Thursday, 11.21.2019, 11:40 PMWelcome Guest | RSS
UNIVERSITATEA SPIRU HARET CENTRUL TEHNOLOGIC CLUJ-NAPOCA
Meniu
Poll
Rate my site
Total of answers: 79
Statistici

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Intrare

MUZICA


Apariţii 2009


CRINUŢA POPESCU
TEORIA MUZICII. SOLFEGIU – DICTEU
(ISBN 978-973-163-269-8, 192 p., 28,8 lei)
Cursul de teoria muzicii cuprinde temele programei analitice a anului I de studii universitare, ciclul I. Problematica este tratată pe direcţiile principale în studiul teoriei muzicii, care pornesc de la coordonatele sunetului, respectiv: melodica, metrou-ritmica, agogica şi ajung la sintetizarea acestor date în studiul construcţiei exemplelor muzicale.
Noutatea cursului – în planul teoretic – constă în tratarea temelor şi problemelor din programa analitică într-o manieră completă, luând în discuţie punctele de vedere tradiţionale, precum şi moderne, ale principalelor centre muzicale universitare, iar unde este cazul, diferenţele de opinii dintre teoreticieni reprezentativi ai acestor instituţii de prestigiu, precum şi un punct de vedere personal, susţinut ştiinţific prin argumentări. În planul practic al disciplinei Teoria muzicii, solfegiu, dicteu, noutatea cursului derivă din aplicaţiile propuse la fiecare capitol dintre cele tratate, procedee de lucru şi teme, îmbogăţite cu exemple de dictee personale, adecvate pentru fiecare problemă luată în discuţie. Desigur, atât tratarea subiectelor teoretice, cât şi propunerile de aplicaţii practice permit abordări interdisciplinare, recapitulări cu sistematizări, abstractizări proprii vârstei şi nivelului de pregătire al studenţilor. (din Cuvântul-înainte al autorului)


Apariţii 2008


CARMEN STOIANOV
CERCETARE ŞI COMUNICARE ÎN MUZICOLOGIE
(ISBN 978-973-163-276-6, 203p.)
În cele trei capitole ale lucrării: Direcţii de cercetare în domeniul muzico-logiei, Muzicologia, artă şi ştiinţă a comunicării ideilor şi mesajelor cu privire la muzică şi Genuri ale ziaristicii muzicale, autoarea pune accent, mai întâi, pe aria specializărilor muzicologice, pe scopul cercetării în acest domeniu, precum şi pe competenţele şi virtuţile pe care trebuie să le stăpânească un viitor muzicolog şi, fireşte, de care apoi trebuie să dea dovadă, probându-le prin întreaga sa activitate.
Nu sunt trecute cu vederea nici direcţiile de cercetare ale creaţiei muzico-logice. Sunt abordate, în acest sens, prin analizele pe care volumul le conţine, palierele pe care le are în vedere cercetarea muzicologică, fiind inventariate şi din diverse unghiuri luminate instrumentele de informare precum şi sursele de documentare pe care trebuie să le aibă la îndemână un muzicolog şi la care este necesar să apeleze în cadrul demersurilor sale profesionale.
Interesantă, bine argumentată şi susţinută cu dovezi grăitoare este şi ultima parte a sintezei în discuţie în care genurile ziaristicii muzicale sunt nu numai enumerate , ci şi „disecate” cu mână sigură şi exigenţă de critic muzical.

GABRIELA MUNTEANU
MODELE DE EDUCAŢIE MUZICALĂ
(ISBN: 978-973-163-278-0, 2008, 204 p.)
Lucrarea este structurată în trei părţi cuprinzând 20 de capitole şi se finalizează cu un grup de concluzii care reprezintă punctul de vedere personal referitor la modelele de educaţie muzicală posibile a fi elaborate şi aplicate în învăţământul muzical.
Materialul de faţă este compus din expuneri cu caracter general asupra principalelor doctrine pedagogice din epoca clasică şi contemporană şi părţi ce indică modul în care acestea au influenţat învăţământul muzical.
În prolegomenele de faţă, vom prezenta detaliat atât cele trei tipuri de modele (saturat, halodinamic, halodinamic-interdisciplinar), ca instrumente de evaluare a unor compartimente ale învăţământului general şi vocaţional-muzical (în etalare diacronică şi sincronică), cât şi metodologia cercetării întreprinse.

GABRIELA MUNTEANU
SISTEME DE EDUCAŢIE MUZICALĂ
(ISBN 978-973-163-192-2, 192 p)
Lucrarea se adresează studenţilor de la Facultatea de Muzica si tratează câteva teme selectate din domeniul ştiinţelor muzicale, precum sistemele intonaţionale şi sistemele ritmice prin care s-a exprimat muzica creştină şi laica europeană. Din domeniul sistemelor pedagogice, lucrarea prezintă orientările care s-au conjugat cu sistemele muzicale.
Pe lângă prezentarea materialului sistematizat, pe cursuri, autoarea oferă, la fiecare sfârşit de curs, un rezumat însoţit de un vocabular nou de specialitate şi câteva teste de autoevaluare.

FERNANDA ROMILA
ISTORIA LITERATURII INSTRUMENTALE ŞI VOCAL-INSTRUMENTALE
(ISBN 978-973-725-945-5, 100 p)
Istoria literaturii instrumentale şi vocal-instrumentale este un curs ce îşi propune să familiarizeze pe toţi cei interesaţi de acest subiect cu semnificaţia şi simbolica sonoră a instrumentelor fiecărei epoci în parte.
Autoarea a dorit să scoată în relief tocmai ideea că o incursiune istorică, în acest sens, nu înseamnă neapărat progres din punct de vedere al construcţiei instrumentale sau perfecţionare a mijloacelor tehnice, ci afirmarea rolului fundamental pe care un timbru l-a avut la un moment dat. Importanţa instrumentelor, utilizarea lor pe scara diferitelor trepte sociale, semnificaţia sonorităţii lor sunt aspectele tratate în acest curs.

MARINESCU MIHAELA
SPIRITUALITATEA BIZANTINĂ ÎN CREAŢIA MUZICALĂ ROMÂNEASCĂ (SECOLUL XX)
(ISBN 978-973-163-266-7, 224 p.)
O interesantă şi solid argumentată lucrare ce urmăreşte să răspundă la întrebarea „de ce muzică bizantină ?” în spaţiul creaţiei româneşti din secolul al XX-lea. Şi autoarea ajunge la concluzia că elementul „bizantin” a indus compo-zitorilor din secolul trecut sonorităţi şi tehnici care le-au îmbogăţit sistemul de referinţă şi a deschis calea plasării lor într-o arie de valori estetice reclamate de tendinţele înnoitoare ale secolului al XX-lea şi începutul celui de al XXI-lea.
În sfârşit, demersul autoarei, putem spune că se împlineşte, odată cu demonstraţia, extrem de convingătoare, referitoare la felul în care se petrece fenomenul şi la modalitatea în care muzica bizantină constituie o sursă viabilă de inspiraţie pentru compozitorii români contemporani.

VIORICA BARBU IURAŞCU
STUDIU DE CULTURĂ TRADIŢIONALĂ ROMÂNEASCĂ Privire analitică asupra zonelor etnofolclorice

(ISBN 978-973-725-952-3, 192 p.)
Cultura tradiţională reprezintă ansamblul manifestărilor culturale care se dezvoltă la nivelul satului şi care alcătuiesc creaţia folclorică de inspiraţie polivalentă care promovează diferenţierea şi specificitatea zonală. În sfera ei de cercetare, se regăsesc discipline precum: etnologie, etnografie, etnomuzicologie şi etnocoreologie. Desluşirea acestor termeni ne face să stăpânim mult mai bine tărâmul valorilor materiale şi spirituale ale acestui neam, de-a lungul istoriei.
Sursa noastră de studiu o reprezintă ansamblul de datini, obiceiuri, credinţe, care se statornicesc în cadrul unor grupuri sociale, dar şi cântecul, jocul şi portul, care se transmit din generaţie în generaţie.

VALENTIN PETCULESCU
ARMONIA TONALĂ Stilul vocal
(ISBN 978-973-163-096-0, 188 p)
Concepută pe două niveluri, lucrarea are o parte strict tehnică, mai accesibilă studenţilor cu pregătire muzicală medie, şi o alta, ce necesită un orizont profesional mai amplu. Observaţiile pot fi reluate şi în ani de studiu mai avansaţi, cu atât mai mult cu cât micile sinteze teoretice anticipează şi unele probleme ale armoniei, ce sun t studiate în anii medii şi terminali.
Printre temele tratate, menţionăm: armonie/acord, trepte secundare, modulaţia distonică, sistemul cromatic, modulaţia cromatică şi modulaţia enarmonică.

PETRU STOIANOV
CITIRE DE PARTITURI CITIREA ÎN CHEI
(ISBN 978-973-163-198-1, 288 p)
În pregătirea unui muzician, în cadrul sistemului academic de învăţământ, nu poate să lipsească Citirea de partituri, o disciplină care le deschide studenţilor o largă perspectivă asupra universului operei muzicale ca atare. Semiografia muzicală, cuprinzând un întreg corpus de semne şi coduri grafice necesare în procesul (re)descoperirii unei partituri muzicale, reprezintă background-ul pe care îl utilizează Citirea de partituri. În ultimă instanţă, prin citirea unei partituri descifrăm microstructurile de limbaj ale unui opus, îl înţelegem mai bine din punctul de vedere al fluxului sonor propriu-zis, dar şi din acela al valorii sale de semnificaţie.


Apariţii 2007


GABRIELA MUNTEANU
Didactica educaŢiei muzicale Ediţia a II-a
(ISBN 978-973-725-908-0, 212 p.)
Structurata în două părţi, lucrarea se adresează studenţilor de la facultaţile de muzică ce se pregătesc pentru o carieră didactică.
Prima parte a lucrării tratează problemele legate de Educaţia muzicală ca obiect de studiu pentru învăţământul obligatoriu în contextul politicii actuale curriculare şi al statutului cadrelor didactice; a doua parte este dedicată categoriilor de resurse ale procesului de învăţământ.

OTILIA POP-MICULI
FOLCLOR MUZICAL ŞI ETNOMUZICOLOGIE CURS Vol. II
(ISBN 978-973-725-958-5 general, 978-973-725-960-8 vol.II, 92 p.)
Lucrarea vine, în continuarea primului volum, spre descifrarea principiilor folclorului muzical, analizând categorii – criterii de sistematizare, dialecte muzicale, folclorul ocazional, folclorul neocazional, folclorul urban.

OTILIA POP-MICULI
FOLCLOR MUZICAL ŞI ETNOMUZICOLOGIE CURS Vol. I
(ISBN 978-973-725-958-5 general, 978-973-725-959-2 vol. I, 104 p.)
Lucrarea prezintă principalele probleme ale folclorului muzical, plecând de la morfologia cântecului popular românesc şi organologia populară pentru a analiza armonia şi formele polifoniei populare.

MIHAELA MARINESCU
COMPENDIU DE ESTETICĂ ŞI STILISTICĂ MUZICALĂ
(ISBN 978-973-725-947-9, 116 p.)
Lucrarea reprezintă o introducere în stilistica şi estetica muzicală. Elaborată sub forma unui compendiu, aceasta formulează în mod succint materia de bază a celor două discipline şi sugerează principalele direcţii de studiu. Propunând o scurtă istorie a esteticii cu aplicaţie la domeniul muzical, ea defineşte şi exemplifică principalele categorii estetice, cele mai importante concepte şi stiluri muzicale. Însoţită de o anexă, lucrarea se dovedeşte un instrument util de studiu pentru studenţi şi nu numai.

VIOREL CREŢU
ELEMENTE DE TEORIA INSTRUMENTELOR ŞI ORCHESTRAŢIE
(ISBN 978-973-725-955-4, 128 p.)
Lucrarea este structurată în două părţi: Elemente de teoria instrumentelor şi Elemente de orchestraţie.
Prima parte cuprinde grupul instrumentelor de suflat din lemn, grupul elementelor de suflat din alamă, grupul elementelor de percuţie şi grupul instrumentelor cu coarde şi arcuş.
A doua parte prezintă, într-un mod cât mai simplu şi intuitiv, unele modalităţi de a orchestra o partitură pentru pian şi/sau o partitură camerală.
Fiecare din cele două părţi se încheie cu propunerea unor teme pentru autoevaluare.
Lucrarea are o bibliografie selectivă. 
 
GABRIELA MUNTEANU
TEORIA MUZICII SOLFEGIU. DICTEU MUZICAL
(ISBN 978-973-725-951-6, 184 p.)
Lucrarea, structurata în trei părţi, fiecare dintre acestea cuprinzând teme din programa analitică pentru ciclul întâi de studii universitare de licenţă, se adresează studenţilor din anii terminali ai facultăţilor de muzică.
Prima parte a lucrării este destinată transpoziţiei, partea a doua sistemelor intonaţionale ale secolului XX, iar partea a treia tratează probleme ce privesc sistemele ritmice ale aceluiaşi secol, fiecare parte însoţită de cate o anexă în care sunt prezentate partituri ce servesc drept material atât pentru studiu practic, cât şi pentru cel teoretic.
De asemenea, întreg materialul este organizat pe lecţii insoţite de teste de autoevaluare.

ADRIANA DRĂGAN, OVIDIU VICTOR DRĂGAN
CURS DE DIRIJAT CORAL
(2007, ISBN: 978-9073-725-682-9, 192 p., 11,4 lei)
Cursul se adreseaza studentilor facultatii de muzica, precum si celor antrenati in miscarea corala de amatori.
Dupa un scurt istoric al artei dirijorale sunt prezentate: specificul artei dirijorale; etapa de initiere; mijloace de exprimare dirijorala; tactica artistica; forme si genuri specifice muzicii corale; mijloace de studiu si de memorizare a partiturii; relatia text vorbit – text cantat.
Informatii bogate privind tema cursului sunt cuprinse in notele si referintele bibliografice.

CARMEN STOIANOV, MIHAELA MARINESCU
ISTORIA MUZICII UNIVERSALE
(2007, ISBN: 978-973-725-718-5, 208 p., 14 lei)
Lucrarea prezinta istoria muzicii universale, pornind de la cele mai vechi manifestari ale acestei forme de arta, in preistorie, continuand cu Antichitatea, Evul Mediu, epoca moderna şi cea contemporana.
Sunt prezentate caracteristicile generale ale fiecarei epoci, precum compozitorii reprezentativi ai acestora.
Lucrarea cuprinde, la sfarsitul fiecarui capitol, o lista cu auditii recomandate celor ce studiaza aceasta arta, precum si o bibliografie sugestiva, la final.

CORNELIA ANGELESCU
ANTOLOGIA LIEDULUI ROMÂNESC - SECOLUL XIX
(2006, ISBN: (10)973-725-630-1 (13)978-973-725-630-0, 172 P., 19,4 LEI)
Lucrarea trateaza liedul ca gen muzical, pornind de la definitie, istoric, evolutie, continuand cu un scurt istoric privind aparitia liedului romanesc in secolul XIX si apoi cu prezentarea compozitorilor romani care au abordat gen muzical in prima si cea de a doua jumatate a secolului XIX si a lucrarilor lor.
Volumul este structurat in patru parti si contine o bibliografie ampla.

GEORGETA ŞTEFĂNESCU-BARNEA
SPRE ETHOSUL ROMÂNESC PRIN CREAŢIILE PENTRU PIAN DE IERI SI DE AZI
(2007, 148 p., ISBN 978-973-725-578-5, 15,28 lei)
Lucrarea prezinta, sub multiple aspecte, creatiile romanesti pentru pian din ultimele doua secole – XIX si XX – intr-un concept analitic larg si original, dominat de ideea prezentei ethosului romanesc in cvasitotalitatea acestor creatii, oricat de evoluate apar mijloacele componistice folosite.
Multe referinte privesc executia tehnica a respectivelor creatii pentru pian, cu rezolvari si solutii provenind din propria si indelungata experienta de interpreta a autoarei.
Sunt tratati : Johan Wachmann, Carol Miculi, Alexandru Berdescu, H. Ehrlich, Alexandru Flechtenmacher, Dimitrie Florescu, Eduard Wachmann, Ciprian Porumbescu, Mihail Jora, Sabin Dragoi, Victor Iusceanu, Liviu Comes, Alexandru Pascanu, Petru Stoianov, Valentin Petculescu s.a.
Lucrarea se adreseaza studentilor de la Conservator, de la facultatile de muzica din tara, specialistilor, dar si celor interesati de teoria muzicii.
Cautare
Calendar
«  November 2019  »
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930