Thursday, 11.21.2019, 9:24 PMWelcome Guest | RSS
UNIVERSITATEA SPIRU HARET CENTRUL TEHNOLOGIC CLUJ-NAPOCA
Meniu
Poll
Rate my site
Total of answers: 79
Statistici

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Intrare

DREPT


Apariţii 2009
OLGA DUŢU (coordonator), ADINA BABONEA, OANA VLĂDUŢ
RELAŢII PUBLICE. COMUNICARE. SECRETARIAT
Note de curs (ISBN 978-973-163-467-8, 296 p., 27,3 lei)
Lucrarea urmăreşte familiarizarea studenţilor de la facultăţile de administraţie publică cu noţiunile de relaţii publice şi comunicare, prezentând un scurt istoric al evoluţiilor lor, principii şi strategii ale relaţiilor publice, tipurile de comunicare, importanţa formării capacităţii de comunicare şi de stabilire a relaţiilor publice pentru funcţionarul public.
Lucrarea are un caracter accesibil, prin reducerea dezbaterilor conceptuale, şi un caracter aplicativ, contribuind la familiarizarea studenţilor cu tehnicile de lucru în relaţiile publice.


ION BITOLEANU (coordonator), AVRAM CEZAR, IOAN VLAD, MARIA POPESCU, DENISA LOREDANA BICĂ
BAZELE ŞTIINŢEI POLITICE
(ISBN 978-973-163-401-2, 332 p., 29,8 lei)
Autorii supun atenţiei un subiect de maximă actualitate al zilelor noastre, prezentat însă din punct de vedere teoretic şi ştiinţific. Să nu uităm că societatea umană este o lume politică, definită prin două noţiuni: politica şi politicul, şi că politologia ca ştiinţă apare încă din Antichitate, deşi ea devine o ştiinţă distinctă şi obiect special de studiu cu importante consecinţe practice pentru buna organizare şi conducere a societăţii abia in epoca contemporană.
Pe lângă temele tratate, sistemul politic, statul ca instituţie fundamentală a sistemului politic, puterea politică şi instituţiile puterii, parlamentul, autoritatea judecătorească, partidele politice, regimurile politice, democraţia şi cultura politică, autorii vin în sprijinul studenţilor cu o serie de întrebări de autoevaluare şi modele de teste-grilă, precum şi un bogat material bibliografic.MARIN VOICU, MIRELA GEORGIANA SABĂU
DREPT COMUNITAR GENERAL

(ISBN 978-973-163-423-4, 192 p., 18,2 lei)
Autorii analizează tema abordată în cadrul următoarelor cinci titluri: Noţiuni introductive privind dreptul Uniunii Europene; Instituţiile Uniunii Europene; Piaţa internă, libertăţile şi politicile comune; Cetăţenia europeană. Drepturile funda-mentale în Uniunea Europeană; România şi Uniunea Europeană. Problematica dezbătută are la bază principalele tratate care stau la baza creării şi dezvoltării UE printre care: Tratatele de la Roma (1957), Actul Unic European (1986), Tratatul de la Maastricht (1992), Tratatul de la Amsterdam (1997), Tratatul de la Nisa (intrat în vigoare în 2003), Tratatul de la Lisabona (2007).ION BITOLEANU
SISTEME POLITICE COMPARATE
(ISBN 978-973-163-403-6, 240 p., 22,4 lei)
Comparaţia rămâne principalul mijloc de a descoperi cauzele fenomenelor sociale, de a distinge accidentalul de inevitabil şi, astfel, de a sistematiza realitatea şi constitui ierarhii ale fenomenului politic. Metoda comparativă a fost văzută de specialişti ca un substitut al metodei experimentale.
Prin această metodă sunt studiate părţile structurale ale sistemului politic: relaţiile politice, instituţiile politice, concepţiile politice, conştiinţa şi cultura politică, comunicaţia politică, norma şi comportamentul politic (civic). Pornind de la aceste elemente este stabilită tipologia sistemelor politice: sistemele politice democratice şi sistemele politice nedemocratice.
În practică, regimurile democratice şi cele nedemocratice sunt departajate de multiple nuanţări, diferite după viziunile diferiţilor politologi.
În atenţia autorului sunt situate, în prim plan, statul, puterea politică şi instituţiile puterii, regimurile politice democratice, totalitare, comuniste, China comunistă şi Japonia, lumea a treia, partidele politice, doctrinele şi ideologiile politice.EMANUEL ALBU
DEONTOLOGIA FUNCŢIEI PUBLICE
(ISBN 978-973-163-438-8, 328 p., 29,5 lei)
Lucrarea de faţă este complexă, adresându-se atât studenţilor de la facultăţile de drept, cât şi funcţionarilor publici. Sunt abordate subiecte cum ar fi: etica, morala şi dreptul, izvoarele deontologiei funcţiei publice, cariera funcţionarilor publici, exercitarea deontologică a funcţiei publice, exercitarea abuzivă a funcţiei publice, răspunderea funcţionarilor publici. Lucrarea conţine şi anexe cu Hotărârea nr. 328/2005, Legea nr. 7/2004, H.G. nr. 991 din 25 august 2005, Legea nr. 447/2004.


ROXANA-DANIELA PĂUN
DREPT COMUNITAR
(ISBN 978-973-163-391-6, 292 p., 31 lei)
Lucrarea tratează teme precum apariţia, evoluţia şi rolul Comunităţilor Europene, al Uniunii Europene în ansamblul societăţii internaţionale, dreptul comunitar şi reglementările acestuia privind Uniunea Europeană, izvoarele acestui drept, precum şi fenomenul de formare a Uniunii Economice şi Monetare, apariţia monedei unice europene, libertăţile fundamentale de circulaţie pe teritoriul Uniunii, protecţia consumatorului în statele membre şi, nu în ultimul rând, sistemul de finanţare în Uniune.
Autoarea încheie lucrarea cu o serie de anexe bine documentate şi actualizate, care oferă toate datele necesare despre Uniunea Europeană şi instituţiile sale.


DĂNUŢ CORNOIU
DREPT CIVIL. SUCCESIUNI
(ISBN 978-973-163-388-6, 220 p., 22,5 lei)
Ca mod de structurare a materiei, cursul prezintă, într-un studiu didactic şi aprofundat, materia analizată, începând cu moştenirea şi felurile acesteia, caracterele juridice ale transmisiunii moştenirii, deschiderea moştenirii şi condiţiile generale pentru a putea moşteni.
În continuare, cursul tratează moştenirea legală (analizând ordinea chemării moştenitorilor, clasele de moştenitori şi regulile aplicabile fiecărei clase, ca şi drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor), moştenirea testamentară (analizând testamentul, condiţiile de valabilitate ale acestuia, tipuri de testamente, dispoziţiile testamentare şi limitele dreptului de a dispune prin testament), transmisiunea moştenirii, dreptul de opţiune succesorală, dovada calităţii de moştenitor, procedura succesorală notarială, indiviziunea şi împărţeala moştenirii şi împărţeala de ascendent.

LAZĂR CÂRJAN, MIHAI CHIPER
CRIMINALISTICĂ
(ISBN 978-973-163-297-1, 436 p, 39,4 lei) Lucrarea este nu numai o preţioasă sursă de informaţii pentru studenţii şi masteranzii facultăţilor de drept, ci şi, un adevărat tratat de specialitate pentru toţi cei preocupaţi şi implicaţi într-o activitate sau alta în sistemul judiciar.
Patru sunt capitolele care alcătuiesc structura volumului: Fundamentele criminalisticii, Elemente de criminalistică tehnico-ştiinţifică, Criminalistică tactică şi Elemente de criminalistică metodologică, toate abordând problemele practicii judiciare în domeniul criminalisticii din perspectiva unei largi experienţe internaţionale, îndeosebi, anglo-saxone şi franceze, dar şi a unei susţineri teoretice pe măsură.
O menţiune specială se cuvine a fi făcută pentru efortul, cu adevărat remarcabil, al autorilor de a readuce la lumină o seamă de personalităţi ale spaţiului românesc, ale căror merite de fondatori ai criminalisticii, atât ca practicieni, cât şi ca teoreticieni, sunt indiscutabile, savanţi cu o mare reputaţie mondială, condamnaţi pe nedrept la uitare de vitregiile vremurilor.


JENICĂ DRĂGAN, CLAUDIU BUTCULESCU, CRISTIAN DRĂGAN, ANIŞOARA ŞTEFAN
INTRODUCERE ÎN DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL

(ISBN: 978-973-163-333-6, 268 p, 29,4 lei)
Cursul îşi propune să contribuie la formarea ştiinţifică a studenţilor facultăţilor de drept, care pregătesc viitorii specialişti în domeniul activităţilor juridice, financiare şi comerciale publice şi private. În acest sens, lucrarea tratează principiile fundamentale şi cele mai importante instituţii juridice ale dreptului comerţului internaţional; raportul juridic de comerţ internaţional; contractul internaţional de vânzare de mărfuri; vânzarea la burse şi prin licitaţie; regimul juridic al intermedierii în comerţul internaţional; contractele de finanţare internaţională; concesionarea convenţională internaţională; contractele de transport; contractul de asigurare; arbitrajul comercial internaţional ş.a.

Apariţii 2008IULIANA SAVU
INTRODUCERE ÎN DREPT
Ediţia a II-a
(ISBN 978-973-163-049-6, 284 p.)
Lucrarea reprezintă o introducere în studiul dreptului, deopotrivă utilă viitorilor jurişti şi instructivă pentru cei interesaţi de acest domeniu.
Sunt explicate noţiunile introductive, conceptul de drept, factorii de confi-gurare şi evoluţie a dreptului, dreptul şi statul, principiile dreptului, funcţiile dreptului, norma juridică, dreptul în sistemul normativ social, izvoarele drep-tului, răspunderea juridică, sistemul dreptului.
Fiecare capitol se încheie cu bibliografie.


ALBU EMANUEL
DREPTUL ADMINISTRATIV AL BUNURILOR
(ISBN 978-973-163-112-7, 224 p)
Cursul universitar cuprinde 11 capitole, dedicate analizării principalelor aspecte ale dreptului administrativ.
Autorul tratează definiţia şi trăsăturile acţiunilor de drept administrativ al bunurilor şi domeniu public; patrimoniul şi drepturile patrimoniale; dreptul de proprietate publică; exproprierile şi achiziţiile de bunuri; utilizarea bunurilor domeniului public; regimurile domeniale reglementate prin legi speciale; domeniul privat administrativ.
Lucrarea mai cuprinde textul unor legi importante în domeniu, precum şi o bibliografie selectivă.


EMANUEL ALBU (coordonator), CRISTINA BANU, TRAIAN POPESCU, BOGDAN GEORGESCU
DREPT ADMINISTRATIV
Partea a II-a
(ISBN 978-973-163-092-2 G, 978-973-163-200-1 p. a II-a, 240 p)

Cursul se adresează studenţilor de la facultăţile de Drept şi Administraţie Publică. Tratează, în 10 capitole, problemele principale ale teoriei şi practicii dreptului administraţiei publice în lumina ultimelor reglementări în materie şi pe baza unei bogate literaturi de specialitate.
Sunt abordate astfel: noţiunea de activitate executiv-administrativă, decizia administrativă, actele administrative, contractele administrative, domeniul public, serviciile publice, controlul activităţii organelor administraţiei publice, contenciosul administrativ, răspunderea administrativă ş.a.
În Anexe sunt înserate câteva legi şi hotărâri de mare importanţă pentru înţelegerea aprofundată a problemelor abordate.
EMANUEL ALBU(coordonator), CRISTINA BANU, TRAIAN POPESCU, BOGDAN GEORGESCU
DREPT ADMINISTRATIV Partea I
(ISBN 978-973-163-092-2 general, 978-973-163-093-9 partea I, 380 p)
Lucrarea este structurată în cinci capitole: Introducere în dreptul administrativ şi ştiinţa administraţiei; Sistemul organelor administraţiei publice; Autorităţile centrale; Administraţia publică din teritoriu; Funcţia publică şi funcţionarii publici.
Cartea mai cuprinde o Bibliografie selectivă a tematicii abordate şi, totodată, unele documente legislative privind: organizarea şi funcţionarea guvernului României şi a ministerelor; prefectul şi instituţia prefectului, administraţia publică locală; statutul funcţionarilor publici.


ADRIANA BELU, NARCIS GODEANU, CEZAR TITĂ, MIHNEA DRUMEA
RELAŢII COLECTIVE DE MUNCĂ
(ISBN 978-973-163-091-5, 152 p)
Destinată studenţilor facultăţilor de drept, lucrarea – curs universitar – tratează natura, principiile şi exigenţele relaţiilor colective de muncă, în lumina dreptului muncii. Cartea este structurată în 8 capitole: privire generală asupra dreptului muncii; dreptul internaţional al muncii; cooperarea tripartită la nivel mondial; cooperarea tripartită în România; patronatul; sindicatele; contractul colectiv de muncă. Lucrarea cuprinde şi o amplă bibliografie de specialitate.DIANA CRUMPĂNĂ, ALINA ELENA TĂNĂSESCU, ILIE MĂGUREANU, BOGDAN GHIŢULESCU
INTRODUCERE ÎN DREPT COMPARAT
(ISBN: 978-973-163-158-5, 323 p) Lucrarea de faţă se adresează studenţilor facultăţilor de drept, dar şi celor care doresc sa afle cât mai multe despre apariţia şi evoluţia dreptului comparat. Dintre temele pe care autorii le abordează enumeram câteva: fenomenele care explică apariţia dreptului comparat, dezvoltarea dreptului comparat, incertitudinile dreptului comparat, elementele şi problemele metodei comparative, dar şi multe altele de real interes.


DIANA CRUMPĂNĂ, ALINA ELENA TĂNĂSESCU, ILIE MĂGUREANU, BOGDAN GHIŢULESCU
INTRODUCERE ÎN DREPT COMPARAT
(ISBN: 978-973-163-158-5, 323 p) Lucrarea de faţă se adresează studenţilor facultăţilor de drept, dar şi celor care doresc sa afle cât mai multe despre apariţia şi evoluţia dreptului comparat. Dintre temele pe care autorii le abordează enumeram câteva: fenomenele care explică apariţia dreptului comparat, dezvoltarea dreptului comparat, incertitudinile dreptului comparat, elementele şi problemele metodei comparative, dar şi multe altele de real interes.


VASILE CREŢU
DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC

Ediţia a V-a. Definitivă
(ISBN 978-973-163-236-0, 396 p) Ediţia a V-a, definitivă, este faţă de cele anterioare, mai aproape de un tratat, abordând tematica în integralitatea ei, şi prezentând-o în toate elementele: noţiunea şi trăsăturile caracteristice ale dreptului internaţional public; geneză şi evoluţie; izvoare, principii generale şi codificare; subiectele dreptului internaţional public, populaţia şi dreptul internaţional public; protecţia internaţională a drepturilor omului; teritoriul în dreptul internaţional public; dreptul diplomatic şi consular; tratatul internaţional; mijloacele de soluţionare paşnică a conflictelor; folosirea legală a forţei; răspunderea internaţională; dreptul internaţional umanitar şi dreptul internaţional penal.
O bibliografie română şi străină, precum şi acte normative încheie volumul.


ADRIAN PRICOPI
DREPTUL FAMILIEI

Ediţia a IV-a
(ISBN 978-973-163-240-7, 248 p)
În acest volum, dreptul familiei este tratat în raport cu caracteristicile şi locul pe care-l ocupă în societate familia, relevându-se totodată scopul legiuitorului şi spiritul legislaţiei române în materie. În acest sens, autorul extrapolează domeniul juridic şi face o serie de referinţe de ordin istoric, sociologic şi etnologic asupra familiei, privind trecutul, prezentul şi, într-o oarecare măsură, şi viitorul ei structural şi funcţional.
Lucrarea este structurată în 3 părţi: Căsătoria, Rudenia, Ocrotirea minorilor şi a copiilor aflaţi în dificultate, fiecare dintre acestea fiind dezvoltată pe parcursul a mai multor capitole.
În final, autorul oferă o amplă bibliografie.MARIANA RUDĂREANU(coordonator), GHEORGHE BABONEA, NICOLAE PUŞCAŞ, NICU VINTILĂ
OBLIGAŢII. RESPONSABILITATEA
(ISBN 978-973-163-253-7, 208 p)
Lucrarea prezintă o parte importantă din dreptul civil în următoarea structură: noţiunea de obligaţie şi izvoarele obligaţiilor, faptul juridic licit, răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie, răspunderea civilă delictuală pentru fapta altei persoane, răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale, de ruina edificiului şi de lucruri în general, obligaţii complexe, executarea, garantarea şi stingerea obligaţiilor.
Cursul se adresează studenţilor din facultăţile de drept şi ştiinţe administrative.


ION DRAGOMAN
PROTECŢIA JURIDICĂ A DREPTURILOR OMULUI
(ISBN 978-973-163-255-1, 288 p) Relaţiile internaţionale şi studiile europene actuale au în centrul preocupărilor lor modalităţile creatoare şi eficace prin care sunt protejate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. În ultimele decenii au fost dezvoltate şi s-au aplicat la nivel statal, regional şi mondial politici adecvate de protecţie juridică şi nejuridică a drepturilor individuale şi colective. Iar criteriul de delimitare între statul de drept şi regimul totalitar, între democraţie şi dictatură, între buna guvernare şi cea ineficientă a devenit respectul faţă de libertăţile umane fundamentale.
Unor astfel de comandamente şi preocupări le răspunde şi lucrarea de faţă.
Cele trei părţi ale lucrării tratează: Statutul şi drepturile omului; Organizaţiile internaţionale şi drepturile omului; Dreptul la intervenţia umanitară în teoria şi practica relaţiilor internaţionale.
Lucrarea mai cuprinde Abrevieri şi o amplă bibliografie de specialitate.
Cartea se adresează studenţilor facultăţilor de drept şi de relaţii internaţionale, specialiştilor în domeniu, precum şi tuturor celor interesaţi de problematica abordată.


GHEORGHE BABONEA, ION DIACONU, GHEORGHE COSTACHE, DIANA CRUMPĂNĂ, ILEANA INGRID NICOLAU
DREPTUL LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE
(ISBN 978-973-163-204-9, 272 p)
Cursul tratează o problematică actuală, cea a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului: noţiunea de „drepturile omului”; principiile care le guvernează; evoluţia concepţiilor şi a reglementărilor internaţionale; Constituţia, celelalte legi şi instituţiile care protejează drepturile şi libertăţile omului în România; protecţia drepturilor omului în cadrul Uniunii Europene; posibile limitări ale acestor drepturi, respectarea drepturilor omului în situaţii speciale; mijloace şi mecanisme pentru promovarea drepturilor omului; sesizarea şi modul de lucru al Curţii Europene a Drepturilor Omului.


Apariţii 2007IULIANA SAVU
INTRODUCERE ÎN DREPT
Ediţia a II-a
(ISBN 978-973-163-049-6, 284 p.)
Lucrarea reprezintă o introducere în studiul dreptului, deopotrivă utilă viitorilor jurişti şi instructivă pentru cei interesaţi de acest domeniu.
Sunt explicate noţiunile introductive, conceptul de drept, factorii de confi-gurare şi evoluţie a dreptului, dreptul şi statul, principiile dreptului, funcţiile dreptului, norma juridică, dreptul în sistemul normativ social, izvoarele drep-tului, răspunderea juridică, sistemul dreptului.
Fiecare capitol se încheie cu bibliografie.


DAN NĂSTASE
DREPT DIPLOMATIC ŞI CONSULAR
Ediţia a II-a
(ISBN 978-973-163-084-7, 352 p)
Dreptul internaţional – corp de reguli referitoare la drepturile şi obligaţiile statelor în relaţiile dintre ele – conţine şi dreptul diplomatic şi consular.
Dreptul diplomatic şi consular este privit ca beneficiar al surselor, doctrinei şi principiilor de drept internaţional, fiind considerat subramură a dreptului public, mai precis a ramurii sale externe, aşadar a dreptului internaţional public (jus gentium), parte a ansamblului de norme cu privire la drepturile şi obligaţiile statelor şi ale organizaţiilor internaţionale, ca şi la drepturile şi obligaţiile companiilor şi ale indivizilor pe planul relaţiilor interstatale.
Lectura selectivă a regulilor principale de drept diplomatic în vigoare este însoţită de explicaţii şi adnotări concentrate îndeosebi asupra semnificaţiilor definitorii ale diplomaţiei ca profesie şi ale instituţiilor prin intermediul cărora diplomaţia este exercitată în prezent.


FLOREA BUJOREL
DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE
DREPTUL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

(ISBN 978-973-725-910-3, 240 p.) Lucrarea analizează ansamblul de norme juridice care reglementează raporturile privitoare la creaţiile intelectuale cu aplicabilitate în industrie, precum şi cele legate de semnele distinctive ale activităţii industriale. Sau, altfel spus, posibilitatea conferită de lege titularului, persoană fizică sau juridică, de a exploata, în exclusivitate, o creaţie intelectuală aplicabilă în industrie sau un semn distinctiv al unei asemenea activităţi (în producţie, transporturi, comerţ, servicii).
Capitolele sunt structurate în trei grupuri: Titlul I – Protecţia juridică a invenţiilor; Titlul II – Protecţia mărcilor şi a indicaţiilor geografice; Titlul III – Protecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale.


IOAN CONDOR, SILVIA CRISTEA
DREPT FISCAL

Vol. II. Impozitul pe profit. Impozitul pe dividende.
Taxa pe valoarea adăugată. Accizele şi alte taxe speciale.
Impozitele şi taxele locale. Elemente de Drept procesual fiscal
(ISBN 978-973-725-826-7 general, 978-973-725-828-1 vol. II, 320 p.) Continuare a primului volum, apărut în aceeaşi Editură, la începutul anului 2007, volumul al doilea tratează mai ales impozitele şi taxele datorate de persoanele juridice. Astfel, sunt tratate amplu: Impozitul pe profit; Impozitul pe dividende; Taxa pe valoarea adăugată; Accize şi alte taxe speciale; Impozite şi taxele locale; Elemente de drept procesual fiscal. Volumul se adresează studenţilor şi masteranzilor Facultăţilor de Drept şi Administraţie Publică, specialiştilor şi cercetătorilor în domeniu, dar şi altor categorii de cititori.


IOAN CONDOR
DREPT FISCAL.
Vol. I. Teoria generală a impozitelor. Impozitarea persoanelor fizice.
Impozitarea microîntreprinderilor. Impozitarea nerezidenţilor.
Impozitul pe reprezentanţe. Drept fiscal internaţional
Ediţia a III-a
(ISBN 978-973-163-041-0 general, 978-973-163-042-7 vol. I, 264 p.) Lucrarea se adresează studenţilor din facultăţile de drept, ca şi celor din instituţiile de învăţământ superior cu profil economic. Ea este utilă totodată şi specialiştilor în domeniul Dreptului fiscal, fiind în concordanţă cu reglementările în materie valabile la 1 ianuarie 2007.
Dintre problemele abordate în carte, menţionăm: Impozitul pe venit datorat de persoanele fizice; Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor; Fenomenul de dublă impunere; Izvoarele dreptului fiscal internaţional; Măsuri fiscale adoptate de Uniunea Europeană; Convenţii internaţionale pentru evitarea dublei impuneri ş.a.
Lucrarea este însoţită de o amplă şi deosebit de utilă bibliografie de specialitate.


NICU JIDOVU, GHEORGHEBICĂ
DREPT PROCESUAL PENAL
(ISBN 978-973-725-981-3, 468 p.)
Structurat în două părţi; Partea generală şi Partea specială; cursul tratează elementele definitorii ale dreptului procesual penal.
Partea generală cuprinde: noţiuni introductive referitoare la dreptul procesual penal, principii fundamentale care stau la baza procesului penal în România, participanţii în procesul penal, acţiunile în procesul penal, competenţa în materie penală, probele şi mijloacele de probă în procesul penal, măsurile procesuale, actele procesuale şi procedurale comune.
Partea specială tratează următoarea problematică: urmărirea penală, procedura plângerii prealabile, judecata în primă instanţă, căile de atac ordinare, căile extraordinare de atac, excluderea hotărârilor penale şi proceduri speciale.
Autorii recomandă lucrările de referinţă din literatura temei.


GHEORGHE DIACONESCU (coordonator), MIOARA KETTI-GUIU, CONSTANTIN DUVAC
DREPT PENAL Partea specială
(ISBN 978-973-163-102-8, 588 p.)
Descifrarea şi înţelegerea normelor cuprinse în textele incriminatoare sunt de neconceput fără stăpânirea temeinică a cunoştinţelor despre factorii, conţinutul constitutiv şi formele infracţiunii, cunoştinţe predate la disciplina Drept penal, partea specială.
Acestui obiectiv îi este consacrată cartea de faţă, care tratează în cele 12 titluri, aspecte esenţiale ale disciplinei menţionate, cum ar fi: infracţiuni contra siguranţei statului, infracţiuni contra persoanei, infracţiuni contra autorităţilor, infracţiuni de fals, infracţiuni la regimul stabilit pentru anumite activităţi economice, infracţiuni care aduc atingere relaţiilor sociale, infracţiuni contra capacităţii de apărare a României, infracţiuni săvârşite de militari sau civili, infracţiuni contra păcii şi omenirii.


GHEORGHE BICĂ (coordonator), IOAN GRIGA, GAVRIL PARASCHIV, GHEORGHE ALECU
DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ
(ISBN 978-973-725-941-7, 340 p.)
Lucrarea este o prezentare a dreptului penal românesc dintr-o perspectivă cronologică, comparativă şi interpretativă. Ea tratează într-o manieră clară şi precisă principalele aspecte ale dreptului penal: noţiuni, teorii, principii, legi etc. Structurată pe şase titluri: Aspecte introductive, Infracţiunea, Răspunderea penală, Sancţiunile de drept penal, Aplicarea şi executarea pedepsei, Cauzele care înlătură executarea pedepsei sau consecinţele condamnării, ce cuprind la rândul lor mai multe capitole şi subcapitole, cartea acoperă întreaga problematică a Dreptului penal.
Exemplificările numeroase şi bogate precum şi punerea în evidenţă a metodelor de studiu folosite de ştiinţa dreptului penal fac din această lucrare un instrument de lucru extrem de util şi important.


RUDĂREANU MARIANA
OBLIGAŢII. CONTRACTE
Ediţia a II-a
(ISBN 978-973-163-045-8, 208 p) Cursul dezvoltă tematica anunţată în titlu conform programei analitice. Primul capitol este dedicat obligaţiei civile dând definiţia noţiunii şi clasificarea obligaţiilor.
În celelalte capitole este tratat contractul: definiţia, clasificarea, efectele acestuia, răspunderea contractuală, după care se prezintă contractul de vânzare-cumpărare, contractul de schimb, contractul de donaţie, contractul de locaţiune, contractul de închiriere a locuinţei, contractul de arendare, contractul de antrepriză, contractul de mandat, comodatul, contractul de depozit, contractul de societate civilă, contractul de tranziţie. La fiecare sunt date: definiţia noţiunii respective, reglementarea legală, caracterele juridice, condiţii de validare.
Lucrarea se adresează nu numai studenţilor de la facultăţile de drept, ci şi tuturor celor care prin specificul activităţii sunt parte în astfel de contracte.


RUDĂREANU MARIANA
DREPTUL BUNURILOR(Drepturile reale) Ediţia a II-a
(ISBN 978-973-163-044-1, 228 p) În volum sunt tratate problema patrimoniului şi a drepturilor patrimoniale, posesia, dreptul de proprietate şi modalităţile acestuia, proprietatea publică, îngrădirile dreptului de proprietate, modurile de dobândire şi apărarea acestuia, acţiunea în revendicare, regimul juridic al circulaţiei bunurilor imobile, dezmembrămintele dreptului de proprietate, precum şi proprietate, precum şi publicitatea drepturilor reale imobiliare.
Lucrarea se adresează studenţilor facultăţilor de drept, dar şi tuturor celor interesaţi de studiul acestor probleme.


CORNOIU DĂNUŢ
DREPT CIVIL – Persoanele Ediţia a III-a revăzută şi adăugită
(ISBN 978-973-725-907-3, 328 p) Lucrarea, destinată studenţilor de la facultăţile de drept, tratează la un înalt nivel teoretic şi ţinând seama de cerinţele pedagogice moderne, o problemă de mare importanţă a dreptului civil – persoanele.
Titlul I este intitulat Persoana fizică, iar Titlul II, Persoana juridică. La Titlul I sunt analizate: capacitatea de folosinţă a persoanei fizice; capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice; ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil; identificarea persoanei fizice. În cadrul Titlului II sunt analizate: noţiunea, clasificarea şi elementele constitutive ale persoanei juridice; înfiinţarea persoanei juridice; capacitatea civilă a persoanei juridice; reorganizarea persoanei juridice; încetarea persoanei juridice; identificarea persoanei juridice.

CORNOIU DĂNUŢ
DREPT CIVIL – Partea generală Ediţia a IV-a revăzută şi adăugită
(ISBN 978-973-725-918-9, 328 p)
Cursul, adresându-se în special studenţilor din anul I al facultăţilor de drept, prezintă noţiunile de bază ale dreptului civil, cu referire la dreptul civil român.
După un capitol de generalităţi: definiţia, rolul, principiile şi delimitarea dreptului civil, sunt tratate: teoria legii civile, legea civilă ca izvor al dreptului civil (aplicarea şi interpretarea ei), raportul juridic (noţiune, caractere şi structură, părţile, conţinutul, obiectul, izvoarele şi proba raportului juridic), actul juridic (noţiune şi clasificare, condiţiile actului juridic, efectele acestuia şi nulitatea lui) şi prescripţia extinctivă Noţiune şi efectul prescripţiei extinctive, domeniul, termenele prescripţiei extinctive, începutul, suspendarea, întreruperea şi repunerea în termen, împlinirea restricţiei restrictive.


CEZAR AVRAM (COORD.), GHEORGHE BICĂ, ION BITOLEANU, IOAN VLAD, ROXANA RADU, ELENA PARASCHIV I
NTRODUCERE ÎN ISTORIA DREPTULUI
(ISBN 978-973-725-972-1, 360 p)
Introducere în istoria dreptului prezintă în detaliu şi în manieră clară istoria sistemelor juridice din cele mai vechi timpuri până în contemporaneitate. Acordând un loc important României şi tradiţiilor ei juridice, lucrarea aduce o contribuţie importantă la înţelegerea funcţionării sistemului de drept român. Scrisă într-o perspectivă comparatistă, aceasta se doreşte a fi un util instrument de lucru pentru studenţi şi nu numai.ROXANA DANIELA PAUN
DREPTUL AFACERILOR
(2007, ISBN 978-973-725-837-3, 624 p., 28 lei) Lucrarea prezinta, intr-un studiu amplu si aprofundat, materia dreptul afacerilor, o noutate in domeniul juridic, analizand faptele de comert, fondul de comert, subiectele raporturilor de afaceri, societatea comerciala, contractele de afaceri utilizate in relatiile de afaceri, mediul de afaceri si relatiile de munca in contextul dreptului comertului international, titlurile comerciale de valoare ca mijloace de plata, bursele de marfuri, bursele de valori, piata de capital, concurenta si protectia consumatorului din perspectiva relatiilor de afaceri.
Lucrarea beneficiaza de o bogata sectiune de anexe, unde se pot gasi atat un amplu glosar de termeni de dreptul afacerilor, impartit in functie de specificul termenilor (respectiv diversele reglementari, legi care au dat nastere acestor termeni), cat si Codul principiilor de etica in afaceri pentru membrii Camerei de Comert si Industrie al Romaniei (CCIR), referinte utile mediului de afaceri din Romania si european etc.
Lucrarea se adreseaza studentilor de la facultatile de drept si administratie publica, de la facultatile economice si tuturor celor interesati de acest domeniu nou.


IOAN CONDOR, SILVIA CRISTEA
DREPT FISCAL Vol. II
(ISBN: 978-973-725-826-7 G, 978-973-725-828-1 v. II, 2007, 320 p.)
Continuare a primului volum, aparut in aceeasi Editura, la inceputul anului 2007, volumul al doilea trateaza mai ales impozitele si taxele datorate de persoanele juridice. Astfel, sunt tratate amplu: Impozitul pe profit; Impozitul pe dividende; Taxa pe valoarea adaugata; Accize si alte taxe speciale; Impozite si taxele locale; Elemente de drept procesual fiscal.
Volumul se adreseaza studentilor si masteranzilor Facultatilor de Drept si Administratie Publica, specialistilor si cercetatorilor in domeniu, dar si altor categorii de cititori.


MARIANA RUDAREANU
OBLIGATII. RESPONSABILITATEA
(2007, ISBN: 978-973-725-862-5, 184 p., 11,3 lei) Structurata in 14 capitole, lucrarea prezinta notiuni esentiale cu privire la: actul juridic unilateral, faptul juridic licit, raspunderea civila delictuala pentru fapta proprie, executarea directa si indirecta a obligatiilor, drepturile creditoruli asupra patrimoniului debitorului, modul de transmitere a obilgatiilor, modurile de transmitere, de transformare, de stingere a obligatiilor, obilgatiile conexe, garantarea obligatiilor.
Cursul se adreseaza studentilor de la Facultatea de Drept si Administratie Publica, dar si celor interesati de acest domeniu.

MARIANA RUDAREANU
DREPT COMUNITAR NOTE DE CURS
(2007, ISBN: 978-973-725-876-2, 76 p., 7 lei) Cartea se adreseaza studentilor din facultatile cu profil economic-financiar. Principalele probleme abordate sunt: Crearea Uniunii Europene; Izvoarele dreptului comunitar; Principiile fundamentale ale dreptului comunitar; Bancile europene; Uniunea Economica si Monetara; Cetatenia europeana si Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; Fondurile europene.


MINODORA CONDOIU
DPREPT PROCESUAL CIVIL NOTE DE CURS II
(2007, ISNB: 978-973-725-853-3 – general, 978-973-725-877-9 – vol. II, 264 p.,10,6 lei) Acest al doilea volumul al lucrarii – adresat studentilor Facultatii de Drept si Administratie Publica - trateaza tema judecatii in fata primei instante.
Structurata pe sapte capitole, lucrarea prezinta intreaga procedura a judecatii in fata primei instante, incepand cu etapa scrisa care presupune formularea cererii de chemare in judecata, introducerea cerereii de chemare in judecata, efectele acesteia etc., si incheind cu etapa deliberarii si pronuntarii hotararii judecatoresti, caile de atac, procedurile speciale si executarea silita.


ION DIACONU
PROTECTIA DREPTURILOR OMULUI IN DEPTUL INTERNATIONAL CONTEMPORAN
(2007, ISBN: 978-973-725-840-3, 316 p., 17,8 lei) Lucrarea se prezinta ca un manual adresat studentilor de la specialitatea drept, dar si celor de la administratie publica, abordand majoritatea problemelor pe care le ridica drepturile si libertatile fundamentale ale omului in dreptul international contemporan.
Autorul aduce in discutie probleme, precum drepturile politice si civile, cele sociale, economice si culturale, drepturile de solidaritate, toate din perspectiva dreptului international contemporan, dar si teme, precum mecanismele si procedurile pentru promovarea respectarii drepturilor omului in Romania si pe plan international 


GHEORGHE UGLEAN
DREPT CONSTITUTIONAL SI INSTITUTII POLITICE Volumele I şi II Editia a IV-a revazuta si adaugita
(2007, ISBN: 978-973-725-812-0 G, 978-973-725-813-7 I; 978-973-725-814-4 II,
vol. I, 344 p., vol. II 368 p., 32,6 lei) Volumele se adreseaza studentilor facultatilor de drept si administratie publica, ca si ai altor facultati cu profil asemanator, dar si specialistilor in domeniu.
Autorul trateaza sistematic si in conformitate cu legislatia in vigoare o serie de probleme esentiale ale dreptului constitutional, printre care: Teoria constitutiei; Controlul constitutionalitatii legilor; Constitutiile Romaniei de la aparitia statului roman si pana in prezent; Organizarea puterilor in stat; Sistemul electoral; Parlamentul; Presedintele Romaniei; Integrarea europeana si implicatii constitutionale romanesti s.a.


RADU STANCU
DREPT FINANCIAR SI FISCAL
(2007, ISBN: 978-973-725-878-6, 224 p., 12,5 lei) Lucrarea se adreseaza studentilor din facultatile de drept si administratie publica. Este structurata in doua parti: Partea I. Drept financiar si Partea a II-a. Drept fiscal.
Principalele probleme abordate in lucrare sunt: Notiunea de finante publice; Moneda si instrumentele monetare; Obiectul dreptului financiar public; Bugetul statului; Sistemul cheltuielilor publice; Datoria publica; Procedura fiscala; Evaziunea fiscala; Controlul financiar si fiscal ş.a.
Lucrarea tine seama de ultimele reglementari in domeniu.


EMANUEL ALBU
DREPT ADMINISTRATIV SI STIINTA ADMINISTRATIEI
Partea a II-a Editia a II-a
(2007, 13,4 lei, I.S.B.N. 978-973-725-854-0 general, 978-973-725-855-7 vol. II, 272 p.) Lucrarea se adreseaza studentilor de la facultatile de Drept, dar si altor studenti si altor persoane care sunt interesate sa studieze sau sa se informeze in legatura cu notiunile si principiile fundamentale ale dreptului administrativ si stiintei administratiei.
Cartea trateaza problematica aferenta partii a doua a disciplinei: Drept Administrativ si Stiinta Administratiei, cuprinzand urmatoarele capitole: Activitatea administratiei publice; Actele administrative; Contractele administrative; Domeniul public; Controlul activitatii organelor administratiei publice; Controlul judecatoresc; Contenciosul administrativ; Organizarea actuala a contenciosului administrativ roman; Raspunderea in dreptul administrativ; Raspunderea administrativ-contraventionala.
Cartea cuprinde si o ampla Bibliografie selectiva (legislatie, tratate, cursuri, manuale, monografii; articole de specialitate; dictionare).ADINA RADULESCU
A PRACTICAL ENGLISH HANDBOOK FOR LAW STUDENTS
(2007, ISBN: (10)973-725-608-5 (13)978-973-725-608-9, 128 p., 9,1 lei) Lucrarea se adreseaza studentilor de la Facultatea de Drept, dar si celor interesati de aplicarea notiunilor de limba engleza in domeniul stiintelor juridice.
Autoarea a structurat cartea in doua parti, fiecare dintre acestea continand cate sapte lectii. Fiecare lectie contine un text si aplicatii pe marginea acestuia.
Temele alese pentru texte apartin domeniului juridic.
In finalul volumului exista o cheie a exercitiilor, precum si doua anexe – prima contine verbe frazale, iar cea de–a doua – un glosar de termeni juridici englez-roman.

GHEORGHE DIACONESCU, CONSTANTIN DUVAC
DREPT PENAL - PARTEA SPECIALA Editia a II-a, Vol. I
(2007, (10)973-725-731-6 (13)978-973-725-731-4 (10)973-725-731-6 (13)978-973-725-731-4 584 p., 22,6 lei) Descifrarea si intelegerea normelor cuprinse in textele incriminatoare sunt de neconceput fara stapanirea temeinica a cunostintelor despre factorii, continutul constitutiv si formele infractiunii, cunostinte predate la disciplina Drept penal, partea speciala.
Acestui obiectiv ii este consacrata cartea de fata, al carei prim volum trateaza, in cele 6 Titluri, aspecte esentiale ale disciplinei mentionate, cum ar fi: Crime si delicte contra persoanei; Crime si delicte contra patrimoniului; Crime si delicte contra securitatii nationale; Crime si delicte de terorism; Delicte contra exercitarii drepturilor politice si cetatenesti; Crime si delicte contra intereselor publice.
Lucrarea se adreseaza studentilor facultatilor de drept, dar si altor categorii de cititori.


MARIANA STANCU TIPISCA
DREPT ADMINISTRATIV
(2007, ISBN (10)973-725-731-6 (13)978-973-725-731-4 252 p., 14 lei)
Intersectarea dintre dreptul intern si dreptul european, dintre dreptul administrativ intern si dreptul administrativ european nu poate ramane fara consecinte in planul cercetarii fenomenului administrativ, ca manifestare exterioara a esentei administratiei publice, fenomenul administrativ, atat la nivel national, cat si la nivelul Uniunii Europene, aflandu-se intr-un proces de completare.
Din aceasta perspectiva, autoarea a reusit, prin intermediul acestui curs, sa puna la dispozitia cititorilor un cadru teoretic ce face referire la instrumentele de actiune ale administratiei publice, dar si la mutatiile constitutionale cu repercusiuni directe asupra principalelor institutii ale dreptului administrativ.


NARCIS GODEANU, DIMITRIE DAN RAICIU
DREPTUL MUNCII Note de curs Partea I
(2007, ISBN 978-973-725-749-9 general 978-973-725-750-5 vol. I, 124 p., 9,6 lei) Lucrarea reprezinta o introducere in dreptul muncii. Sunt prezentate insemnatatea si rolul dreptului muncii ca ramura de drept, dialogul social, contractul colectiv de munca, conflictele de munca, formarea profesionala si stimularea ocuparii fortei de munca.
Lucrarea se adreseaza studentilor de la facultatile de drept.


ADRIAN PRICOPI
DREPTUL FAMILIEI Editia a II-a
(2006, 248 p., ISBN 978-973-725-684-3) In acest volum, dreptul familiei este tratat in raport cu caracteristicile si locul pe care-l ocupa in societate familia, relevandu-se totodata scopul legiuitorului si spiritul legislatiei romane in materie. In acest sens, autorul extrapoleaza domeniul juridic si face o serie de referinte de ordin istoric, sociologic si etnologic asupra familiei, privind trecutul, prezentul si, intr-o oarecare masura, si viitorul ei structural si functional.
Lucrarea este structurata in 3 parti: Casatoria, Rudenia, Ocrotirea minorilor si a copiilor aflati in dificultate, fiecare dintre acestea fiind dezvoltata pe parcursul a mai multor capitole.
In final, autorul ofera o ampla bibliografie.
Acest curs este destinat studentilor Facultatii de Drept si Administratie Publica din cadrul Universitatii Spiru Haret.


CRISTIANA TURIANU
DREPT CIVIL. PARTEA GENERALA. PERSOANELE Editia a II-a
(2007, 188 p., ISBN 978-973-725-808-3) Lucrarea reprezinta o introducere in dreptul civil, fiind definite notiunea si obiectul dreptului civil, teoria legii civile, raportul juridic civil, actul juridic civil, proba raportului juridic civil concret, prescriptia extinctive. De asemenea sunt analizate subiectele dreptului civil, atat persoana fizica, cat si persoana juridica.
Lucrarea se adreseaza tuturor studentilor de la facultatile de drept, dar si tuturor celor interesati de domeniul dreptului civil.
vezi cuprins

MINODORA CONDOIU
DREPT PROCESUAL CIVIL Note de curs I Editia a III-a
(2007, ISBN 978-973-725-853-3 gen.; 978-973-725-875-5 vol.I) Lucrarea prezinta notiunile fundamentale ale dreptului procesual civil, analizand, pe rand, principiile care genereaza procesul civil, actiunea civila, participantii la procesul civil, competenta, actele de procedura si termenele de procedura.
Lucrarea se adreseaza studentilor de la facultatile de drept, specialistilor in drept.
vezi cuprins


IOAN CONDOR
DREPT FISCAL Volumul I.
Teoria generalã a impozitelor. Impozitarea persoanelor fizice. Impozitarea microîntreprinderilor. Impozitarea nerezidenţilor. Impozitul pe reprezentanţe. Drept fiscal internaţional
(ISBN: 978-973-725-828-7 general, 978-973-725-827-4 vol. I, 2007, 264 p., lei)
Lucrarea se adreseazã studenţilor din facultãţile de drept, ca şi celor din instituţiile de învãţãmânt superior cu profil economic. Ea este utilã totodatã şi specialiştilor în domeniul Dreptului fiscal, fiind în concordanţã cu reglementãrile în materie valabile la 1 ianuarie 2007.
Dintre problemele abordate în carte, menţionãm: Impozitul pe venit datorat de persoanele fizice; Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor; Fenomenul de dublã impunere; Izvoarele dreptului fiscal internaţional; Mãsuri fiscale adoptate de Uniunea Europeanã; Convenţii internaţionale pentru evitarea dublei impuneri ş.a.
Lucrarea este însoţitã de o amplã şi deosebit de utilã bibliografie de specialitate.
vezi cuprins

GHEORGHE DIACONESCU, CONSTANTIN DUVAC
DREPT PENAL
Partea speciala Vol. II Editia a II-a revãzuta si adaugita cu modificarile si completarile aduse Codului penal prin Legea nr. 278 din 4 iulie 2006
(2007, ISBN 978-973-725-851-9 (general)Vol. 2. 978-973-725-852-6; 452 p., 23,8 lei) Lucrarea reprezinta o cercetare aprofundata asupra Codului penal, avand in vedere modificarile si completarile aduse prin Legea nr.278 din 4 iulie 2006. Astfel, sunt tratate, cu acribie, infractiuni de fals (falsificarea de monede, timbre sau alte valori, falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare, falsuri in inscrisuri), infractiuni la regimul stabilit pentru anumite activitati economice, infractiuni care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala (infractiuni contra familiei, infractiuni contra sanatatii publice, infractiuni privitoare la asistenta celor in primejdie, alte infractiuni care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala), infractiuni contra capacitatii de aparare a Romaniei (infractiuni savarsite de militari - infractiuni contra ordinii si disciplinei militare, infractiuni pe campul de lupta, infractiuni specifice aviatiei si marinei militare – , infractiuni savarsite de militari sau de civili, infractiuni savarsite de civili), infractiuni contra pacii si omenirii.
Lucrarea se adreseaza, cu precadere, studentilor de la facultatile de drept din tara, dar si celor care au ca disciplina obligatorie Dreptul Penal. Cartea se adreseaza specialistilor in drept penal, celor interesati de acest domeniu juridic.
vezi cuprins

IOAN GRIGA DREPT PENAL – PARTEA GENERALA
TEORIE, JURISPRUDENTA SI APLICATII PRACTICE I Editia a II-a
(2007, ISBN 978-973-725-816-8 vol. I - 978-973-725-817-5, 436 p., 28,5 lei) Lucrarea trateaza partea generala din Dreptul penal, analizand teoretic litera legii, jurisprudenta, dar cu un corpus de aplicatii practice. Astfel, sunt prezentate notiuni generale privind dreptul penal si stiinta dreptului penal (Definitia, obiectul si caracterele dreptului penal. Scopul dreptului penal, Stiinta dreptului penal, Principiile fundamentale ale dreptului penal), infractiunea (Consideratii generale privitoare la institutiile fundamentale ale dreptului penal, structura infractiunii, formele infractiunii, unitatea infractiunii, pluralitatea de infractiuni, pluralitatea de infractori, cauzele care inlatura caracterul penal al faptei).
Lucrarea se adreseaza studentilor de la facultatile de drept, tuturor specialistilor in dreptul penal.
Cautare
Calendar
«  November 2019  »
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930