Thursday, 11.21.2019, 9:23 PMWelcome Guest | RSS
UNIVERSITATEA SPIRU HARET CENTRUL TEHNOLOGIC CLUJ-NAPOCA
Meniu
Poll
Rate my site
Total of answers: 79
Statistici

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Intrare

GEOGRAFIE


Apariţii 2009

ION IORDAN
GEOGRAFIA UTILIZĂRII TERENURILOR (Categorii geografice de terenuri)
(ISBN 978-973-163-473-9, 136 p., 16,2 lei)
Lucrarea de faţă este un studiu ştiinţifico-didactic, cu rol de curs universitar în cadrul geografiei, abordând probleme ale repartiţiei şi particularităţilor diferitelor categorii de terenuri la nivelul ţării noastre şi la nivel de glob pământesc, prezentate într-o formă inedită ce-i conferă calitatea de studiu cu aspecte geografico-enciclopedice.
Pentru ilustrarea celor cuprinse în textul lucrării, având în vedere că ilustraţia foto şi reprezentările cartografice vin efectiv şi direct în sprijinul şi aprofundarea textului, sunt prezentate hărţi şi, mai ales, imagini foto privind diversitatea categoriilor de terenuri, cu accent pe cele semnificative la nivel de Terra.


RODICA POVARĂ
METEOROLOGIE GENERALĂ ediţia a II-a, revăzută şi adăugită
(ISBN 978-973-163-384-8, 272 p., 27,6 lei)
Efortul autoarei cuprinde în cele nouă capitole ale lucrării (Introducere în meteorologie, Atmosfera terestră, Energia radiantă, Temperatura solului şi a marilor suprafeţe de apă, Temperatura aerului, Vaporii de apă în atmosferă, Dinamica aerului, Meteorii, Noţiuni fundamentale de Meteorologie sinoptică) prezentarea principalelor procese şi fenomene fizice şi geografice care se produc în atmosferă şi, îndeosebi, în stratul inferior al acesteia, troposfera. S-a încercat, totodată, o abordare clară şi accesibilă a tuturor fenomenelor din spaţiul aerian apropiat suprafeţei terestre, materializate prin elemente meteorologice observabile şi cuantificabile, precum: radiaţia solară, temperatura aerului şi a solului, umezeala aerului, nebulozitatea, durata de strălucire a Soarelui, precipitaţiile atmosferice, presiunea aerului, vântul etc.
Informaţiile şi analiza întregii problematici din cadrul acestui volum au fost abordate dintr-o dublă perspectivă: clasică şi modernă. Au fost prezentate, în acest sens, şi noile teorii legate de circulaţia aerului prin intermediul anticiclonilor mobili polari şi elaborării prognozelor meteorologice cu ajutorul unor metode şi mijloace moderne de investigare. Se remarcă, de asemenea, apelul la o vastă literatură de specialitate românească şi străină.

IULIANA ARMAŞ
GEOGRAFIE FIZICĂ GENERALĂ I Pământul în spaţiul cosmic
(ISBN: 978-973-163-458-6 (general),978-973-163-459-3 (vol. I), 184 p., 26,2 lei)
Cursul de Geografie fizică generală prezintă studenţilor o sinteză asupra Terrei şi a locului ei în cadrul sistemului solar, în fapt o sinteză asupra geografiei fizice, ca fiind ştiinţa cu cel mai vast obiect de studiu, o ştiinţă a corelaţiilor şi interdependenţelor. Acest deziderat devine cu atât mai necesar, cu cât începutul mileniului III este marcat de stăruinţa tuturor domeniilor cunoaşterii umane spre integrare şi conlucrare interdisciplinară.
Obiectivul cursului de Geografie fizică generală este acela de a identifica unicitatea mediului terestru, din perspectiva locului şi a rolului planetei Pământ ca parte a sistemului solar. Un obiectiv major îl reprezintă înţelegerea structurii arhitecturale şi a mecanismelor de funcţionare a geosistemelor, în interrelaţionarea lor cu sistemele socioumane.
Sub aspect atitudinal, cursul se doreşte un exerciţiu pentru educaţia în spiritul respectului faţă de mediile naturale şi culturale ale planetei, în spiritul unei atitudini pozitive şi militante pentru recunoaşterea şi protecţia potenţialului valoric al fiecărui sistem teritorial natural şi al valenţelor sale culturale.
Structura tematică urmăreşte acest deziderat prin intermediul unor capitole centrate pe aspecte generale ce ţin de Univers şi sistemul solar, într-o analiză corelată a planetelor interioare şi exterioare. Ultima parte a cursului este focalizată asupra sistemului Pamânt-Lună şi specificităţii mediului terestru, în diversitatea devenirii sale.

TAMARA SIMON
GEOGRAFIA AŞEZĂRILOR UMANE PE TERRA
(ISBN 978-973-163-429-6, 196 p., 24,5 lei)
Prin această lucrare se aduce un plus de referinţe asupra a ceea ce înseamnă analiza şi ierarhizarea aşezărilor umane, având în vedere mărimea, structura, funcţiile socio-economice şi repartiţia lor geografică. Fiecare capitol abordează o anumită problemă a aşezărilor umane, pornind de la aspecte teoretice şi continuând cu cele concrete ale societăţii umane contemporane.
Problema aşezărilor umane a început să fie o preocupare tot mai evidentă pentru organizaţiile internaţionale, dar şi pentru fiecare stat în parte de pe glob, deoarece aceste aşezări dau o imagine foarte clară asupra gradului de dezvoltare socio-economică şi asupra nivelului de viaţă al locuitorilor.

RODICA POVARĂ
CLIMATOLOGIE GENERALĂ ediţia a II-a, revăzută şi adăugită
|(ISBN 978-973-163-383-1, 312 p., 29,9 lei)
Lucrarea cuprinde explicaţii detaliate cu privire la factorii genetici şi modificatori ai climei, la repartiţia geografică pe glob a principalelor elemente climatice, la distribuţia şi varietatea climatelor globului, ca şi la variaţia şi variabilitatea climatică. Sunt descrise fenomene mai puţin cunoscute prin care se încearcă elucidarea cauzelor unor variaţii climatice de anvergură, cum sunt noile teorii referitoare la circulaţia aerului pe glob, cuplajul ocean-atmosferă.
Bazată pe o vastă literatură de specialitate şi pe experienţa proprie a autoarei în domeniul meteorologiei şi climatologiei, lucrarea are reale valenţe instructiv-educative.

LILIANA GURAN – NICA
GEOGRAFIE SOCIALĂ
(ISBN 978-973-163-167-7, 122p., 15,4 lei)
Lucrarea se adresează, în primul rând, studenţilor facultăţilor de geografie, precum şi masteranzilor, doctoranzilor şi, nu în ultimul rând, specialiştilor în domeniu. Tocmai de aceea, structura cărţii ne dezvăluie teme de un mare şi real interes şi de o indiscutabilă actualitate precum: Geografia socială, abordare teoretică, Structuri de bază ale sistemului social, Spaţiu geografic şi civilizaţia, Modele în geografia socială, Procese în geografia socială, Elemente de geografie culturală.
În esenţă, aceste „Note de curs” se bazează pe un suport teoretic ce vizează studiul structurilor de grup ale societăţii şi se concentrează asupra relaţiilor şi interacţiunilor acestor microsisteme . În sfârşit, autoarea are în vedere şi premisa potrivit căreia în studiile de geografie socială trebuie abordate şi problemele socio-spaţiale care decurg din deficitul şi inegalitatea distribuţiei resurselor necesare existenţei umane (bunuri, servicii, facilităţi).

MIHAI PARICHI
PEDOGEOGRAFIE CU NOŢIUNI DE PEDOLOGIE Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită
(ISBN: 978-973-163-332-9, 240 p., 20,5 lei)
Dupa tratarea pedologiei si pedogeografiei, autorul ne ofera o ampla descriere a solurilor Terrei, începand cu alcăturirea globală a solului, factorii de formare a solului, caracteristicile morfologice şi fizice ale solului, proprietăţile solului, legile distribuţiei solurilor pe glob, clasificarea solurilor, regiunile ecopedologice ale Terrei, resursele de sol ale României şi terminând cu inventarierea solurilor şi aplicaţii ale pedologiei în domenii precum agricultura, silviculatura şi îmbunătăţirile funciare.
Lucrarea se încheie cu o bibliografie selectivă a temei.

MIHAI PARICHI, ANCA-LUIZA STĂNILĂ
SOLURILE ŞI EVALUAREA PEDOLOGICĂ A TERENURILOR. RISCURI PEDOLOGICE
(ISBN 978-973-163-319-0, 112 p., 11,4 lei)
Specialişti ai domeniului, cei doi profesori, autori ai acestui volum, au elaborat un manual dedicat, în primul rând studenţilor facultăţilor de geografie, dar, pe deplin utilizabil şi de către masteranzi şi doctoranzi ai domeniului şi, chiar şi de către cei care sunt deja angajaţi în activităţile direct productive.
Dintr-o asemenea perspectivă, lucrarea a luat în discuţie şi a punctat metodic şi, totodată, şi sintetic teme esenţiale ale problematicii dedicate solurilor şi evaluării lor din punct de vedere pedologic. Astfel, este abordată problema alcătuirii solurilor, a formării acestora, făcându-se referiri la proprietăţile solurilor şi acordându-se, de asemenea, o deosebită atenţie riscurilor care pândesc exploatarea diverselor terenuri. Desigur, autorii nu trec peste faptul că, într-un asemenea context, trebuie privite cu luare aminte şi solurile din ţara noastră, insistându-se asupra specificului şi potenţialului lor, cu imperioasă referire şi la cerinţele ameliorative ce se impun şi ce trebuie respectate pentru o bună şi profitabilă exploatare a solurilor, adică a terenurilor.
GRIGORE POSEA
GEOGRAFIA FIZICĂ A ROMÂNIEI Sinteză metodică
(ISBN: 978-973-163-373-2, 224 p., 24,8 lei)
Lucrarea reprezintă o tratare succintă, dar metodică a problemelor referitoare la elementele cadrului fizico-geografic al ţării noastre. Are o adresabilitate largă, de la studenţii din anii II şi III de studiu, masteranzi, până la specialiştii în domeniul geografiei fizice.
Cele 39 de capitole înfăţişează un tablou detaliat de reliefuri structural, petrografic, vulcanic, fluviatil, al resurselor naturale de bază, al elementelor climatice, meteorologice etc.
 

Apariţii 2008


SORIN BĂNICĂ, IONEL BENEA, GHEORGHE HERIŞANU
SISTEME INFORMAŢIONALE GEOGRAFICE ŞI PRELUCRAREA DATELOR GEOGRAFICE
(ISBN 978-973-163-090-8, 140 p)
Lucrarea tratează fenomenul GIS – Sisteme Informaţionale Geografice -, pornind de la definiţiile date acestuia de mai mulţi specialişti, apariţia, dezvoltarea şi utilizarea GIS, componentele GIS, modelul şi structura datelor, sisteme geodezice de referinţă şi sisteme de proiecţie, prelucrarea datelor prin intermediul GIS – analiza spaţială.
La finalul lucrării găsim o anexă şi bibliografie

VASILE GLĂVAN, VIRGIL NICULA
SISTEMUL INFORMAŢIONAL ÎN TURISM
(ISBN 978-973-163-228-5, 160 p)
Lucrarea de faţă se adresează tuturor celor care doresc să aibă informaţii cu privire la această activitate importantă pentru economia României. Astfel, în cele şase capitole pe care le cuprinde sunt prezentate acte normative privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism şi documente necesare prestării unor servicii turistice.
Primele trei capitole argumentează necesitatea şi importanţa sistemului informaţional în activitatea de turism (reglementări şi obiective, organizare şi managementul firmei), iar ultimele explicitează însemnătatea sistemului informatic şi informaţional în turism.
De asemenea, studiile de caz prezintă activitatea agenţiilor de turism şi a hotelurilor, pe care autorii le consideră baza activităţii de turism, în timp ce componenta de bază în sistemul de conducere al unei firme de turism şi servicii este sistemul informaţional.

GLAVAN VASILE, NICULA VIRGIL
AGENŢIA DE TURISM TEHNICA OPERAŢIUNILOR DE TURISM
(ISBN. 978-973-163-008-3, 250 p)
Lucrarea oferă date generale, conceptuale şi practice privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea agenţiilor de turism, precum şi activităţile lor principale, experienţa naţională şi internaţională în aceste probleme.
Cursul prezintă, ca aplicaţii practice, operaţiunile tehnice specifice domeniului.
În încheiere sunt prezentate, selectiv, principalele acte normative ale legislaţiei în vigoare.

NICOLAE CRUCERU
INTRODUCERE ÎN GEOGRAFIA REGIONALĂ A ROMÂNIEI
(ISBN 978-973-163-224-7, 355 p.)
Cartea reprezintă un obiect de studiu universitar, dar şi o bază pentru disciplinele teoretice, generale, la care se dau multe exemple din România.
Lucrarea cuprinde şase capitole, fiecare prezentând sintetic regiunile fizico-geografice ale României, cu elementele lor specifice, la care se adaugă şi alte tipuri de regionări conturate pe alte criterii.
Cursul are ca principal obiectiv fixarea unor elemente specifice, repere şi limite regionale, în cadrul cărora vor fi plasate noi elemente ale ştiinţelor geografice de bază, fapt care conduce în cele din urmă către o abordare sistemic-teritorială concretă.

MIHAELA FRĂSINEANU
RÂURILE ROMÂNIEI
(ISBN 978-973-163-126-4, 188 p)
Lucrarea analizează apele României. Sunt prezentate aspecte teoretice şi metodologice ale cercetării apelor României, resursele de apă ale României, factorii care determină şi influenţează scurgerea, scurgerea minimă, medie, maximă şi cea de aluviuni pe râurile din România, tipurile de regim hidrologic, fluviul Dunărea, grupele de râuri din România, bazinele hidrografice din Carpaţii Curburii, dezvoltarea durabilă şi diminuarea riscurilor hidrologice.
Destinată studenţilor facultăţilor de geografie, lucrarea este, în egală, măsură, interesantă şi utilă pentru toţi cei care sunt implicati în activităţi legate de hidrologie.

CORNELIA MARIN
GEOLOGIA ROMÂNIEI Note de curs
(ISBN 978-973-163-199-8, 194 p)
Lucrarea se adresează viitorilor specialişti geologi, dar şi celor interesaţi de acest domeniu.
Structurată în două părţi – domeniul precarpatic şi domeniul carpatic -, cartea analizează, în detaliu, subdiviziunile geologice ale teritoriului ţării noastre, cum ar fi: Platforma Moldovenească, Platforma Moesică, Orogenul nord-dobrogean, Depresiunea Predobrogeană, Orogenul Carpatic, Depresiunea Pannonică şi depresiunile intramontane adiacente.
În finalul cărţii găsim referinţe bibliografice

MĂDĂLINA-TEODORA ANDREI, FLORIN VARTOLOMEI
GEOGRAFIA TURISMULUI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ÎN ROMÂNIA
(ISBN 978-973-163-111-0, 148 p)
Geografia turismului studiază turismul ca fenomen spaţial, temporal şi cauzal, care se desfăşoară în mediul înconjurător, în interacţiunea cu factorii de mediu şi societate, dar şi ca o activitate cu un impact evident asupra acestora.
Prin conţinutul şi alcătuirea sa, prin bogata sa documentare privind potenţialul şi regiunile turistice din România şi din Uniunea Europeană, cursul se adresează învăţământului superior şi liceal, geografic şi economic de servicii, turism şi management, masteranzilor în domeniul turistic, managerilor şi specialiştilor din turism şi tuturor celor interesaţi să cunoască fenomenul turistic în ansamblul său, fluxurile turistice, principalele destinaţii turistice şi oferta turistică potenţială din ţările Uniunii Europene şi din România.

TAMARA SIMON
GEOGRAFIA POPULAŢIEI TERREI
(ISBN 978-973-163-038-0, 164 p)
Lucrarea îşi propune o prezentare într-un mod cât mai accesibil şi pentru un public cât mai larg a ceea ce înseamnă, la nivel mondial, geografia populaţiei şi a aşezărilor umane.
Consideraţiile teoretice sunt însoţite de analiza evoluţiei generale, de prezentarea etapelor istorice ale umanizării planetei.
Lucrarea se profilează în două părţi distincte: prima, dinamica naturală şi migratoare, repartiţia spaţială a populaţiei, iar a doua, structura acesteia.

IULICA VĂDUVA, ALINA VLĂDUŢ
FENOMENE HIDROMETEOROLOGICE EXTREME
(ISBN 978-973-163-169-1, 144 pag)
Lucrarea este realizată în urma unei vaste documentaţii si cercetări, fapt ce îi conferă un rol deosebit.
Este structurată în patru capitole, fiecare prezentând noţiuni şi termeni specifici pentru definirea fenomenelor climatice extreme şi fenomenele ca atare. Toate acestea sunt analizate prin definiţie, geneză, trăsături caracteristice, clasificare, repartiţie teritorială şi impactul asupra mediului natural şi social. Capitolul 4 este rezervat schimbărilor climatice globale, cu accent pe cauzele şi consecinţele încălzirii globale, al căror impact este devastator.
Lucrarea este elaborată într-o manieră clară, concisă şi accesibilă, care facilitează înţelegerea deplină a fenomenelor extreme, fiind adresată studenţilor şi deschizând „apetitul cunoaşterii” pentru studii aprofundate.

FLORIN VARTOLOMEI
PROBLEME SPECIALE DE HIDROLOGIE
(ISBN 978-973-163-161-5, 108 p)
Obiectivul principal al cursului constă în deprinderea studenţilor cu sensul noţiunilor hidrologice cu implicaţii practice şi cunoaşterea problemelor din materiile legate de ştiinţa apelor care prezintă importanţă specială pentru viaţa omului.
Cursul este structurat pe trei module (OCEANOGRAFIE, HIDROLOGIE GENERALĂ şi LIMNOLOGIE), fiecare modul fiind împărţit în mai multe teme de studiu. La finalul fiecărei teme există un set de întrebări recapitulative, a căror rezolvare urmăreşte fixarea celor mai importante noţiuni din tema respectivă. De asemenea, la fiecare temă se recomandă şi rezolvarea unei Lucrări practice utilizând mijloacele menţionate şi bibliografia indicată.

NICU I. AUR, CEZAR C. GHERASIM, MĂDĂLINA ANDREI
OCEANIA. AUSTRALIA ŞI ARHIPELAGURILE DIN OCEANIA
(ISBN 978-973-163-261-2)
Volumul intitulat „Oceania" cuprinde o analiză sintetică a elementelor ce definesc cadrul natural (geologie, relief, climă, hidrografie, elemente biopedogeografice), uman (populaţie, aşezări) şi economic (industrie, agricultură, servicii) a statelor insulare pacifice şi Australiei.
Este prezentat specificul geografic dar şi diferenţierile care apar în această structură relativ omogenă.
Se insistă asupra unor regiuni din Australia şi Noua Zeelandă, cu o funcţionalitate majoră şi complexă, care reprezintă şi unităţi de referinţă în peisajul geografic regional.
Sunt prezentate centrele urbane mai cunoscute prin particularităţile lor funcţionale, rolul lor în economia ţării sau regiunii şi specificul economiei.
Capitolul de geografie regională cuprinde date statistice specifice, cele mai apropiate de momentul actual şi sistemele geopolitice statale şi regionale.

CEZAR C. GHERASIM, NICU I. AUR, DAN EREMIA
GEOGRAFIA AMERICILOR
(ISBN 978-973-163-138-7, 216 p)
Descoperirea şi cucerirea Americii prefaţează – în lucrare – prezentarea imaginii actuale a celor două Americi: aşezare geografică, aspecte de geografie fizică, geografie umană şi geografie regională.
Rând pe rând sunt prezentate America de Nord, America Centrală şi America de Sud.
Ilustraţiile întregesc expunerea

RADU SĂGEATĂ
REGIUNILE EUROPEI METODOLOGIE DE ANALIZĂ REGIONALĂ
(ISBN 978-973-163-144-8, 196 p)
Integrarea României în Uniunea Europeană a deschis perspectivele unui nou mod de abordare a problemelor fundamentale şi specifice ale geografiei României în cadrul geografiei Europei şi cu precădere a Uniunii Europene. În acest context, lucrarea de faţă îşi propune să analizeze câteva dintre particularităţile sistemului regional european, evidenţiind, pe de o parte, originea şi amploarea disparităţilor regionale la nivel european, iar pe de altă parte, locul decupajelor regionale româneşti în noua arhitectură europeană. Cum s-au individualizat regiunile Europei? Ce le aseamănă şi ce le deosebeşte?
Care este amprenta naţionalului asupra regionalului şi în ce măsură fluxurile globalizante influenţează evoluţia comunităţilor locale? Sunt doar câteva dintre întrebările la care încearcă să găsească răspuns această lucrare.

COSTIN DUMITRAŞCU
EUROPA Geografie fizică, umană şi economică
(ISBN 978-973-163-172-1, 168 p)
Lucrarea tratează, pe larg din punct de vedere al geografiei fizice, umane şi economice continentul Europa.
Sunt prezentate noţiuni introductive, geologia şi relieful Europei, caractere biopedoclimatice, hidrografia, populaţia, aşezările umane, economia.
La finalul lucrării se găsesc: un tabel cu date statistice despre Europa, un tabel cu ţările Uniunii Europene, precum şi bibliografie.


Apariţii 2007


MIHAI PARICHI
EROZIUNEA ŞI COMBATEREA EROZIUNII SOLURILOR Ediţia a II-a revăzută şi adăugită
(ISBN 978-973-163-039-7, 104 p)
Lucrarea se adresează viitorilor specialişti geografi, dar şi tuturor celor interesaţi de acest fenomen natural al eroziunii şi de măsurile de ameliorare ce se impun pentru a-l diminua.
Sunt prezentate eroziunea – cu formele ei, organizarea antierozională a terenurilor, amenajarea, ameliorarea şi valorificarea terenurilor în pantă afectate de procesele de alunecare, exploatarea şi întreţinerea lucrărilor de prevenire şi combatere a eroziunii solului.

GLAVAN VASILE, NICULA VIRGIL
AGENŢIA DE TURISM TEHNICA OPERAŢIUNILOR DE TURISM
(ISBN. 978-973-163-008-3, 250 p)
Lucrarea oferă date generale, conceptuale şi practice privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea agenţiilor de turism, precum şi activităţile lor principale, experienţa naţională şi internaţională în aceste probleme.
Cursul prezintă, ca aplicaţii practice, operaţiunile tehnice specifice domeniului.
În încheiere sunt prezentate, selectiv, principalele acte normative ale legislaţiei în vigoare.

VASILE GLĂVAN
GEOGRAFIA TURISMULUI Ediţia a II-a
(ISBN 978-973-163-040-3, 336 p)
Lucrarea tratează turismul ca fenomen spaţial, temporal şi cauzal, care se desfăşoară în mediul înconjurător, în interacţiune cu factorii de mediu şi societate, dar şi ca o activitate cu un impact evident asupra acestora. Autorul analizează problematica potenţialului turistic şi identificării destinaţiilor turistice, evaluările calitative şi cantitative ale resurselor turistice, economice, tehnice şi demografice ce stau la baza deciziilor de valorificare/ dezvoltare şi amenajare turistică.
Cursul este structurat în două părţi: prima parte – Turism şi geografia turismului – abordează probleme generale referitoare la turism şi geografia turismului; a doua parte – Regiuni turistice în România şi pe glob – are o menire educativ-informativă şi aplicativă (descrierea regiunilor turistice).
Prin conţinutul şi alcătuirea sa, prin bogata sa documentare privind potenţialul regiunilor turistice din România şi de pe glob, cartea este destinată învăţământului universitar şi liceal, geografic şi economic, de servicii, turism şi management.

ION ZĂVOIANU
HIDROLOGIE Ediţia a V-a
(ISBN 978-973-725-989-9, 256 p.)
Lucrarea îşi propune iniţierea studenţilor în problemele hidrologiei generale, urmărind o succesiune logică de la simplu la complex şi de la particular la general în studierea resurselor de apă dulce.
După o serie de noţiuni introductive, necesare familiarizării cu apa ca obiect de studiu, cu proprietăţile ei fizice şi chimice şi cu mecanismul de regenerare, se ajunge la evaluarea globală a resurselor planetei. Se prezintă apa din scoarţa pământului, dinamica ei în straturile acvifere, metodele de evaluare a bogăţiei acestora şi apariţia la zi sub forma izvoarelor. Se au în vedere caracteristicile scurgerii râurilor, sursele de alimentare, tipurile de regim, termica şi chimismul. În partea a II-a a lucrării se dau informaţii privind lacurile ca rezervoare acvatice cu proprietăţi şi caracteristici distincte, ca şi asupra gheţarilor.
Lucrarea se adresează, în special, studenţilor de la facultăţile de geografie, geologie, cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar, şi, în general, tuturor celor interesaţi.

MIHAIL PARICHI
PEDOGEOGRAFIE CU NOŢIUNI DE PEDOLOGIE
(ISBN: 978-973-725-895-3, 240 p., 2007)
Lucrarea se adreseaza studentilor Facultatii de Geografie si nu numai. Autorul defineste pedologia si pedogeografia, pentru ca mai apoi sa ne ofere o cat mai ampla descriere a solurilor Terrei, incepand cu alcaturirea globala a solului, factorii de formare a solului, caracteristicile morfologice si fizice ale solului, proprietatile solului, legile distributiei solurilor pe glob, clasificarea solurilor, regiunile ecopedologice ale Terrei, resursele de sol ale Romaniei si terminand cu inventarierea solurilor si aplicatii ale pedologiei in domenii precum aglicultura, silviculatura si imbunatatirile funciare.
Lucrarea se încheie cu o bibliografie selectivă a temei.

IOAN POVARĂ
GEOGRAFIA MEDIULUI. POLUAREA SI PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR
(2007, ISBN: 978-973-725-887-8, 304 p., 17,5 lei)
Procesul de descoperire si protectie a mediului, folosind resursele biologice si minerale, inregistreaza transformari sistematice. Problema poluarii si a distrugerii mediului natural constituie teme majore ale secolului XXI.
Pe baza acestei tematici interesante, cursul isi propune sa dezvolte perceperea corecta a elementelor, proceselor si fenomenelor care definesc mediul (structura, componente, tipuri, poluare, protectie s.a.).
Suportul grafic contribuie la relationarea fenomenelor cu reprezentarea lor, iar anexele si bibliografia ampla au un rol important in intelegerea si aprofundarea problematicii abordate.

NICU I. AUR, CEZAR C. GHERASIM, MĂDĂLINA ANDREI, DAN EREMIA
ASIA Geografie fizică, Geografie umană, Geografie regională
(2007, ISBN 978-973-725-880-9, 292 p., 23,3 lei,)
Lucrarea are, in principiu, un caracter didactic, dar pastreaza si trasaturile necesare unui amplu studiu de specialitate. Autorii au adoptat o structura a lucrarii care sa corespunda programei de invatamant, cerintelor de pregatire ale studentilor geografi, precum si interesului de informare al persoanelor pasionate de geografie.
Asia fiind un continent vast, cu peste 60% din populatia mondiala, cu civilizatii care au dainuit milenii, in raport cu alte continente, a presupus o selectie riguroasa a informatiilor; autorii reusind sa ofere celor interesati un material accesibil, bine structurat, insotit de schite de harti.

ION ZĂVOIANU
PRELUCRAREA DATELOR HIDROMETEOROLOGICE

(2007, ISBN: 978-973-725-890-8, 136 p., 9,6 lei)
Aplicarea metodelor statistice apare, in prezent, ca o necesitate obiectiva legata din ce in ce mai mult de cerintele practice de elaborare a prognozei de aparitie si de dezvoltare a unor fenomene meteorologice extreme. Prin mijloacele analizei statistice, prin prelucrarea si interpretarea datelor din masuratori si informatii se pot caracteriza mai exact fenomenele cercetate, iar rezultatele obtinute sunt puse la dispozitia practicienilor.
Progresele inregistrate, astfel, in cercetarea geografica permit trecerea de la etapa aprecierilor calitative la cea a evaluarilor cantitative. Ele se regasesc pe aceasta cale in imbunatatirea procesului de invatamant geografic, in formarea viitorilor specialisti.

CORNELIA MARIN
GEOLOGIE GENERALĂ
(2007, ISBN: 978-973-725-801-4, 256 p., 12,8 lei)
Lucrarea se adreseaza studentilor de la Facultatea de Geografie si incearca o tratare a petrologiei, astfel incat sa le ofere date utile. Mineralogia a fost abordata sumar deoarece este completata cu datele din caietul de laborator si cu informatiile pe care le obtin in cadrul orelor de laborator.
Elementele de geologie structurala sunt destinate intelegerii unor structuri geologice pe care studentii le descopera in deplasarile pe teren. Insusirea cunostintelor de Petrologie si Geologie structurala, precum si a proceselor geologice lente sau rapide, le permite studentilor sa detina instrumente eficiente in studiul Geomorfologiei.

CEZAR C. GHERASIM
CONTINENTELE - REGIUNI GEOECONOMICE

(2007, ISBN 978-973-725-835-9, 164 p., 15 lei)
Lucrarea cuprinde elemente ce definesc structura cadrului natural, uman si economic al unor regiuni reprezentative (regiuni de concentrare urban-industriale). Centrele urbane majore si specificul lor functional sunt prezentate si analizate in context local sau regional, de asemenea si specificul uman si economic al tarii in contextul geopolitic mondial. Analizele regionale prezentate sunt utile atat pentru specialisti, cat si pentru cei din alte domenii de activitate, interesati de geografia continentelor.
Prezentarile sintetice constituie un punct de sprijin important pentru studentii geografi si pentru cei care se pregatesc pentru finalizarea studiilor.

GRIGORE POSEA
GEOGRAFIA FIZICĂ A ROMÂNIEI Partea I Date generale. Pozitie geografica. Relief
(2007, (10)973-582-711-1 (13)978-973-725-711-6 (10)973-582-712-x(13)978-973-725-712-3, 262 p., 22, 8 lei)
Lucrarea trateaza problematica generala a geografiei fizice a Romaniei, specificul acesteia si aspectele fundamentale stabilite de natura si de catre om.
Spiritul general al cursului este cel geografic, a carui sarcina de baza, intre celelalte stiinte, este aceea de a cunoaste bine casa omenirii – Terra - si casa fiecarei natiuni – Tara.
Autorul a adoptat si un stil didactic, cu diferite sublinieri in text, cu intrebari si probleme de autoevaluare pentru studenti, cu teste grila pentru examen.

AUREL CONSTANTIN ILIE
AMENAJAREA COMPLEXĂ A BAZINELOR HIDROGRAFICE
(ISBN: 978-973-725-764-2, 2007, 208 p., 15,6)
Cartea se adreseaza, in primul rand, studentilor din facultatile de geografie, dar şi altor categorii de cititori interesati.
Autorul trateaza analitic aspecte de baza ale problematicii, precum: Lucrari si masuri de gospodarire a apelor; Schema de gospodarire a apelor pentru satisfacerea cerintelor de apa; Schema de gospodarire a apelor mari; Scheme cadru de amenajare si gospodarire a apelor din bazinele hidrografice din Romania.
Lucrarea este insotita de o utila bibliografie de specialitate.

GRIGORE POSEA
GEOGRAFIA FIZICA A ROMANIEI. Partea II Clima. Apele. Biogeografia. Solurile. Hazardele naturale
(2007, ISBN: (10)973-725-711-1 (13)978-973-725-711-6 General (10)973-725-713-8(13)978-973-725-713-0 partea a II-a, 236 p., 21,2 lei)
Lucrarea trateaza problematica generala a geografiei fizice a Romaniei, specificul acesteia si aspectele fundamentale stabilite de natura si de catre om.
Spiritul general al cursului este cel geografic, a carui sarcina de baza, intre celelalte stiinte, este aceea de a cunoaste bine casa omenirii – Terra – si casa fiecarei natiuni – Tara.
Autorul a adoptat si un stil didactic, cu diferite sublinieri in text, cu intrebari si probleme de autoevaluare pentru studenti, cu teste grila pentru examen.

ION ZĂVOIANU
HIDROLOGIE Editia a IV-a
(2007, (10)973-725-716-2 (13)978-973-725-716-1, 256 p., 14,7 lei)
Lucrarea constituie o prima initiere a studentilor in problemele hidrologiei generale, urmarind o succesiune logica de la simplu la complex si de la particular la general in studierea resurselor de apa dulce.
Dupa o serie de notiuni introductive, necesare familiarizarii cu apa ca obiect de studiu, cu proprietatile ei fizice si chimice si cu mecanismul de regenerare, se ajunge la evaluarea globala a resurselor planetei. Se prezinta apa din scoarta pamantului, dinamica ei in straturile acvifere, metodele de evaluare a bogatiei acestora si aparitia la zi sub forma izvoarelor. Se au in vedere caracteristicile scurgerii raurilor, sursele de alimentare, tipurile de regim, termica si chimismul. In partea a II-a a lucrarii se dau informatii privind lacurile ca rezervoare acvatice cu proprietati si caracteristici distincte, ca si asupra ghetarilor.
Lucrarea se adreseaza, in special, tuturor studentilor de la facultatile de geografie, geologie, cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar si universitar, si, in general, tuturor celor interesati.

LILIANA-GURAN-NICA, MARILENA DRAGOMIR
GEOGRAFIE UMANA GENERALĂ
(2007, (10)973-725-728-6 (13)978-973-725-728-4, 320 p., 14, 6 lei)
Lucrarea prezinta cadrul general al dezvoltarii activitatilor umane pe Glob, populatia si asezarile Terrei, elemente de geografie sociala si culturala, de geografie economica. Avand o bogata informatie actualizata, cu o analiza serioasa asupra elementelor de geografie umana, lucrarea dovedeste o inalta tinuta stiintifica.
Lucrarea se adreseaza, in special, tuturor studentilor de la facultatile de geografie, sociologie, si, in general, tuturor celor interesati de acest domeniu.
Cautare
Calendar
«  November 2019  »
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930