneficii; analiza cost-beneficii: costuri, criterii de evaluare a politicii de mediu, politici descentralizate: legi de responsabilitate, drepturi de proprietate, acţiuni voluntare etc.

MARIANA-CRISTINA CIOPONEA
FINANTE PUBLICE SI TEORIE FISCALA Ediţia a II-a
(ISBN 978-973-163-072-4, 388 p)
Adresandu-se studentilor din facultatile cu profil economic-financiar, lucrarea se constituie într-o sinteza valoroasa a unei problematici de mare actualitate, tratata multilateral, sistematic şi la un nivel teoretic adecvat.
Partea I. Finante publice cuprinde, printre altele, capitolele: Finanţe publice: concept, evolutie, continut, functii; Procesul bugetar; Sistemul bugetar; Sistemul cheltuielilor publice; Deficitul bugetar; Trezoreria finantelor publice s.a.
Partea a II-a. Teorie fiscala se refera, printre altele, la: Sistemul fiscal; Prelevările fiscale; Teorii privind impozitele; Metoda logica de stabilire a prelevarilor fiscale; Politica fiscala.

MARIUS DANIEL MAREŞ, GABRIEL MIHAI, VALERICA MAREŞ
INFORMATICĂ GENERALĂ Ediţia a II-a
(ISBN 978-973-163-095-3, 212 p)
Prezentul curs se adresează, în primul rând, studenţilor din anul I ai facultăţilor cu profil economic, dar şi tuturor celor interesaţi de utilizarea aplicaţiilor cu specific informatic şi a diverselor facilităţi oferite de calculatorul electronic.
Problematica abordată în lucrare constituie o bază a necesităţilor fireşti de informare, atât pentru cei care păşesc pentru prima dată în lumea calculatoarelor, cât şi pentru utilizatorii mai vechi care resimt tarele învăţării nesistematice şi utilizării nepro-fesionale a calculatorului. La finele fiecărui capitol sunt introduse teste de autoevaluare, pe baza cărora cititorul poate verifica nivelul de cunoştinţe acumulat.

DOINA FUSARU, ZENOVIC GHERASIM
INFORMATICĂ MANAGERIALĂ
(ISBN 978-973-163-028-1, 176)
Lucrarea se adresează, cu precădere, studenţilor de la specializările economice şi tuturor acelora care doresc să se iniţieze şi să-şi dezvolte abilităţile practice în rezolvarea unor probleme specifice procesului managerial, cu ajutorul unor instrumente informatice generale sau dedicate.
Autorii au urmărit fixarea noţiunilor de bază din management şi din informatica managerială, iniţierea în cunoaşterea diagramelor organizaţionale şi în folosirea sistemului de gestiune a bazelor de date relaţionale, precum şi cuprinderea unor aplicaţii de management general, vizând, în principal, domeniul economic.

ZENOVIC GHERASIM, DOINA FUSARU, MARIA ANDRONIE
SISTEME INFORMATICE PENTRU ASISTAREA DECIZIEI ECONOMICE
(ISBN 978-973-725-850-2, 272 p)
Această lucrare este utilă tuturor acelora care doresc să se informeze, să se iniţieze şi să-şi dezvolte abilităţile practice în rezolvarea unor probleme economice de asistare a deciziei cu ajutorul metodelor, tehnicilor şi instrumentelor informatice specifice SIAD.
În realizarea lucrării, autorii au urmărit atingerea următoarelor obiective: revederea şi fixarea noţiunilor de bază din teoria sistemelor economice integrate şi teoria deciziei în general, şi a sistemelor informatice integrate, în special; definirea conceptelor fundamentale specifice SIAD; tratarea celor trei tipuri de SIAD-uri: bazate pe modele, bazate pe analiza şi sinteza datelor (tehnica OLAP) şi Data Mining; prezentarea noţiunilor de bază ale sistemelor informatice pentru management (MIS), inclusiv a conceptului de cercetare a afacerilor (Business Intelligence); câştigarea unor deprinderi în folosirea componentelor de asistare a deciziei din produsul informatic Microsoft Excel, din instrumentul informatic QM şi din Microsoft SQL Server 2005 (Analyses Services, Data Mining); iniţierea în cunoaşterea limbajului de interogare MDX; cuprinderea unui număr cât mai diversificat de aplicaţii economice ale SIAD.

COSTIN LIANU
COMERŢUL INVIZIBIL ŞI COMPETITIVITATEA INTERNAŢIONALĂ ÎN NOUA ECONOMIE
(ISBN 978-973-163-207-0, 256 p)
Cursul, prin conţinutul tematic, vizează cunoaşterea sferei şi a naturii serviciilor, a dimensiunii şi a trăsăturilor definitorii ale comerţului intern şi internaţional cu servicii. Se are în vedere evidenţierea mutaţiilor produse în comerţul internaţional cu servicii ca urmare a globalizării şi progresul înregistrat de tehnologia informaţiilor. De asemenea, pornind de la comportamentul consumatorului de servicii, sunt prezentate particularităţile marketingului cu servicii, precum şi rolul serviciilor în activitatea de marketing.
Cursul are rolul de a fixa cunoştinţele esenţiale în domeniu şi de a stimula gândirea teoretică şi practică a studenţilor în chestiuni de competitivitate în servicii.

VIORICA JELEV
MARKETINGUL SERVICIILOR Note de curs II
(ISBN 978-973-163-210-0 general, 978-973-163-211-7 Vol. II, 224 p.) Marketingul serviciilor. Note de curs (vol. II) tratează probleme specifice teoriei şi practicii marketingului serviciilor, cu particularizarea problematicii în sectoarele turismului, transportului, finanţelor, educaţiei şi a celui cultural-sportiv, contribuind la desăvârşirea pregătirii economice de specialitate în domeniul serviciilor a studenţilor. Urmăreşte, totodată, să lărgească orizontul conceptual şi aplicativ al viitorului specialist, în condiţiile profundei transformări suferite de peisajul politico-economic contemporan, contribuind la formarea unei perspective globale asupra serviciilor practicate în ţara noastră.
Cursul se sprijină pe cunoştinţele deja acumulate din volumul I, asigurând clarificarea şi adâncirea sistemului categorial cu care operează marketingul în sfera serviciilor tratate pe larg în materialul prezent. Totodată, familiarizează studenţii cu particularităţile investigaţiei de marketing pe piaţa serviciilor, în vederea asigurării fondului de informaţii destinate fundamentării strategiilor de marketing în servicii.

SILVIA OLARU
POLITICI DE MARKETING Note de curs
(ISBN 978-973-163-140-0, 300 p)
Lucrarea se adresează studenţilor din facultăţile cu profil economic, specializarea Marketing. Principalele probleme abordate sunt: esenţa şi caracteristicile politicii de marketing; politica de produs; politica de preţ; politica de distribuţie; politica promoţională.
Cartea mai cuprinde un Glosar de termeni şi o Bibliografie selectivă.

SILVIA OLARU
MARKETING Elemente introductive
(ISBN 978-973-163-148-6, 320 p)
Cursul de faţă are ca obiectiv principal familiarizarea cu domeniul marketingului. Astfel, sunt prezentate: conceptul de marketing, organizarea şi planificarea activităţii de marketing, studierea pieţei firmei şi a comportamentului consumatorului, cercetarea de piaţă, strategia de piaţă şi marketingul-mix, politica de produs, politica de preţ, politica de distribuţie, politica promoţională, perspective ale teoriei şi practicii de marketing – marketingul pe internet, pieţele de consumatori şi comportamentul de cumpărare al consumatorilor.

MARIA GÂF-DEAC
MANAGEMENTUL AFACERILOR
(ISBN978-973-163-185-1, 292 p)
În activitatea productiv-economică şi socială sunt necesare organizarea şi conducerea, în măsura în care conducerea generală este dezvoltată exponenţial, prin apariţia mijloacelor moderne de telecomunicare fără frontiere. Managementul general se regăseşte aplicat în domenii şi subdomenii în care îşi desfăşoară activitatea colectivităţile umane.
În lucrare se prezintă elementele de bază care vizează organizarea şi conducerea activităţii de marketing în sfera afacerilor. Este relatată legătura fundamentală între organizarea şi conducerea afacerii (a producţiei) şi distribuţia bunurilor şi serviciilor (marketingul propriu-zis).
Etica în afaceri se regăseşte tratată ca aspect formalizant al acţiunilor şi activităţilor licite în cadrul firmei de afaceri.
Odată cu trecerea la economia bazată pe cunoaştere se constată că afacerile se supun internaţionalizării, respectiv globalizării. Ca atare, sunt necesare noi principii, metode, tehnici şi reguli de operaţionalizare eficientă a afacerilor în noua economie de reţea.

MARIA GÂF –DEAC
MANAGEMENTUL PRODUCŢIEI. Teoria şi practica organizării
(ISBN 978-973-725-988-2, 284 p)
Manualul de faţă are rol preponderent de cuprindere practică şi teoretică a cunoş-tinţelor din managementul producţiei. Cartea constituie o relatare modernă, în viziune originală şi actualizată a temelor şi subiectelor din sfera preocupărilor productiv-economice contemporane, în România şi pe plan mondial.
În acest context, prin acest manual universitar studiul managementului producţiei se realizează în manieră nouă, prin examinarea originală efectuată de autor a elementelor aparţinând ştiinţei procedeelor şi mijloacelor de transformare a materialelor, energiei şi informaţiilor în produse sau servicii.

CAMELIA ŞTEFĂNESCU
MANAGEMENTUL AFACERILOR
(ISBN: 978-973-163-180-6, 272 p)
Lucrarea are menirea de a orienta teoretic şi aplicativ activitatea de formare a studenţilor şi masteranzilor ca manageri performanţi, insistând pe dobândirea competenţelor de valorificare a principiilor manageriale în practica de afaceri, pe formarea deprinderilor de comunicare managerială, pe dezvoltarea capacităţilor de aplicare corectă a metodelor şi instrumentelor de gestionare a riscurilor în afaceri.

POSEA CONSTANTIN, IOAN VALENTIN, MARCEL POSEA
MANAGEMENTUL SERVICIILOR
(ISBN 978-973-163-174-5, 180 p)
Cursul universitar este destinat studenţilor facultăţilor economice, specializarea Management. Autorii săi tratează problemele fundamentale ale acestei discipline, printre care: Serviciile în economia de piaţă; Taxonomia serviciilor; Sistemul resurselor angajate în prestarea de servicii; Conexiunile serviciilor cu alte domenii; Firma prestatoare de servicii; Organizarea firmei de servicii ca funcţie a managementului; Instrumentul managerial folosit în conducerea firmei prestatoare de servicii; Decizia – element fundamental în managementul serviciilor; Cererea de servicii – expresie a nevoii sociale; Oferta de servicii; Calitatea în servicii; Internaţionalizarea serviciilor ş.a.
Cartea cuprinde şi o amplă bibliografie de specialitate.

ION PETRESCU
ELEMENTE FUNDAMENTALE ÎN GÂNDIREA ŞI APTITUDINILE MANAGERULUI MODERN Ediţia a II-a
(ISBN 978-973-163-078-6, 396 p)
Lucrarea de faţă s-a străduit să ajungă la o conturare a semnificaţiei gândirii şi aptitudinilor manageriale. Această semnificaţie cere mai întâi o schimbare a mentalităţii şi a viziunii managerului asupra întreprinderii sale, integrându-se în contextul social şi uman din care face parte, şi apoi o înţelegere exactă a relaţiilor dintre interesele umane, sociale şi individuale, dintre munca obiectivă şi subiectivă, dintre procesul tehnologic şi procesul de muncă şi dintre sectorul de execuţie şi sectorul de decizie. Mentalitatea economiei de piaţă este, prin excelenţă, o mentalitate umanistă, în sensul tradiţional al restabilirii demnităţii umane în cadrul locului de muncă şi în întreprindere.
Lucrarea prezintă gândirea şi aptitudinile managerului ca practică şi ca disciplină. Prin intenţii şi realizare, ea se ocupă de psihologia gândirii şi aptitudinilor manageriale, de psihologia managerială în acest domeniu, de psihologia şi trăsăturile de caracter ale managerilor, de acţiunile şi comportamentul acestora. În întregul ei, cartea afirmă impor-tanţa gândirii şi a atitudinilor manageriale.

MARIA GÂF-DEAC
MANAGEMENT GENERAL Teorie şi aplicaţii
(ISBN 978-973-163-097-7, 228 p)
Managementul contemporan este multidisciplinar, interdisciplinar şi transdisci-plinar. Se manifestă tendinţa măsurării, organizării şi conducerii în regim cvasicontinuu.
Pentru a lua decizii este necesară acumularea orientată, direcţionată de cunoştinţe teoretice şi practice, semnificativ structurate, dense şi reprezentative, într-un domeniu sau altul. Ca atare, apare necesitatea formulării unor metode noi, cuprinzătoare şi mai operaţionale de colectare, prelucrare şi stocare a informaţiilor pentru decizii bazate pe cunoaştere.
Cartea de faţă are, în măsura cea mai mare, un caracter original prin schemele, desenele, graficele, formulele şi sistematizările elaborate în premieră de autor, fiind urmărite cu predilecţie esenţele în domeniu, spre a fi folosite în conturarea profilului viitorilor specialişti manageri, a căror imersiune în societatea bazată pe cunoaştere este obiectiv inevitabilă.
În egală măsură, cartea se adresează practicienilor, managerilor din firme, compa-nii, instituţii şi cercetătorilor, care pot folosi mulţimea cunoştinţelor relatate, în scopul elaborării şi implementării programelor lor de management modern şi eficient.

DUMITRU I. POPESCU (coordonator)
MANAGEMENTUL MARKETINGULUI ORGANIZAŢIEI
(ISBN 978-973-163-125-7, 506 p)
Lucrarea se adresează, deopotrivă, studenţilor, masteranzilor, dar şi managerilor firmelor furnizoare de produse/servicii. Obiectivele vizează cu precădere: însuşirea şi aprofundarea cunoştinţelor, formarea deprinderilor privind aspectele managementului modern al marketingului organizaţional în contextul integrării României în Uniunea Europeană şi globalizării pieţelor, cunoaşterea în detaliu a funcţiilor managementului, formarea deprinderilor pentru proiectarea, implementarea şi readaptarea sistemului informaţional pentru managementul marketingului.
Fiecare capitol este însoţit de cel puţin un studiu de caz, care exemplifică aspecte practice, facilitând o mai bună înţelegere a problemelor teoretice analizate. Sunt oferite şi seturi de întrebări de autoevaluare, bibliografii selective, un dicţionar de termeni şi o bibliografie generală.

PETRE DEACONU
CREDITARE BANCARĂ
(ISBN 978-973-163-233-9, 224 p)
Lucrarea este utilă tuturor celor care aspiră la o carieră în domeniul financiar-bancar sau care sunt interesaţi de studierea acestuia.
Banca reprezintă componenta esenţială a mişcării monedei în economie, transferul, transformarea şi alocarea acesteia, realizarea echilibrului dinamic dintre cererea şi oferta de monedă fiind direct determinate de către activitatea bancară.
Diversitatea şi complexitatea activităţilor bancare, diferenţierea şi specializarea instrumentelor financiare utilizate de către acestea, delimitările şi completările instituţionale, şi îndeosebi implicarea masivă a băncilor pe toate segmentele pieţei financiare, în condiţiile unei evoluţii internaţionale şi globale a sistemului bancar, au plasat banca, în poziţia de avangardă a proceselor înnoitoare şi restructurative specifice sistemului financiar actual.

MARIN DUMITRU
FINANŢELE ÎNTREPRINDERII Ediţia a II-a
(ISBN 978-973-163-036-6, 276 p.)
Lucrarea tratează obiectul general, sarcinile gestiunii financiare a între-prinderii şi responsabilităţile sistemului financiar. Conţinutul gestiunii finanţelor întreprinderilor vizează următoarele aspecte: obiectul gestiunii financiare, care se ocupă de coordonarea relaţiilor dintre componentele mediului financiar al întreprinderii; rolul gestiunii financiare, care evidenţiază constrângerile financiare fundamentale şi urmăreşte obiectivele financiare majore; responsabilităţile operaţionale referitoare la analiza financiară, gestiunea financiară pe termen lung şi gestiunea financiară pe termen scurt.

GHEORGHE MANOLESCU
MONEDA ŞI POLITICILE MONETARE Ediţia a II-a
(ISBN 978-973-163-053-3, 472 p)
Autorul explică funcţionarea sistemelor şi instituţiilor monetare şi financiare, mişcarea instrumentelor monetar-financiare, precum şi interacţiunea fluxurilor monetare. Totodată, în economia lucrării sunt abordate teoriile explicative şi interpretative ale fenomenelor monetare şi relevate componentele şi mecanismele politicilor monetare, sunt analizate căile cunoaşterii empirice a proceselor şi componentelor monedei, adică ale celor care deţin monedă, şi este examinată fenomenologia actuală a monedei, a diversităţii, adesea imponderabile, a formelor monedei, fenomenologie manifestă multidimensional prin internaţionalizare, integrare, expansiune, financiarizare, globalizare, informatizare, instituţionalizare, instrumentalizare şi, de ce nu, prin demonetizare.

LUISE MLADEN, GHEORGHE MANOLESCU
BUGET ŞI TREZORERIE
(ISBN: 978-973-725-971-4, 216 p)
Lucrarea vine să completeze literatura de specialitate din domeniul finanţelor publice, aceasta fiind de folos nu numai viitorilor economişti, ci si specialiştilor. Lectura cărţii se consideră a fi astfel utilă atât în activitatea didactică, cât şi în cea practică.
Ca urmare, autorii au dedicat spaţiu generos abordării problematicii bugetare ce vizează clarificarea noţiunii de buget, cunoaşterea componentelor sistemului bugetar şi a relaţiilor dintre acestea, a conţinutului, etapelor şi caracteristicilor procesului bugetar, tratarea aspectelor ce privesc echilibrul bugetar şi a noţiunilor de politică fiscală şi bugetară.

GHEORGHE MANOLESCU
POLITICI ŞI INSTITUŢII FINANCIAR-BANCARE EUROPENE
(ISBN 978-973-163-227-8, 372 p)
Lucrarea, adresată studenţilor de la facultăţile cu profil economic, se doreşte a fi un instrument de cunoaştere şi înţelegere a integrării financiar-bancare europene, în contextul mai larg al integrării economice, sociale şi politice.
Politicile şi instituţiile financiar-bancare europene se situează în cadrul dimensiunilor reglementative, instituţionale, funcţionale şi operaţionale ale acesteia şi, în acest sens, se deschid integrării economice, dar şi integrării politice.
Constituirea Uniunii Economice şi Monetare (UEM), a zonei euro este un rezultat al dinamicii integrării europene, fenomen care se regăseşte ca idee şi concept, dar şi ca acţiune şi chiar organizare, de-a lungul istoriei moderne a Europei.

LUMINIŢA IONESCU (coordonator), FLORENTINA GEORGESCU, LUCIAN-DOREL ILINCUŢĂ
CONTABILITATEA SOCIETATILOR COMERCIALE (APROFUNDATĂ). Aplicaţii practice
(ISBN 978-973-725-948-6, 76 p.)
Lucrarea tratează o serie de aspecte particulare cu privire la normalizarea con-tabila, guvernarea corporativa, contabilitatea lichidării societăţilor comerciale, precum si cu privire la contabilitatea fuziunii societăţilor comerciale şi contabilitatea combinărilor de societăţi. De asemenea, sunt prezentate studii de caz, teste-grilă şi aplicaţii practice, care vin in sprijinul studenţilor.

CICILIA IONESCU
CONTABILITATE. BAZE ŞI PROCEDURI Ediţia a II-a
(ISBN 978-973-163-100-4, 356)
Lucrarea de faţă, prin conţinutul său, se adresează tuturor celor interesaţi de studiul bazelor teoriei şi practicii contabile, dar, în primul rând, studenţilor economişti. Ea se constituie într-un tot unitar, însă, din raţionamente didactice, şi nu numai, este structurată în două părţi.
La elaborarea lucrării s-au avut în vedere actualizările legislative, terminologice, noţiunile noi sau redefinirile unor concepte prin prisma prevederilor europene.
Problemele abordate în prezenta lucrare pot constitui, sperăm, un suport de bază în cunoaşterea şi aprofundarea aspectelor teoretice şi practice ale contabilităţii, fără a avea pretenţia că aspectele prezentate epuizează întregul registru tematic posibil de tratat.
 
Cautare
Calendar
«  November 2019  »
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930